Frivilligheten med i Trafikksikker kommune 

Viktig informasjon til lag og foreninger 

Fra juni 2023 vil det være et krav til lag og foreninger at de skal ha en rutine for trafikksikkerhet i sin virksomhet for å få aktivitetsstøtte fra kommunen.

  • Denne skal være kjent for funksjonærer, medlemmer og foresatte i virksomheten.
  • Dere står fritt til å utarbeide egne rutiner, men for de som ønsker det kan kommunens mal benyttes

rutine trafikksikker kommune .docx

Ringerike kommune ønsker å være en trafikksikker kommune. Trygg Trafikk bistår kommuner i dette arbeidet gjennom sertifisering av kommuner. Vi ønsker å bidra til at vår kommune tilrettelegger for Trygg Trafikk sin nullvisjon om at ingen skal bli skadet eller drept i trafikken. Et av kriteriene for å være en trafikksikker kommune er at kommunen stimulerer frivillige lag og foreninger til å innarbeide retningslinjer for sikker transport innenfor egen virksomhet.

 «Idrettslag og foreninger består i stor grad av frivillige og foreldre som kun ønsker det beste for sine barn. De er mye ute i trafikken, på vei til og fra trening, øvelser, kamper og arrangement. Dette medfører også mange situasjoner der skader kan oppstå»

Rutiner og opplysningsarbeid gjennom lag og foreninger er et viktig forebyggende tiltak for å unngå skader og ulykker. Vi har utarbeidet en mal for en rutine, som lag og foreninger kan benytte for å fremme trafikksikkerhet i sine virksomheter. Dersom dere ønsker å lese mer om Trygg Trafikk og trafikksikker kommune kan dere gå inn på:

https://www.tryggtrafikk.no/opplaering/trafikksikker/

https://www.tryggtrafikk.no/opplaering/trafikksikker/stotteressurser/kultur/

Dersom dere har spørsmål til hvordan dere går frem for å gjøre deres forening trafikksikker ta kontakt: 

Frivilligkoordinator

Reni Karoline Odden 

Tlf: 419 21 605

E-post: reni.odden@ringerike.kommune.no 

Frivillighetens hus 

 

Våren 2023 flytter endelig frivilligheten inn i Frivillighetens hus (tidligere Hønefoss skole). 2700 kvm over 4 etasjer skal fylles med frivillighet, aktivitet, felleskap og mangfold.

Nærmere 40 foreninger samles nå under samme tak, og dette er en største samlokaliseringen av frivillige foreninger vi har sett på Ringerike!

Du vil også finne BUA (utstyrssentralen) og Matutdelingen i Frivillighetens hus.

Følg med på Frivillighetens hus fremover, vil vil legge ut mer informasjon når frivilligheten flytter inn. 

Mer informasjon om Frivillighetens hus:

Frivillightens hus 

Ringerike kommunes Frivillighetsstrategi 2021-2023

Frivilligheten er en viktig bærebjelke i samfunnet. Ringerike kommune har en frivilligstrategi. Den er utarbeidet sammen med frivilligheten og innbyggere. Frivilligstrategien forteller oss hva som er viktig for at frivilligheten skal ha gode rammebetingelser og for at innbyggerne skal kunne delta i mangfoldet av aktivieter, og den legger føringer for prioriteringer vi gjør for å støtte opp om frivilligheten

Frivillighetsstrategien har tre overordnede mål:

  • Mål 1 Det skal være lett å være frivillig i Ringerike kommue.
  • Mål 2 Det skal være lett å samarbeide med kommunen.
  • Mål 3 Det skal være lett å delta i aktiviteter i Ringerike kommunen

Les Frivillighetsstrategien her 

Lag og foreninger i Ringerike kommune - oversikt

Oversikt over registrerte lag og foreninger i Ringerike kommune

Ringerike Idrettsråd

Ringerike Musikkråd

Frivillighet og helse

Informasjon om hvordan du kan bidra som frivillig 

Tilskudd til kultur, idrett og frivillige organisasjoner

Støtteordninger

Lokaler og uteområder

Utearealer, skolelokaler, haller

Ringerike Bibliotek

Lån av fritidsutstyr

Bua Ringerike - Utstyrssentralen

Hva skjer i Ringerike

Kulturkalender