Du er her: Hjem / Arealplaner / Kommuneplan / Kommuneplanens arealdel - offentlig ettersyn

Innhold

  Kommuneplanens arealdel - offentlig ettersyn

  Kommuneplanens arealdel er nå på høring og offentlig ettersyn. Frist for å sende uttalelser til planforslaget er 06.11.2023.

  Velkommen til åpne møter!

  Kommunen ønsker velkommen til informasjonsmøter i høringsperioden. I møtene blir det informasjon om kommuneplanen med fokus på det enkelte sted. Det blir muligheter for å stille spørsmål og gi tilbakemeldinger. Presentasjonene legges ut etter hvert møte. Møtene er åpne for alle. 

    Dato Tid Sted
  Heradsbygda 20. sep 18:00-20:00 Helgerud skole, gymsalen
  Hønefoss 21. sep 18:00-20:00 ByLab
  Haugsbygd 25. sep 18:00-20:00 Haugsbygd arena
  Sokna 27. sep 18:00-20:00 Sokna skole, gymsalen
  Nes 9. okt 18:00-20:00 Bygdehuset
  Hallingby 11. okt 18:00-20:00 Hallingby skole, kulturbygget
  Tyristrand 17. okt 18:00-20:00 Tyristrand skole, kulturhuset
  Åsa 18. okt 18:30-20:30 Steinsfjorden Montessoriskole

  På åpne dager på ByLab er kommunen tilgjengelig for å svare på spørsmål. På åpent møte med tema næring blir det informasjon om kommuneplanen, med særlig fokus på næringsarealer.

  I kommuneplanen foreslås det å åpne for transformasjon av områder i Ankersgate, Asbjørnsens gate og Eikli. Transformasjon betyr at det på sikt vil skje en endring av dagens bruk fra f.eks. næring til mer helhetlige boligområder.

  Transformasjon er en langsiktig prosess. Det vil være viktig å sikre at vi ivaretar overordnede forhold, som for eksempel veier, offentlige tjenestetilbud og lekeplasser, både underveis i utviklingen og slik at det danner en helhet på sikt. Vi inviterer derfor til et eget møte om disse områdene for å få innspill til den videre utviklingen av de ulike stedene.

    Dato Tid Sted
  Åpent møte med tema næring 13. okt 09:00-11:00 ByLab
  Åpne dager på ByLab

  23. okt
  26. okt

  10:00-16:00 ByLab

  Åpent møte med tema
  transformasjonsområdene Eikli,
  Ankersgate, Asbjørnsens gate

  24. okt 18:00-20:00 ByLab

  Under finner du alle presentasjonene vist i møtene. 

  Presentasjoner fra møtene

  Hva er kommuneplanens arealdel?

  Kommuneplanens arealdel er en juridisk bindende arealplan som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealdelen gir føringer for hvordan vi skal bruke og utvikle arealene i kommunen. 

  Planen bestemmer blant annet hvor vi skal bygge nye boliger, hvordan vi skal ta vare på natur- og landbruksområder og hvor tjenestetilbud og næringsvirksomhet skal plasseres. Arealdelen skal legge til rette for en arealutvikling som bidrar til å oppfylle målene i kommuneplanens samfunnsdel og arealstrategi. Arbeidet vårt har tatt utgangspunkt i planprogrammet til arealdelen. 

  Alle blir berørt av kommuneplanens arealdel og alle kan gi tilbakemelding på så mye eller så lite de ønsker. Det er nå du har mulighet til å påvirke hvordan Ringerike skal utvikles!

  Hvordan får jeg oversikt over planforslaget?

  Kommuneplanens arealdel har mange dokumenter å sette seg inn i. Vi har derfor en medvirkningsportal kalt Innbyggerdialog, som gir deg oversikt over noen av temaene i planforslaget. Når du er inne i Innbyggerdialog vil du se et kart over Ringerike kommune og en tekst som forklarer siden og hvordan du kan sende en uttalelse til planforslaget. 

  Få oversikt over planforslag og gi uttalelse

  Du kan også se en oversikt nedenfor over alle dokumentene og hva de handler om. Planforslaget er fysisk tilgjengelig for gjennomlesing på ByLab i Hønefoss. 

  Oversikt over dokumenter til planforslaget

  Kommuneplanens arealdel har tre hoveddokumenter:

  • Plankartet viser arealbruk i hele kommunen. Fargene forteller deg hva som planlegges hvor. Du kan slå av og på de ulike lagene. Plankartet finnes også som en pdf
  • Bestemmelser gir mer detaljerte føringer for arealbruken og utfyller fargene vist i plankartet.
  • Planbeskrivelsen

  Plankartet og bestemmelsene er juridisk bindende. Planbeskrivelsen gir nærmere forklaring på de juridisk bindende dokumentene. Den angir også en nærmere beskrivelse av stedene i Ringerike.  

  Plankartet viser hele Ringerike kommune, og det er i tillegg laget egne utsnitt over disse områdene:

  Plankartet skiller mellom eksisterende arealformål og nye arealformål, hvor nye formål er formål som er nye i denne planen og har et eget feltnavn (bokstavkode og eget nummer). Du kan lese mer om hva fargene betyr i planbeskrivelsen.

  Det er viktig å forstå konsekvenser av å legge inn nye arealer i plankartet. Disse dokumentene gir mer bakgrunn for hvilke nye arealer som er lagt inn, hvorfor de er lagt inn og hvordan de påvirker ulike temaer:

  Til arealdelen følger også noen temakart:

  • Temakart type bebyggelse er retningsgivende for hva slags type bebyggelse som bør tillates hvor. 
  • Temakart gående og syklende viser fremtidsvisjonen for et sammenhengende nettverk av gang- og sykkelveier i Hønefoss, tettstedene og mellom disse. Du kan se kartet ved å trykke på ”Kommuneplanen høringsforslag” og så ”Temakart gående og syklende”.
  • Temakart brygger er et kart fra en bryggeveileder for Storelva og Randselva, som nå er blitt del av arealdelen. 

  Hva kan jeg gi uttalelse om?

  Hvem som helst kan gi uttalelse til hvor som helst i Ringerike, men det kan være vanskelig å vite hva som passer i kommuneplanen. 

  Arealdelen tar stilling til hvor det tillates bolig, hytter, forretning, næring osv. Den viser også områder hvor andre hensyn enn utbygging skal prioriteres. Planen tar ikke stilling til detaljert utforming av enkeltområder, plassering av veiadkomst, osv.

  Arealdelen er en langsiktig plan som skal legge til rette for en utvikling som er til beste for miljø og samfunn, og både dagens og framtidige generasjoner. Det som blir vedtatt i kommuneplanen kan få virkning om 5, 10 eller 15 år. Samtidig tas avgjørelsen nå, og det er nå du har mulighet til å påvirke.

  Vi ønsker at du sender oss en uttalelse slik at vi får et best mulig grunnlag for en god plan for framtidig arealutvikling i Ringerike. Alle uttalelsene blir vurdert, så det er nå du det er mulig å påvirke innholdet i planforslaget.

  Du kan ikke sende inn nye arealinnspill. Vurderingene av slike arealinnspill er en omfattende prosess og er allerede gjennomført. Du trenger ikke sende en uttalelse om å beholde areal til utbyggingsformål som vist i gjeldende kommuneplan, enten det bygd ut eller ikke. Vi antar at vedtatt arealbruk ønskes videreført med mindre det kommer innspill om noe annet.

  Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål rundt uttalelser til planforslaget, se kontaktinformasjon nederst på siden.

  Hvordan sender jeg uttalelsen?

  Du kan sende en uttalelse på flere måter:

  • Gjennom InnbyggerDialog, vår medvirkningsportal som også gir en kort oversikt over planforslaget. 
  • E-post til postmottaket med «Kommuneplanens arealdel 2023-2035» i emnefeltet
  • Brev til Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss merket med «Kommuneplanens arealdel 2023-2035»

  Fristen for å sende en uttalelse er 06.11.2023.

  Uttalelsene vil bli svart ut i et eget dokument, som følger med planen når kommunestyret til slutt skal vedta den.

  Når er planen ferdig?

  Vi har som mål at planen skal vedtas vinteren 2024. Du kan se framdriftsplanen i figuren nedenfor.

  Planforslaget er nå ute på offentlig ettersyn, som betyr at alle kan sende uttalelser. Vi går gjennom alle uttalelsene som har kommet inn etter høringen er over, og vurderer om planforslaget skal endres. Det er kommunestyret som til slutt vedtar planen.

  En pil som viser framdriften til kommuneplanens arealdel 2023-2035. Oppstart og høring av planprogram, vinter 2022. Fastsette planprogram, vår 2022. Arealinnspill april-juni 2022. Utarbeide planforslag vinter 2023. Høring av planforslag, høst 2023. Vedtak av plan, vinter 2024.

  Politisk behandling av planforslaget

  Det er politikerne som skal behandle planforslaget fra start til slutt. Formannskapets Strategi og plan vedtok 14. juni 2023 å sende planforslaget ut på høring og offentlig ettersyn. I politisk møtekalender kan du lese den politiske saken som ble behandlet.

  I menyen under kan du se en oversikt den politiske behandlingen av planforslaget fra oppstart til nå.

  Politisk behandling til nå

  Kan jeg klage på kommuneplanen?

  Du kan ikke klage på kommunens vedtak om kommuneplanen, jf. plan- og bygningsloven § 11-15.

  Har du spørsmål?

  Spørsmål og andre henvendelser om arealdelen kan rettes til:

  • Guro Li: e-post | mobil: 959 68 480
  • Lars Lindstøl: e-post | mobil: 408 04 255
  • Åse Rønsen: e-post | mobil: 992 99 505
  Siste endret: 22.09.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?