Ringerike kommunes Frivillighetsstrategi 2021-2023

Frivilligheten er en viktig bærebjelke i samfunnet.Kommunen ønsker å være god på å samhandle og legge til rette for frivilligheten i Ringerike. 

Ringerike kommune har en egen frivilligstrategi. Den er utarbeidet sammen med frivilligheten og innbyggere. Frivilligstrategien forteller oss hva som er viktig for at frivilligheten skal ha gode rammebetingelser og for at innbyggerne skal kunne delta i mangfoldet av aktivieter.

Frivillighetsstrategien har tre overordnede mål:

  • Mål 1 Det skal være lett å være frivillig i Ringerike kommue.
  • Mål 2 Det skal være lett å samarbeide med kommunen.
  • Mål 3 Det skal være lett å delta i aktiviteter i Ringerike kommunen

Les Frivillighetsstrategien her 

Lag og foreninger i Ringerike kommune - oversikt

Oversikt over registrerte lag og foreninger i Ringerike kommune

Ringerike Idrettsråd

Ringerike Musikkråd

Frivillighet og helse

Informasjon om hvordan du kan bidra som frivillig 

Tilskudd til kultur, idrett og frivillige organisasjoner

Støtteordninger

Lokaler og uteområder

Utearealer, skolelokaler, haller

Ringerike Bibliotek

Lån av fritidsutstyr

Bua Ringerike - Utstyrssentralen

Hva skjer i Ringerike

Kulturkalender