Du er her: Hjem / Familiens hus / Folkehelsearbeid / Nasjonale føringer for folkehelsearbeidet

Innhold

  Nasjonale føringer for folkehelsearbeidet

  Alle kommuner skal jobbe aktivt med folkehelse. Dette er blant annet nedfelt i folkehelseloven og folkehelseforskriften. Kommunen har en viktig rolle i arbeidet med å nå de nasjonale folkehelsemålene. Det skal tilrettelegges for å redusere sosiale helseforskjeller og skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen.

  Hva sier folkehelseloven

  Folkehelseloven (lov om folkehelsearbeid) pålegger kommunene å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevne sosiale helseforskjeller.

  Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne.

  Videre skal kommunen være særlig oppmerksom på trekk ved utviklingen som skaper eller opprettholder sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller.

  Oversikten skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi og en drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i strategien, jf. plan- og bygningsloven.

  Figur viser sammenhengen mellom de lovpålagte prosessene og overordnet planarbeid, og hvordan folkehelseoversikten ligger til grunn for kommunens planarbeid.  Illustrasjon: Ringerike kommune.

  Folkehelseloven vektlegger spesielt 5 grunnleggende prinsipper i folkehelsearbeidet:

  • Utjevning
  • Helse i alt vi gjør
  • Bærekraftig utvikling
  • Føre-var-prinsippet
  • Medvirkning

  Lov om folkehelsearbeid

  Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

  Barnehager og skoler spesielt nevnt i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler hvor miljøet skal fremme helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdom og skade.

  Miljørettet helsevern

  Plan- og bygningsloven

  Folkehelsearbeidet er lovfestet i plan- og bygningsloven, herunder å fremme befolkningens helse, motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra til å forebygge kriminalitet. Loven skal sikre bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner. Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning, samt at prinsippet om universell utforming, hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår og estetisk utforming av omgivelsene skal ivaretas.

  Plan- og bygningsloven

  Hvordan jobbe systematisk med folkehelsearbeid?

  Helsedirektoratet har laget en veileder for hvordan man kan jobbe systematisk  med folkehelsearebid. 

  Systematisk folkehelsearbeid (Helsedirektoratet)

  Folkehelsemeldingen - Gode liv i eit trygt samfunn

  I Folkehelsemeldingen (Meld. St. 19  fra 2018–2019)  presenterer regjeringen den samlede innsatsen for å fremme bedre folkehelse og god livskvalitet i befolkningen. 

  Meldingen skal gi føringer på hvordan vi kan jobbe med folkehelse for systematisk og på tvers av sektorer for å få et bærekraftig velferdssamfunn.

  Folkehelsemeldingen - Meld. St. 19 fra 2018–2019

  En ny folkehelsemelding er under utarbeidelse, og blir fremmet våren 2023.

  Veiviser i lokale folkehelsetiltak

  Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å imøtekomme de ulike folkehelseutfordringene.

  Tiltakene kan blant annet omfatte oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk.

  Veivisere i lokale folkehelsetiltak er et praktisk hjelpemiddel for kommunen. Den kan du lese her:

  Veivisere i lokale folkehelsetiltak

   

  Foto: Ringerike kommune

  Siste endret: 27.12.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?