Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2020 / Arkiv offentlig ettersyn 2020 / 366 Områdeplan for Kunnskapsparken med konsekvensutredning

Innhold

  366 Områdeplan for Kunnskapsparken med konsekvensutredning

  Hensikten med områdeplanen er å legge til rette for utvikling av Universitetet i Sørøst-Norge (USN) campus Ringerike med et campusområde av høy kvalitet. Planen viser en forbedret adkomst til campus. Nytt kryss gir muligheten til å flytte adkomsten for Arnegårdsbakken til Bredalsveien og bedre forhold for gående og syklende. Frist for innspill er 4. mai 2020.

  Beskrivelse

  HMA vedtok i møte 03.02.20 å legge ut forslag til områdeplan for Kunnskapsparken til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og § 12-10.

  Hensikt med planen

  Hensikten med områdeplanen er å legge til rette for utvikling av Universitetet i Sørøst-Norge (USN) campus Ringerike med et campusområde av høy kvalitet. Planen viser en forbedret adkomst til campus (i kryssområdet Osloveien / Dronning Åstas / Bredalsveien). Nytt kryss gir muligheten til å flytte adkomsten for Arnegårdsbakken til Bredalsveien og bedre forhold for gående og syklende.

  Sammendrag
  Planprosessen startet opp i 2012, og planen ble lagt ut til offentlig ettersyn i 2015 og 2016. Planprosessen har etter dette stanset, i påvente av planprosessen i forbindelse med områdeplan for Hønefoss. Planforslaget som nå foreligger er justert på en del punkter, men bygger i hovedsak på tidligere utredninger og vurderinger.

  De største endringene fra tidligere planforslag er at planområdet er redusert i størrelse. Årsaken til det er at gangbro over Storelva er fjernet og at avgrensning i vest følger Osloveien. Det er også i større grad tatt utgangspunkt i det eksisterende krysset.

  Ønsket om forbedret adkomst til USN vært særlig viktig, ettersom Bredalsveien har svært lav kvalitet i dag. For eksisterende bebygde eiendommer i planområdet har det også vært ønskelig å gi rom for noe utvikling.

  I tillegg til USNs campusområde omfatter planområdet nå:

  • en del av Osloveien med nytt veikryss i vest
  • samt eiendommene som ligger mellom Osloveien og USN

  Størrelsen på planområdet er nå ca. 147 daa. Av dette arealet foreslås:

  • ca. 54 daa regulert til bebyggelse og anlegg og
  • ca. 15 daa til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.
  • Resterende areal er grønnstruktur, LNFR-områder og naturområder i vassdrag.

  Sentrale problemstillinger i planarbeidet har vært:

  • å finne en kostnadseffektiv løsning for å bedre avkjørselen til USN
  • mulighet til å prioritere kollektivtrafikk
  • forbedre gang- og sykkelveinettet
  • økt trafikksikkerhet

  Eventuelle endringer som berører den eksisterende kulverten vil kunne få store økonomiske konsekvenser, og vi har derfor valgt å opprettholde denne som den er i dag.

  Dersom det er spørsmål:

  Ole Einar Gulbrandsen
  mobil 941 59 025 
  e-post: Ole.Einar.Gulbrandsen@ringerike.kommune.no

  Plankart

  Har du innspill?

  Innspill/merknader til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller til:

  Ringerike kommune
  Areal- og byplan
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss.

  Frist for innsendelse av merknader er 4. mai 2020.

  (Det er bedt om utsatt frist. Med bakgrunn i dette og fordi bestemmelsene ikke kom med under vedlegg til politisk behandling utsettes fristen på høringen til 4.mai.)

  Hvordan merknader er blitt behandlet beskrives i dokumentene om politisk behandling av planforslaget. De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene behandles i saken sammen med andre innkomne merknader.

  Saksdokumenter

  Planforslaget består av:

  Saksfremlegg

  Protokoll

  Vedlegg:

  1. Plankart
  2. Reguleringsbestemmelser
  3. Planbeskrivelse med konsevensutredning
  4. C og F tegninger
  5. ROS - analyse
  6. Geoteknisk vudering
  7. Endringsrapport
  8. Oppsummering av merknader

  Andre vedlegg:

  1. Støyutredning 2014
  2. Transportutredning 2018
  3. Fagrapport naturmiljø 2014
  4. Geoteknisk grunnundersøkelse
  5. Luftkvalitet 2014
  Siste endret: 09.07.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?