Du er her: Hjem / Familiens hus / Folkehelsearbeid

Innhold

  Folkehelsearbeid

  Folkehelsearbeid handler om samfunnets innsats for å fremme befolkningens helse og trivsel. Ringerike kommune jobber hver dag med et mål om et samfunn med mindre ulikhet.

  Vårt arbeid med folkehelse

  Kommunen har ansvar for å legge til rette for god livskvalitet gjennom å fremme gode oppvekst- og levekår, og gi tilgang til meningsfylte aktiviteter og fellesskap for alle innbyggerne hele livet. Vi har mange ulike tilbud og aktiviteter som kan bidra positivt for din helse.

  Bildet viser to av de som jobber i Frisklivssentralen. De lager et hjerte med hendene.

  Noen av våre satsingsområder

  Vi prioriterer tiltak og prosjekter som fremmer god helse, trivsel og livskvalitet for alle hele livet. Dette skaper vi sammen med frivilligheten, næringslivet og innbyggerne våre. Folkehelsearbeidet er komplekst, og krever langsiktig og systematisk arbeid over tid.

  Noen av våre satsingsområder:

  • HOPP - helsefremmede oppvekst i Ringerike
  • Leve hele livet
  • Ringerike Frisklivssentral
  • Rask psykisk helsehjelp
  • Helsestasjon for ungdom
  • Bedre tverrfaglig innsats
  • Frivillighet

  Les om satsningsområdene våre innen folkehelse

  Nasjonale føringer for folkehelsearbeidet

  Det er lovpålagt for kommunene å jobbe med folkehelse. Dette er nedfelt i Folkehelseloven og Folkehelseforskriften. Vi har en viktig rolle i arbeidet med å nå de nasjonale folkehelsemålene.

  Nasjonale føringer for folkehelsearbeidet

  Kunnskapsgrunnlag - hvordan har vi det i Ringerike? 

  Informasjon om befolkningen i Ringerike sin helsetilstand og hva som påvirker denne er viktig å vite for å kunne lage gode mål for samfunnsutviklingen, og treffe riktig med tiltakene vi setter i gang. Hvert fjerde år utarbeides det en Folkhelseoversikt for Ringerike. Vinteren 2023/2024 var den nye oversikten klar.

  • Folkehelseoversikten for 2023-2027 finner du her.
  • Vi har også utarbeidet en kortversjon av Folkehelseoversikten. Den kan du lese her.

  Hovedtrekkene fra 2023 viser at Ringerike har utfordringer knyttet til:

  • Sosiale helseforskjeller: Vi har flere barn i vedvarende lavinntekt, flere eneforsørgere, flere som mottar uføreytelser og et lavere utdanningsnivå sammenlignet med landsgjennomsnittet. 
  • Utforming av fysisk og sosialt miljø: Byen, tettstedene har ikke god nok universell utforming og tilgjengelighet. I tillegg er det flere som opplever at gang- og sykkelveier og kollektivtilbudet ikke er godt nok. 
  • Demografiskiftet: Befolkningen i Norge lever lenger enn noen gang. Dette fører til at andelen eldre øker. Dette skiftet vil føre til færre yrkesaktive innbyggere, noe som vil føre til mangel på arbeidskraft, kompetanse og ressurser i alle sektorer. Det vil bli en økning i aldersrelaterte sykdommer, og antall personer i Ringerike over 80 år vil dobles fra 2020 til 2040. 

   

   

  Ilustrasjon: FHI - Folkehelseprofil

  Folkehelseoversikt fra 2019 kan du lese her.

  Folkehelsemelding - Helse i alt vi gjør

  Ringerike kommune har en egen folkehelsemelding, Folkehelsemeldingen 2012-2030 - Helse i alt vi gjør, som legger føringene for folkehelsearbeidet vårt frem mot 2030. I meldingen pekes det ut tre visjoner og satsingsområder:

  1. Ringerike - Best for barn
  2. Ringerike - Aktivitet for alle
  3. Ringerike - Folkehelsekommunen

  Målet er færre livsstilsykdommer, skader og plager, og flere leveår med god helse.

  Her kan du lese folkehelsemeldingen

  Siste endret: 09.02.2024

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?