Du er her: Hjem / Endring av eiendom og grenser

Innhold

  Endring av eiendom og grenser

  Fradeling av eiendom

  Ønsker du å dele fra en ny tomt, må du søke om opprettelse av ny grunneiendom. Ved opprettelse av ny grunneiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer.

  Opprettelse av ny grunneiendom innebærer to tjenester/prosesser:

  • Tillatelse til opprettelse  av ny grunneiendom etter Plan- og bygningsloven (PBL), som behandles av Byggesaksavdelingen, og eventuelt Jordloven ved deling av landbrukseiendom. Disse behandles av Landbrukskontoret i Ringerike og Hole.
  • Oppmålingsforretning: grensepunktene blir merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt bruksnummer tinglyses av oppmålingsavdelingen.

  Dersom søknaden avviker fra reguleringsplanen eller kommuneplan, må du også søke om dispensasjon eller endring av reguleringsplan, som behandles av Byggesaksavdelingen.

  Søknad om fradeling av eiendom

  Dette må sendes inn ved deling av eiendom:

  • Utfylt søknadsskjema undertegnet av eiendommens eier. Andre som søker på vegne av hjemmelshaver må fremlegge fullmakt, firmaattest, skifteattest eller lignende.
  • Målsatt kart med rutenett i målestokk 1:1000 eventuelt 1:500, der følgende vises (både for ny og gjenværende eiendom):
   • Målsatte grenser
   • Forslag til hus- og garasjeplassering
   • Forslag til uteoppholdsareal
   • Forslag til parkering- og snumulighet
   • Avkjørsel
  • Nabovarsel, eventuelt med vurdering av nabomerknader.
  • Eventuelt nødvendige avtaler.
  • Du må sjekke hvilke arealplaner som gjelder for din eiendom, her finner du hvilke krav som gjelder for din eiendom. I mange tilfeller er det kommuneplanen som setter krav til utformingen av tomten. Dersom det er kommuneplanen som gjelder, må du forholde deg til disse kravene:
   • Tomtestørrelse: minst 700 m2 for enebolig og minst 900 m2 for tomannsbolig
   • Uteoppholdsareal: minst 200 m2 for enebolig, minst 150 m2 per boenhet for tomannsbolig, minst 50 m2 for sekundærleilighet. Nærmere krav til utformingen av uteoppholdsarealet står i kommuneplanen § 6.1.5.

  NB! Husk å krysse av for ”A: opprette ny eiendom m/oppmåling” på søknadsskjemaet. Husk også å krysse av dersom det søkes om dispensasjon.

  Søknadsskjema

  Nabovarslingsskjema

  Fullstendig naboliste kan du få hos kommunen.

  Kartet kan du eventuelt skrive ut fra kommunens kartside.

  Dersom eier (hjemmelshaver) er død

  Dersom eier er død kan du få opplysninger om arvingene hos

  Ringerike tingrett v/Skifteretten, tlf : 32 98 90 00.

  Saksbehandlingstid 

  Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker, unntatt i perioden mellom 1.november og 1.mai. Les mer om vinterforskriften her.

  Er fradelingen ikke i henhold til godkjent reguleringsplan, er det også nødvendig med behandling av dispensasjon hos byggesaksavdelingen. Saksbehandlingstiden der kan være inntil 12 uker fra søknaden er komplett (plan- og bygningsloven).

  Hva koster oppmålingen?

  Priser for oppretting av grunneiendom og festegrunn
  Areal fra og med  til og med koster i 2023
  0 m²  1500 m²  27 000,-
  1501 m²  3000 m²  32 500,-

  Deretter koster det 1050,- per daa (dekar)

  Rabatter

  Det gis kvantumrabatter for oppmåling av regulerte felt der tomtene grenser inntil hverandre, uavhengig av størrelse.

  Oppmåling av 5 tomter eller flere; pris per tomt er 23 000,-

  Oppmåling av 10 tomter eller flere; pris per tomt er 21 000,-

  Oppmåling av 20 tomter eller flere; pris per tomt er 17 850,-

  Oppmåling av 30 tomter eller flere; pris per tomt er 15 750,-

   

  Anleggseiendommer

  Gebyr for oppretting av av anleggseiendom fakturers etter medgått tid.

  Jordsameier

  Gebyr for registrering av eksisterende jordsameier fakturers etter medgått tid.

  Oppretting av matrikkelenhet med utsatt oppmåling

  Gebyr for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning kr 2 200,- I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning.

  Medgått tid 
  Pris per time for er i 2023
  Feltarbeid 1470,-
  Kontorarbeid 1200,-

  For fradeling av festetomter med målebrev beregnes 4 timer kontorarbeid. For fradeling av festetomter med målebrev, men målt i lokalt nett i sin tid, faktureres etter medgått tid, begrenset til maks. halvt gebyr (se under. priser for deling av eiendom)

  Merverdiavgift kommer i tillegg for de arbeider som ikke er utført som myndighetsoppgave.

  Gebyr for oppmåling til landbruk eller allmennnyttige formål

  For oppmålingsforretninger over parseller/eiendommer til landbruks- eller allmennyttige formål, betales etter medgått tid, begrenset til maksimum halvt gebyr. Eksempelvis arealer til infrastruktur.

  Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

  Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene.

  Endring av eiendomsgrenser

   

  Endring av grenser mellom to naboeiendommer kan gjøres ved enten en grensejustering eller ved en arealoverføring, avhengig av størrelsen på og verdien av endringen. Mindre endringer kan gjøres ved en grensejustering. Arealet mellom to eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m2.

  Eiendommenes verdi kan ikke reduseres eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp.

  Ønsker du større endringer må du søke om arealoverføring – eller fradeling av egen parsell som senere skal sammenslås.

  Vilkårene om areal og verdi gjelder ikke eiendom som i sin helhet er regulert til samferdselsformål, når justeringen er i samsvar med vedtatt reguleringsplan.

  Slik søker du om grensejustering

  • Send søknadsskjema til kommunen. Husk at alle eiere av involverte eiendommer må signere søknadsskjemaet.
  • Legg ved kart som viser ønsket justering av grensen

  Saksbehandlingstid 

  Saksbehandlingstid for grensejustering er inntil 16 uker, med unntak av perioden fra 1. november til 1. mai. Les mer om vinterforskriften her.

  Hva koster grensejustering?

  Gebyr for grensejustering
  Areal fra og med til og med koster i 2023 kr
  0 m²  150 m²  7150,-
  151 m²  300 m²  10 000,-
  301 m²  500 m²  12 600,-

  Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

  Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene.

  Gebyr for oppmåling til landbruk eller allmennnyttige formål

  For oppmålingsforretninger over parseller/eiendommer til landbruks- eller allmennyttige formål, betales etter medgått tid, begrenset til maksimum halvt gebyr. Eksempelvis arealer til infrastruktur.

  Oppmåling av grenser

  Hvis grensemerke(r) for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille en ny grensepåvisning.

  Hvis det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning.

  Jeg trenger ny grensepåvisning

  Send søknad til kommunen.

  Legg ved kart som viser hvilke grensepunkt som skal merkes på nytt.

  Saksbehandlingstid

  Saksbehandlingstid for grensepåvisning er inntil 16 uker, med unntak av perioden fra 1. november til 1. mai. Les mer om vinterforskriften her.

  Hva koster grensepåvisning?

  Gebyr for grensepåvisning
  gebyr for er i 2023 kr
  inntil 2 punkter 6600,-
  overskytende grensepunkter 800,- per punkt

  Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

  Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene.

  Gebyr for oppmåling til landbruk eller allmennnyttige formål

  For oppmålingsforretninger over parseller/eiendommer til landbruks- eller allmennyttige formål, betales etter medgått tid, begrenset til maksimum halvt gebyr. Eksempelvis arealer til infrastruktur.

  Jeg trenger klarlegging av grense

  Send søknad om oppmålingsforretning til kommunen. Legg ved kart som viser hvilken grense som ønskes klarlagt.

  Saksbehandlingstid

  Saksbehandlingstid for klarlegging av grense er inntil 16 uker, med unntak av perioden fra 1. november til 1. mai. Les mer om vinterforskriften her.

  Hva koster klarlegging av grense?

  Gebyr for klarlegging av grense
  gebyr for er i 2023 kr
  inntil 2 punkter 10 500,-
  overskytende grensepunkter 1950,- per punkt

  Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

  Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene.

  Gebyr for oppmåling til landbruk eller allmennnyttige formål

  For oppmålingsforretninger over parseller/eiendommer til landbruks- eller allmennyttige formål, betales etter medgått tid, begrenset til maksimum halvt gebyr. Eksempelvis arealer til infrastruktur.

  Arealoverføring

  Arealoverføring åpner for å overføre større arealer mellom to eiendommer (matrikkelenheter), enn hva som er mulig i form av grensejustering.

  Eiendommene skal utgjøre et sammenhengende areal eller volum med det overførte arealet eller volumet. Arealoverføring er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

   

  Søknad om arealoverføring

  Dette må ligge ved en søknad om arealoverføring:

  • Utfylt søknadsskjema undertegnet av eiendommens eier. Om du søker på vegne av hjemmelshaver må du fremlegge fullmakt, firmaattest, skifteattest eller lignende.
  • Målholdig kart med rutenett i målestokk 1:1000, eventuelt 1:500 der det tegnes inn hvilke grenser som blir berørt av arealoverføringen og ny avgrensning ved arealoverføringen.
  • Nabovarsel, eventuelt med vurdering av nabomerknader.
  • Eventuelt nødvendige avtaler.
  • Det må foreligge erklæring fra panthaver om pantefrafall.
  • Erklæring om arealoverføring mellom registrerte eiere og festere. Kjøpesum og verdi må fremgå på erklæringen for beregning av dokumentavgift.

  Dokumentavgift

  Ved arealoverføring må du betale dokumentavgift til staten.

  Unntatt når det er snakk om overføring av areal til veggrunn eller jernbane.
  (Det må fortsatt gjennomføres en oppmålingsforretning.)

  Saksbehandlingstid

  Saksbehandlingstiden etter plan- og bygningsloven er underlagt byggesaksavdelingen, og er inntil 12 uker fra søknaden er komplett.

  Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker, med unntak av perioden fra 1. november til 1. mai. Les mer om vinterforskriften her.

  Hva koster arealoverføring?

  Gebyr for arealoverføring
  Areal fra og med til og med koster i 2023 kr
  0 m²  150 m²  10 000,-
  151 m²  300 m²  17 100,-
  301 m²  500 m²  22 600,-

  Tilleggsareal/arealoverføring pr nytt påbegynte 500 m² medfører en økning på 1000,-

  Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

  Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene.

  Gebyr for oppmåling til landbruk eller allmennnyttige formål

  For oppmålingsforretninger over parseller/eiendommer til landbruks- eller allmennyttige formål, betales etter medgått tid, begrenset til maksimum halvt gebyr. Eksempelvis arealer til infrastruktur.

  Medgått tid 
  Pris per time for er i 2023
  Feltarbeid 1470,-
  Kontorarbeid 1200,-

  For fradeling av festetomter med målebrev beregnes 4 timer kontorarbeid. For fradeling av festetomter med målebrev, men målt i lokalt nett i sin tid, faktureres etter medgått tid, begrenset til maks. halvt gebyr (se under. priser for deling av eiendom)

  Merverdiavgift kommer i tillegg for de arbeider som ikke er utført som myndighetsoppgave.

  Sammenslåing av eiendommer

  Eiendommer som ligger i samme kommune og har samme eier kan slås sammen.

  Det er ikke gebyr for denne tjenesten.

  Slik søker du om sammenslåing

  Send søknadsskjema til kommunen.

  Vedlegg til søknaden 

  • Kart over de eiendommer saken gjelder
  • Bekreftelse på at eventuell hjemmelshaver til bruksrett er varslet
  • Dokumenter som er nødvendige for å få tinglyst sammenslåingen

  Viktige begrensninger 

  Eiendommer som slås sammen skal i utgangspunktet utgjøre et sammenhengende areal.

  Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den vil føre til prioritetskollisjon mellom panthavere. Dette betyr at eiendommene som skal slåes sammen enten må ha like heftelser, eller at den ene eiendommen er heftelsesfri. Ved sammenslåing utvides panteretten til hele den sammenslåtte eiendommen.

  Saksbehandlingstid

  Krav om sammenslåing skal behandles innen 6 uker.

  Oppmåling om vinteren

  Vinterforskriften er en lokal forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmåling i Ringerike kommune. Den utsetter fristen for gjennomføring av oppmåling i vinterhalvåret (perioden 1. november til 1. mai) så tidsfristen løper ikke i denne perioden.

  Kommunen utfører likevel oppmålingsforretning uten ugrunnet opphold, dersom de klimatiske forholdene ligger til rette for det. 

  Seksjonering av eiendom

  Hva kan seksjoneres

  I prinsippet kan all bebygd eiendom der bebyggelsen består av flere boliger/ leiligheter eller andre bruksenheter seksjoneres. Seksjonering egner seg for oppdeling av boligblokker, horisontaldelte to- og firemannsboliger, næringsbygg i flere etasjer med forskjellige brukere av etasjene og lignende. 

  Søknad om seksjonering

  Oppmålingsavdelingen behandler søknader om oppdeling av bygninger i eierseksjoner og søknader om reseksjonering.

  Plantegninger

  Plantegninger skal utarbeides for alle bygninger på eiendommen og for alle etasjer, også kjeller og loft. Hvert enkelt tegningsbilag skal være påført eiendommens gårds- og bruksnummer, samt etasjebetegnelse (evt. også hvilken bygning på eiendommen det gjelder). Plantegning av hele byggets flate skal inn på hvert ark. 

  Ved bruk av fargekoder/skraveringer oppfordres det til at hver seksjon (hoveddel og eventuelle tilleggsdeler) tildeles hver sin farge/skravering som går igjen i hele tegningsmaterialet.

  Situasjonskart

  Forenklet situasjonskart/kartutsnitt kan skrives ut via kommunens kart. Det tas ikke gebyr for kart som brukes som situasjonsplangrunnlag i seksjoneringssaker.

  Eiendommens yttergrenser markeres med farge (gjennomskinnelig).

  Dersom uteareal skal seksjoneres som tilleggsareal til bruksenhetene må oppdelingen markeres tydelig og målsettes slik at landmåler kan bruke kartet som utgangspunkt for oppmålingsforretningen. Det er ønskelig med en fil med digitale seksjonsgrenser/grensepunkter.

  Vedtekter for eierseksjonssameiet

  Alle eierseksjonssameier skal ha vedtekter. Disse fastsettes av hjemmelshaver(ne). Vedtektene skal minst angi eiendommens gnr/bnr og hvor mange medlemmer styret skal ha. For sameier som skal registreres i Foretaksregisteret, bør vedtektene også inneholde et ”firmanavn”, for eksempel ”Sameiet Storgt. 2” og det registreringsnummeret sameiet har blitt tildelt i Foretaksregisteret. Sameier med 9 eller flere seksjoner er registreringspliktige i Foretaksregisteret. Andre sameier kan registrere seg.

  Veiledning for seksjonering

  Skjema: Søknad om seksjonering (docx)
  Skjema: Søknad om seksjonering (pdf)
  Veiledning: Veiledning til utfylling av "søknad om seksjonering"
  Veileder til eierseksjonslovens offentligrettslige regler

  Dokumenter som skal sendes til kommunen ved søknad om seksjonering:

  • Følgebrev
  • Søknad om seksjonering - 2 eks., minst 1 original eller bekreftet kopi
  • Plantegninger - 2 eks.
  • Situasjonskart/forenklet kartutsnitt - 2 eks.
  • Vedtekter for sameiet - 1 eks.

  Eventuelle vedlegg:

  • Rekvisisjon av oppmålingsforretning
  • Fullmakt fra hjemmelshaver(e) - 2 eks., minst 1 original / bekreftet kopi
  • Firmaattest – 2 eks.
  • Samtykke til tinglysing fra den som evt. har satt tinglysingssperre – 2 eks.
  • Kopi av igangsettingstillatelse (for nybygg) og bekreftelse på samsvarende tegninger med seksjoneringen for planlagte bygninger – 1 eks.
  • Hjemmelserklæring/oppløsning av sameie - 2 eks., minst 1 original eller bekreftet kopi

  Dokumentene skal være i A4-format og med trykk bare på én side. Dersom plantegningene blir utydelige om de nedfelles på ett A4-ark, kan det brukes A3-format.

  Før seksjoneringssøknaden sendes inn bør søker ha kontaktet Tinglysingen, Statens Kartverk for å få oversikt over:

  • Rett(e) hjemmelshaver(e) til eiendommen
  • Evt. tinglysingssperrer

  Rekvisisjon av oppmålingsforretning

  Dersom utearealet på eiendommen skal deles ved seksjoneringen, må det sendes inn rekvisisjon av oppmålingsforretning samtidig med søknad om seksjonering.

  Fullmakt fra hjemmelshaver(e)

  Fullmakten skal være i original og av nyere dato. Fullmakten må inneholde navn og personnummer på fullmaktsgiver. Det er ikke nødvendig med bekreftelse fra vitner.

  Firmaattest

  For juridiske personer må det fremlegges firmaattest eller annen tilfredsstillende dokumentasjon for underskriftene. Firmaattest må ikke være eldre enn 1 år når seksjoneringen skal tinglyses. 

  Samtykke ved tinglysingssperre

  Ved tinglysingssperre på eiendommen skal den som har sperren samtykke til seksjoneringen, helst på selve søknadsskjemaet (både på originalen og gjenparten). Alternativt godtas også at samtykke skjer på egne originaldokumenter. 

  Rammetillatelse og bekreftelse på samsvarende tegninger

  Når nybygg/bygg under oppføring skal seksjoneres, kreves det vedlagt kopi av rammetillatelse..

  Det kreves også bekreftelse på at tegningene i seksjoneringssaken er i samsvar med de sist godkjente tegningene i byggesaken.

  Oppløsning av sameie ved seksjonering (Hjemmelserklæring)

  Dette skjemaet bør sendes inn dersom eiendommen har mer enn én hjemmelshaver ved seksjoneringen og disse ikke skal eie seksjonene i fellesskap etter seksjoneringen.

  Skjema for fordeling av sameieandeler ved seksjonering 

  Ved innsendelse og tinglysing av skjemaet blir:

  • det tidligere sameiet oppløst
  • de nye seksjonene blir tinglyst på hjemmelshaverne i henhold til opplysningene 

  Alle hjemmelshaverne undertegne, samt to vitner. Ved en endring i eierforhold eller eierbrøk vil det utløses dokumentavgift ved oppløsningen av det tidligere sameiet. 

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle seksjoneringssøknaden og registrere seksjonene i matrikkelen innen 12 uker etter at søknaden er mottatt. Ved retting av søknaden etter §12 første ledd, løper fristen fra kommunen har mottatt rettet søknad. Etter at søknaden er godkjent og matrikkelført må den ligge hos kommunen til klagefristen har gått ut (3 uker) før den sendes til tinglysing. 

  Hva koster seksjonering?

  Gebyr for seksjonering
  Saksbehandling av koster i 2023
  1-3 seksjoner 5000,-
  4-8 seksjoner 7000,-
  Fra 9 seksjoner, tillegg per ny seksjon* 500,-

  *Maksimalgebyr: 3 x satsen for 4-8 seksjoner

  Gebyr for tilleggsareal, per eierseksjon
  Areal fra og med til og med  er i 2023 på kr
  0 m²  50 m²  5250,-
  51 m²  250 m²  8400,-
  251 m²  500 m²  11 500,-
  501m²  2000 m²  15 750,-

  Deretter koster det 1050,- per overskytened daa (dekar)

  Dersom oppmålingsforretning for seksjonering av uteareal blir utført uten markarbeid, gebyrlegges sakene med 50 % av ovenstående satser. 

  Befaring av eiendom utføres når kommunen finner det nødvendig ved behandling av saken. Gebyret kommer i tillegg til behandlingsgebyr: Kr. 3 000,-

  Reseksjonering

  Reseksjonering vil si endringer som gjøres etter at den første seksjoneringen er foretatt, for eksempel en ytterligere oppdeling eller sammenslåing av eksisterende seksjoner. Søknad om reseksjonering kan settes fram av seksjonens hjemmelshaver/eier. Der hvor reseksjonering omfatter flere seksjoner må alle som er hjemmelshavere (eiere) søke felles.

  Veiledning for reseksjonering

  Skjema: Søknad om reseksjonering (docx)
  Skjema: Søknad om reseksjonering (pdf)
  Veiledning: Veiledning til utfylling av "søknad om reseksjonering"
  Veileder til eierseksjonslovens offentligrettslige regler

  Dokumenter som skal sendes til kommunen ved søknad om reseksjonering

  • Følgebrev
  • Søknad om reseksjonering - 3 eks., minst 1 original eller bekreftet kopi
  • Plantegninger - 3 eks.
  • Situasjonskart/forenklet kartutsnitt - 3 eks.
  • Vedtekter for sameiet - 1 eks.  
  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle seksjoneringssøknaden og registrere seksjonene i matrikkelen innen 12 uker etter at søknaden er mottatt. Ved retting av søknaden etter §12 første ledd, løper fristen fra kommunen har mottatt rettet søknad. Etter at søknaden er godkjent og matrikkelført må den ligge hos kommunen til klagefristen har gått ut (3 uker) før den sendes til tinglysing. 

  Hva koster reseksjonering?
  Gebyr for reseksjonering
  Saksbehandling av koster i 2023
  1-3 seksjoner eller fellesareal endres 8000,-
  4-8 seksjoner eller fellesareal endres 10000,-
  Fra 9 seksjoner, tillegg per ny endret seksjon* 750,-

  *Maksimalgebyr: 3 x satsen for 4-8 seksjoner

  Befaring av eiendom utføres når kommunen finner det nødvendig ved behandling av saken. Gebyret kommer i tillegg til behandlingsgebyr: Kr. 3 000,-

  Slette seksjonering

  Når du sletter seksjonering på en eiendom, eier du ikke lenger en seksjon, men en andel av grunneiendommen. Hvis det kun er noen seksjoner som skal slettes, gjøres dette ved en reseksjonering.

  Hva kreves for å slette seksjonering

  Søknaden må være signert av alle eiere (hjemmelhavere).

  Når det finnes boliger i sameiet, og flere enn én person er hjemmelshaver i sameiet, må du legge ved en erklæring om at den enkelte hjemmelshaver ikke har eksklusiv bruksrett til en enkelt bolig. Det må komme fram hva som er årsaken til at seksjoneringen skal slettes.

  Hvis det er tinglyst pant eller urådighet i eiendommen, må du legge ved skriftlig samtykke fra panthavere eller urådighetshavere.

  Både erklæring og samtykke må være på papir, i original form.

  Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) - Lovdata

  Rundskriv for Tinglysingen 12.4, problemstilling 4

  Slik søker du

  Fyll ut skjema "søknad om sletting av seksjonering".

  Alle seksjonseiere må skrive under på skjema.

  Eventuelle fullmakter må sendes inn. Disse må være bekreftet rett kopi, og kan ikke være eldre enn 6 måneder.

  Lever skjemaet til oss per post eller ved oppmøte. Det kan ikke leveres digitalt, da vi må ha originale signaturer.

   

  Hva koster det å slette seksjonering?

  Gebyr for sletting av seksjonering

  Sletting/oppheving av seksjonert sameie Koster i 2023
  Saksbehandling for å slette seksjoner på en eiendom 3000,-

  Alle skal ha en veiadresse

  Alle som i dag har matrikkeladresse skal få veiadresse. Det gjelder adresse både til bolig-, fritid- og næringsbygg.

  Les mer om arbeidet med å gi alle en veiadresse her

  Kontakt oss

  Siste endret: 09.11.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?