Du er her: Hjem / Samfunnsutvikling / Lloyds marked

Innhold

  Lloyds marked

  I de fleste byer og tettsteder engasjerer «høydedebatter» bredt i befolkningen. Dette ser vi også i Oslo, på Fornebu og i Sandvika. Diskusjonen dreier seg om hvor høyt forslagsstiller skal få lov til å bygge. Et slikt engasjement er bra da høyde er en viktig faktor i forhold til hvordan en bygningsmasse fremstår og hvordan det oppleves for menneskene som skal leve sine liv i området.

  Stort engasjement

  Rådmann Tore Isaksen og Assisterende rådmann Heming R. Herdlevær

  Illustrasjonsbilde fra Snøhetta

  I diverse leserinnlegg og debatter vedrørende Lloyds marked fremkommer det kritikk av både prosess og høringsfrist for Tronrud Eiendom sitt planforslag om høyhus.

  Først en helt kort redegjørelse for planprosessen.

  En reguleringsplan består i hovedsak av tre hovedtrinn:

  1. Planinitiativ, oppstartsmøte og planoppstart.
  2. Utredninger og planløsninger.
  3. Planforslag, planbehandling og vedtak.

  Vi er nå på trinn 3 i denne prosessen for Lloyds marked. Dette innebærer bl.a. en høringsfase, som vi nå er inne i, der man kan komme med uttalelser til et konkret planforslag. Medvirkning til utforming av planforslaget foregår i trinn 2, dette er gjennomført på et tidligere tidspunkt i prosessen.

  Rådmannens oppgave er å gjennomføre politiske vedtak og belyse politiske saker så godt som mulig.

  I denne saken har kommunestyret vedtatt en områderegulering som setter rammer for hva tiltakshavere må holde seg innenfor.

  Dette betyr imidlertid ikke at kommunestyret må godkjenne ethvert innspill som ligger innenfor områdereguleringens rammer.

  Hele vitsen med detaljregulering er at kommunestyret skal bruke det politiske skjønnet i det enkelte planforslaget og kommunestyret er enerådende.

  Det engasjementet som er fremkommet i denne saken viser på en god måte at prosessen etter plan- og bygningsloven tar hensyn til at alle skal ha mulighet til å bli hørt.

  Summen av de høringsuttalelser som kommer skal rådmannen oppsummere og svare ut i sitt saksfremlegg til 2. gangs-behandlingen.

  Politikerne i kommunestyret vil, i tillegg til rådmannens saksutredning ha den offentlige debatten som grunnlag for den avgjørelsen de fatter.

  Når det gjelder fristen på høringen foreslo rådmannen den fristen som er vanlig i slike saker. Det står kommunestyret fritt til å utvide denne fristen. Ordfører har fått spørsmål om dette til kommunestyret 3. juni og vil svare dette ut da.

  Ordfører rådfører seg med rådmannen, men svarer ut interpellasjoner og spørsmål slik ordfører selv vil.

  Politisk vedtak

  Det fremkommer sterk kritikk av prosessen og det hevdes at kommunen har satt denne ut til Ringerike næringsforening RNF.

  Rådmannen viser til formannskapets behandling 21. april hvor det ble vedtatt høring og offentlig ettersyn:

  1. Forslag til detaljregulering for Lloyds marked (planID 421) fremmes, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-11, 5-2 og 12-10. Tronrud Eiendom tilrettelegger for bred medvirkning og dialog med allmennheten mens planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn i god tid før høringsfristen - med forutsetning om at smittevernreglene følges.
  2. Forslagsstiller må illustrere virkningen av en foreslått BYA på 700 m2 for tårnet (§ 3.1.13) før planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Alternativt må forslagsstiller redusere BYA i tråd med mulighetsstudiet Lloyds marked revisjon 2 – Juli 2019.
  3. Forslagsstiller må før planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn dokumentere fjernvirkningen i øyehøyde, uten løv på trærne og i riktig målestokk, fra flere vinkler: Fra gangveien nedenfor Gledeshuset, fra Nordre park, fra Arnemannsveien 3 inn mot pipeplassen og tårnet.
  4. Rådmannen skal før sluttbehandling sørge for at planens innhold og framstilling blir digitalisert og kvalitetssikret, samt at det blir foretatt eventuelle mindre suppleringer og justeringer.
  5. Det tas sikte på å oppheve deler av gjeldende Områderegulering Hønefoss (planID 431), vedtatt 05.09.2019, ved godkjenning av Detaljregulering med navn Lloyds marked planID 421.

  Det er dermed forslagsstiller som skal gjennomføre del 2 av vedtakspunkt 1. Rådmannens oppgave er å gjennomføre høring og offentlig ettersyn i tråd med reglene i plan- og bygningsloven.

  Send høringsuttalelser

  Rådmannens oppfordring er at alle som mener noe i denne saken sender en høringsuttalelse. Alt vil følge saken og vil hjelpe rådmannen til å belyse saken så bredt som mulig i sitt saksfremlegg til 2. gangs-behandling. Da overtar politisk nivå, som eventuelt gjør endelig vedtak av reguleringsplanen.

  Vi håper tiden frem til høringsfristen går ut kan benyttes på selve saken. Det er et godt tegn på at demokratiet fungerer når en sak om viktige beslutninger engasjerer slik det gjør i denne saken.

  Her finner du høringsdokumentene

  Medvirkning

  Det har også fremkommet kritikk om at prosessen med utarbeidelse av områderegulering Hønefoss ikke har gitt anledning til god medvirkning. Vi gjengir derfor hele tidslinjen for prosessen på kommunens nettsider.

  Saksfremlegg

  Alle som ønsker å sette seg godt inn i saken om Lloyds marked, som nå er på høring finner både saksfremlegg og protokoller under Aktuelt på kommunens nettside.

  I saksfremlegget fremgår prosessen med behandlingen av Lloyds marked og rådmannens argumenter for sin innstilling overfor den politiske behandlingen.

   

  Siste endret: 26.05.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?