Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2019 / Arkiv offentlig ettersyn 2019 / 374 Detaljregulering for Killingtjern 2

Innhold

  374 Detaljregulering for Killingtjern 2

  Beskrivelse

  374 - Detaljregulering for Killingtjern 2 på Vikerfjell sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i Hovedutvalget for miljø- og areal 6. mai 2019.
  Planområdet, som ligger på Vikerfjell omfatter området som er vist med et rødt punkt på kartutsnittet.
  Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fritidsbebyggelse, som er i tråd med vedtatt kommunedelplan for Ådalsfjella. Det er foreslått 18 nye hyttetomter i området ved Killingtjern i tilknytning til eksisterende fritidsbebyggelse, samt 2 tomter til kombinert formål næringsformål/tjenesteyting. Foreslåtte reguleringsformål er fritidsbebyggelse, energianlegg, vannforsyningsanlegg, næring/tjenesteyting, kjøreveg og friluftsformål.
  Høring og offentlig ettersyn skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

  Plankart

   Killingtjern 2

  Har du innspill?

  Innspill/merknader til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller til:

  Ringerike kommune
  Areal- og byplan
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss.

  Frist for innsendelse av merknader er 22. juni 2019.

  Saksdokumenter

  1. Oversiktskart
  2. Saksframlegg fra 1. gangsbehandling
  3. Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling
  4. Forslag til plankart
  5. Forslag til reguleringsbestemmelser
  6. Planbeskrivelse
  7. Illustrasjoner
  8. Tverrprofiler
  9. Sjekkliste ROS
  10. VA plan
  11. Uttalelser til oppstart

  Siste endret: 14.01.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?