Du er her: Hjem / Arealplaner / Kommuneplan / Nå endres kommuneplanens arealdel

Innhold

  Nå endres kommuneplanens arealdel

  Forslag til revidert kommuneplan var på høring og offentlig ettersyn høsten 2023. Kommunen går nå gjennom alle uttalelsene som har kommet inn, og vurderer om det er noe i planforslaget som skal endres. Vi oppdaterer med informasjon om status underveis på denne siden.

  Veien videre

  Planforslaget var på offentlig ettersyn høsten 2023. Det har kommet inn nærmere 180 uttalelser fra myndigheter og private. Seks av disse er innsigelser fra offentlige myndigheter, som må løses før planen kan vedtas. Kommunestyret får en orientering om kommuneplanen og høringsuttalelsene i sitt møte 21.03.2024. Orienteringen kan følges via web-tv.  

  Du kan lese uttalelsene på denne siden

  Alle uttalelser blir gjennomgått, oppsummert og eventuelt tatt til følge ved at planforslaget justeres. Deretter blir planen sendt til politisk behandling. Svarene på uttalelsene vil følge den politiske saken. Det kan bli behov for høring og offentlig ettersyn av de endringene som foreslås i planforslaget. Det er kommunestyret som vedtar planen til slutt. 

  Kommuneplanens arealdel er en prosess som tar tid. Vi ser at prosessen krever mer tid enn det som har vært antydet tidligere, og at vedtak av planen trolig vil bli i første kvartal 2025. For å få nødvendige politiske avklaringer kommer vi til å legge fram en politisk sak før sommeren 2024.

   

  I høringsperioden har vi hatt åpne møter rundt om i kommunen. Presentasjoner fra disse møtene finner dere nedenfor. Vi har også hatt åpne dager på ByLab hvor kommunen var tilgjengelig for spørsmål. 

  Hva er kommuneplanens arealdel?

  Kommuneplanens arealdel er en juridisk bindende arealplan som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealdelen gir føringer for hvordan vi skal bruke og utvikle arealene i kommunen. 

  Planen bestemmer blant annet hvor vi skal bygge nye boliger, hvordan vi skal ta vare på natur- og landbruksområder og hvor tjenestetilbud og næringsvirksomhet skal plasseres. Arealdelen skal legge til rette for en arealutvikling som bidrar til å oppfylle målene i kommuneplanens samfunnsdel og arealstrategi. Arbeidet vårt har tatt utgangspunkt i planprogrammet til arealdelen. 

   

  Hvordan får jeg oversikt over planforslaget?

  Kommuneplanens arealdel har mange dokumenter å sette seg inn i. Vi har derfor en medvirkningsportal kalt Innbyggerdialog, som gir deg oversikt over noen av temaene i planforslaget. Når du er inne i Innbyggerdialog vil du se et kart over Ringerike kommune og en tekst som forklarer siden. 

  Få oversikt over planforslag

  Du kan også se en oversikt nedenfor over alle dokumentene og hva de handler om. 

  Oversikt over dokumenter til planforslaget

  Kommuneplanens arealdel har tre hoveddokumenter:

  • Plankartet viser arealbruk i hele kommunen. Fargene forteller deg hva som planlegges hvor. Du kan slå av og på de ulike lagene. Plankartet finnes også som en pdf
  • Bestemmelser gir mer detaljerte føringer for arealbruken og utfyller fargene vist i plankartet.
  • Planbeskrivelsen

  Plankartet og bestemmelsene er juridisk bindende. Planbeskrivelsen gir nærmere forklaring på de juridisk bindende dokumentene. Den angir også en nærmere beskrivelse av stedene i Ringerike.  

  Plankartet viser hele Ringerike kommune, og det er i tillegg laget egne utsnitt over disse områdene:

  Plankartet skiller mellom eksisterende arealformål og nye arealformål, hvor nye formål er formål som er nye i denne planen og har et eget feltnavn (bokstavkode og eget nummer). Du kan lese mer om hva fargene betyr i planbeskrivelsen.

  Det er viktig å forstå konsekvenser av å legge inn nye arealer i plankartet. Disse dokumentene gir mer bakgrunn for hvilke nye arealer som er lagt inn, hvorfor de er lagt inn og hvordan de påvirker ulike temaer:

  Til arealdelen følger også noen temakart:

  • Temakart type bebyggelse er retningsgivende for hva slags type bebyggelse som bør tillates hvor. 
  • Temakart gående og syklende viser fremtidsvisjonen for et sammenhengende nettverk av gang- og sykkelveier i Hønefoss, tettstedene og mellom disse. Du kan se kartet ved å trykke på ”Kommuneplanen høringsforslag” og så ”Temakart gående og syklende”.
  • Temakart brygger er et kart fra en bryggeveileder for Storelva og Randselva, som nå er blitt del av arealdelen. 

   

  Naturtypekartlegging 2023 - foreløpige resultater

  Sommeren 2023 er det utført naturtypekartlegging i flere av områdene som er foreslått som nye utbyggingsområder i planforslaget. Bakgrunnen er at det i flere av områdene manglet tilstrekkelige kartleggingsdata for å vurdere konsekvenser for naturmangfold.

  Dette er nytt kunnskapsgrunnlag som har framkommet etter at planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn. Kunnskapsgrunnlaget har altså ikke vært brukt i konsekvensutredningen som ligger til grunn for høringsforslaget. Det understrekes at rapporten er basert på foreløpige data.

  Notatet er oversendt til offentlige myndigheter og tilgjengelig på kommunens nettsider, selv om dette ikke er en del av høringsgrunnlaget.  

  Les de foreløpige resultatene fra naturtypekartleggingen her.

  Politisk behandling av planforslaget

  Det er politikerne som skal behandle planforslaget fra start til slutt. Formannskapets Strategi og plan vedtok 14. juni 2023 å sende planforslaget ut på høring og offentlig ettersyn. I politisk møtekalender kan du lese den politiske saken som ble behandlet.

  I menyen under kan du se en oversikt den politiske behandlingen av planforslaget fra oppstart til nå.

  Politisk behandling til nå

  Kan jeg klage på kommuneplanen?

  Du kan ikke klage på kommunens vedtak om kommuneplanen, jf. plan- og bygningsloven § 11-15.

  Har du spørsmål?

  Spørsmål og andre henvendelser om arealdelen kan rettes til:

  • Guro Li: e-post | mobil: 959 68 480
  • Lars Lindstøl: e-post | mobil: 408 04 255
  • Åse Rønsen: e-post | mobil: 992 99 505
  Siste endret: 20.02.2024

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?