Du er her: Hjem / Samfunnsutvikling / Klimasatsprosjekt om klimavennlig areal- og transportplanlegging

Innhold

  Klimasatsprosjekt om klimavennlig areal- og transportplanlegging

  I 2021 startet Ringerike kommune et prosjekt om ‘’Klimavennlig areal- og transportplanlegging’’ med støtte fra Klimasatsordningen til Miljødirektoratet. Søknad med beskrivelse av prosjektet og tilsagnsbrev kan leses her. Gjennom prosjektet skal kommunen både innhente og dele gode eksempler fra andre kommuner og styrke eget arbeid med klima i arealplanleggingen. Som del av prosjektarbeidet, har det blitt jobbet med å innhente en kunnskapsbase med gode eksempler på klimakrav i arealplanlegging. Dette har endt i et omfattende inspirasjonsnotat om lovverk, handlingsrom og eksempler fra en rekke ulike kommuner. De funnene som har blitt gjort, har videre blitt delt med andre kommuner blant annet gjennom arrangementer i samarbeid med Osloregionen. Under følger nærmere beskrivelse av noen av aktivitetene og fagdokumentasjonen som er utarbeidet som del av prosjektet. I tillegg har prosjektet gitt bidrag inn i arbeidet med arealstrategien som ble vedtatt som del av Ringerike kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030. Fokus videre i prosjektet vil være å benytte kunnskapen innhentet i første del av prosjektet inn i Ringerikes arealplanlegging og særlig i arbeid med klimagrep i revideringen av kommuneplanens arealdel.

  Inspirasjonsnotat - Handlingsrom og gode eksempler på klimakrav i arealplaner

  Ringerike kommune har utarbeidet et inspirasjonsnotat om handlingsrom og gode eksempler på klimakrav i arealplaner. Notatet ser til føringer gitt gjennom ‘’Nasjonale forventninger 2019-2023’’, ‘’Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging’’ samt ‘’Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning’’. Videre blir det belyst hvilket handlingsrom som eksisterer innenfor plan- og bygningsloven med referanser til kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner og byggesaksbehandling. Notatet er avgrenset til å se på krav som bidrar til reduksjon av klimagassutslipp som kommunene kan stille i kraft av sin rolle som myndighet etter plan- og bygningsloven. Selve eksemplene er avgrenset til tre ulike kategorier; 1) Krav til arealbruk som reduserer utslipp fra veitrafikk, 2) krav til materialvalg som reduserer utslipp fra bygg og 3) krav til reduksjon av utslipp fra bygg- og anleggsplasser.
   
  Du kan lese Ringerike kommune sitt inspirasjonsnotat her.

  Verksted om klimakrav i arealplanlegging

  2. november arrangerte Ringerike kommune i samarbeid med Osloregionen et verksted i Oslo om klimakrav i arealplanlegging. Verkstedet tok utgangspunkt i kommunen sitt tidligere arbeid med inspirasjonsnotatet. Det ble identifisert gode eksempler fra Asker og Elverum, og kommunene ble invitert med som innledere til verkstedet. Miljørådgiver Bjørn Nordby i Asker kommune fortalte om utviklingen av Vestre Billingstad, og forslag om nullvekstlinje i kommuneplanens arealdel. Anna-Thekla Tonjer som er prosjektleder for Elverum vekst og daglig leder i Elverum tomteselskap AS fortalte om utviklingen av Ydalir bydel med bruk av masterplan for boligområdet. Verkstedet ble brukt som et forum til å spre de gode ideene videre, og samtidig samle inn en idebank om nye tanker og ideer. Ringerike kommune hadde forberedt to caser som hadde lik tematikk som presentert i innleggene; 1) Hvordan øke grønn mobilitet på områdenivå? og 2) Hvordan gjennomføre nullvekstmål for personbiltrafikk i praksis, og måle at man er på riktig vei? Det var deltakelse fra over 15 forskjellige kommuner i regionen.
   
  Du kan se Ringerike kommune sine presentasjoner med caser til verkstedet her (Case Grønn mobilitet, Case Nullvekstmål i Fantasifoss).
  Du kan se Bjørn Nordby sin presentasjon her.
  Du kan se Anna-Thekla Tonjer sin presentasjon her.
  Du kan se en sammenstilling av innspillene fra gruppearbeidet her.

  Osloregionens klimaskole

  17. februar holdt Ringerike kommune innlegg i et av Osloregionens digitale frokostwebinarer i serien ‘’Osloregionens klimaskole’’. Temaet var klimakrav i arealplaner, og ble en videreføring av arbeidet med inspirasjonsnotatet og verkstedet. På klimaskolen fortalte Ringerike om de ulike eksemplene som har blitt identifisert i arbeid med inspirasjonsnotatet, og både hvilke grep kommunen har gjort den siste tiden for å sikre klimafokus samt hvilke framtidige planer det arbeides med for å redusere klimagassutslipp i arealplanlegging og kommuneplanarbeid. Det ble her vist til ‘’Områderegulering Hønefoss’’ (Byplanen), og kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike kommune vedtatt høsten 2021. Her er det gjort gode grep for å legge til rette for en klimavennlig utvikling. Det ble også nevnt at kommunen nå jobber med å revidere kommuneplanens arealdel, og at målsetninger fra samfunnsdelen her skal videreføres i arealplanleggingen framover. I tillegg holdt Klimaetaten i Oslo og Gro Sandkjær Hanssen (Oslo MET/NMBU/Klimautvalget 2050) innlegg.
   
  Du kan se Ringerike kommunes presentasjon og de andre presentasjonene fra samme arrangement her.                     

  Siste endret: 09.06.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?