Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2019 / Arkiv offentlig ettersyn 2019 / 445 Detaljregulering for Granumlund, Nes i Ådal

Innhold

  445 Detaljregulering for Granumlund, Nes i Ådal

  Detaljregulering for Granumlund (Nes i Ådal) legges ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planen er å tilrettelegge for utbygging til sentrumsfunksjoner (forretning, kontor og tjenesteyting). Frist for å komme med innspill er 2. mai 2019.

  Beskrivelse

  445 - Detaljregulering for Granumlund sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i Hovedutvalget for miljø- og areal 11. mars 2019.
  Planområdet, som ligger i Nes i Ådal, omfatter området som er vist med svart stiplet linje på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging til sentrumsfunksjoner (forretning, kontor og tjenesteyting) i samsvar med gjeldende kommuneplan for Ringerike kommune. Planlagt utbygging vil styrke handels- og tjenestetilbudet og bidra til økt aktivitet i tettstedet.
  Høring og offentlig ettersyn skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

  Plankart

  Her kan du se planen i kommunens kartløsning.

  Har du innspill?

  Innspill/merknader til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller til:

  Ringerike kommune
  Areal- og byplan
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss.

  Frist for innsendelse av merknader er 02. mai 2019.

  Saksdokumenter

  1. Sakframlegg til 1. gangsbehandling

  2. Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling

  3. Planbeskrivelse

  4. Forslag til planbestemmelser

  5. Forslag til plankart

  6. Trafikkanalyse Granumlund

  7. Teknisk notat

  8. Geoteknisk vurdering

  9. Situasjonskart og 3D illustrasjon

  10. Samlefil merknader

  11. Merknader med forslagsstillers og rådmannens kommentar

  12. Referat oppstartsmøte

  13. Varslingsbrev Granumlund

  Siste endret: 03.05.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?