Du er her: Hjem / Miljøvern / Avfall og forsøpling

Innhold

  Avfall og forsøpling

  Dumping eller brenning av privat- eller næringsavfall i naturen er forbudt, og bryter med en rekke lover og forskrifter. Alt avfall skal leveres til godkjente mottak. Miljødirektoratet har delegert ansvaret for å rydde opp i slike saker til kommunene.

  Er du kjent med steder hvor det dumpes avfall?

  Kjenner du til en plass i lokalmiljøet hvor det blir dumpa avfall, eller er du grunneier og stadig opplever avfallsdumping på egen eiendom?

  Det er viktig å sikre bevis som eventuelt kan spores tilbake til den ansvarlige. Det kan i tillegg være nødvendig å anmelde forholdet til politiet. Dette kan i første omgang gjøres av den som oppdager forholdet eller grunneier. Hvis forholdet har «ukjent forurenser» er det grunneiers ansvar å rydde opp. Kommunen som forurensningsmyndighet vil følge opp saken med mål om at den ansvarlige rydder opp, og om nødvendig anmelde forholdet til politiet.

   

  Slik kan du gå fram som grunneier

  Hvis du er kjent med at det er leietakere eller noen andre som er ansvarlig for å ha plassert avfallet eller de brukte gjenstandene på det aktuelle området, må du få disse til å rydde opp. Informer om plikten til å benytte offentlig renovasjonsordning for husholdningsavfall www.hra.no.

  Som grunneier bør du tenke på hvilke tiltak som kan iverksettes for å begrense muligheten for avfallsdumping. Eksempler kan være skilting, sperring/veibom, rydding av skog/kratt, beplanting, belysning mv.

   

  Har du mottatt brev om plikter i forbindelse med forurensning og eller forsøpling?

  Brevet har til hensikt å informere deg om du har en selvstendig plikt til å ikke forurense uten tillatelse (jf. §§ 7 og 11 i forurensningsloven) og å forhindre forsøpling (jf. § 28 i forurensningsloven). Videre betyr det at du har en selvstendig plikt til å stanse, fjerne eller begrense (iverksette tiltak) hvis forurensning og eller forsøpling har inntrådt.

  I omfattende tilfeller, eller der påpeking av plikt ikke fører frem, vil kommunen kunne følge opp med et formelt varsel om vedtak om pålegg, og tvangsmulkt.

  Slik melder du fra om forsøpling til kommunen

  Det er svært viktig at du beskriver avfallet og hvor det er dumpet (adresse, gårds- og bruksnummer eller GPS-koordinat), for å gjøre det effektivt for forurensningsmyndigheten å priorietere saker, og for å ivareta berørtes og grunneieres interesser. Ta bilder av avfallet og andre gjenstander som kan identifisere den ansvarlige. Det er viktig at det tas bilder både nært og litt på avstand.

  Tips kan meldes via Meldeportalen eller per e-post:

   

  Hageavfall

  Hageavfall er alt biologisk nedbrytbart avfall som oppstår i og rundt hagen. Dette kan for eksempel være gress/ugress, løv, hageplanter, greiner og kvist. Hageavfall kan leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon. Se informasjon om hva som inngår i hageavfall, og hvor du kan levere dette på nettsiden til Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA).

  Spredning av fremmede arter og plantesykdommer
  Visse planter kan forårsake stor skade hvis de kommer på avveie. De plantene som utgjør den største trusselen kalles fremmede arter eller svartelistede planter. I naturen kan de skygge for og utkonkurrere ville planter og blomster. I tillegg kan det tilføre skadelige sykdommer, brunsnegler eller andre skadedyr, og i verste fall utrydde sjeldne arter. 

  Fremmede arter kan leveres til forbrenning på gjenvinningsstasjonen. Disse skal ikke leveres blandet sammen med annet hageavfall. 

  Dumping av hageavfall
  Hageavfall som dumpes i friområder og natur regnes som forsøpling, og er ulovlig i hht. Forurensningsloven § 28. Kommunen kan pålegge hageeiere og beboere opprydding. Dumping av hageavfall rammes også av annet regelverk, blant annet Forskrift om politivedtekt, Ringerike kommune (Buskerud), som forbyr forsøpling og tilgrising av alminnelig beferdede områder.

  Kompostering

  Hjemmekompostering er kompost som sorteres som hageavfall. Ved kompostering må du sørge for at dette skjer trygt på egen grunn. 

  Ringerike kommune har ingen tilskuddsordning for kompostering, uansett metode. Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA), kan gi rabatt/fradrag for å kompostere hjemme etter søknad. Du må kontakte HRA for å få søknadsskjema. Se kontaktinformasjon på nettsiden til Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA).

  Hundeposestasjoner

  Ringerike kommune har satt opp 17 hundeposestasjoner fra Tikspac®, utstyrt med biologisk nedbrytbare poser. Stasjonene er satt opp ved overganger mellom by og rekreasjonsområder. Brukte poser skal kastes i restavfallsbeholdere.
  Gi gjerne tilbakemelding og innspill til Ringerike kommune per e-post:

   

  Frivillig søppleplukking og kartlegging

  Reglene for avfallsselskaper tillater i utgangspunktet ikke finansiering av eierløst avfall, det vil si gratis mottak av avfall som er plukket av frivillige. Som regel må dette dekkes selv av de som leverer avfallet, men det finnes ordninger som gjør at flinke frivillige ikke må betale for dette selv.

  Tilskuddsordning fra Miljødirektoratet

  Miljødirektoratet har en tilskuddsordning der man kan få tilskudd for større prosjekter i forbindelse med både opprydding og forebyggende tiltak. Dette håper de kan bidra til gjennomføring av tiltak for å redusere marin forsøpling i Norge.

  Frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser registrert i enhetsregisteret, kan søke om støtte i forkant av et prosjekt (minimum 300 000,-). Privatpersoner kan dog ikke søke på dette tilskuddet!
  Fristen for å søke er 31. januar.

  Les mer om tilskuddsordningen her

  Refusjonsordning Hold Norge Rent

  Organisasjonen Hold Norge Rent administrerer en refusjonsordning for håndtering av eierløst marin avfall (avfall du finner i elver, sjøer, vassdrag, osv.), og er også finansiert av Miljødirektoratet. Alle kan benytte seg av denne ordningen (også privatpersoner!), og du kan få refundert utgifter du har hatt når du har ryddet marint avfall.

  Les mer på nettsiden til Hold Norge Rent

  Vær med å kartlegg steder med søppel

  Hold Norge Rent oppfordrer alle som reiser i Norge til å registrere forsøplede steder. Hvis du finner et sted som er forsøplet, registrer det på kartet, slik at det blir synlig og at en gruppe frivillige kan starte en ryddeaksjon der senere. Du kan også starte en ryddeaksjon selv!

  Den tidligere ryddeportalen til Hold Norge Rent har blitt til "Rydde".

  Gå inn på kartløsningen Rydde og registrer en ryddeaksjon!

  Trenger du hjelp til å melde inn forsøpling?

  Siste endret: 07.05.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?