Innhold

  456 Borgerenga

  Varsel om oppstart av planarbeid for Detaljregulering 456- Borgerenga. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for variert boligbebyggelse. Frist for å komme med innspill er 19.03.2021

  Beskrivelse

  Berntsen plan og oppmåling AS varsler om oppstart av planarbeid for 456 detaljregulering for Borgerenga i Ringerike kommune. Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 101/6, 7, 8, 9 og 10, 102/22, 102/190, samt deler av 1241/1. Planområdet er ca. 59 daa og ligger sørøst for FV241 Hadelandsveien, 500m sør for Klækken Hotell. Området er lokalisert mellom eksisterende bebyggelse, langs Søndre Bergs vei i nord og Borgergrenda i sør, vist i kart nedenfor.

  Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for variert boligbebyggelse, bestående av eneboliger, kjedede boliger, rekkehus og leilighetsbygg, fordelt på 118 enheter. Småhusbebyggelsen er planlagt i opptil 3 etasjer, og leilighetsbyggene foreslås i varierende høyder opp mot 6 etasjer.

  Forslagstiller er Berntsen plan og oppmåling AS.

  Planarbeidet er i tråd med gjeldende kommuneplan, og utløser ikke krav til konsekvensutredning eller planprogram.

  Grunnforhold, overvann, trafikk, landskapsbilde, bokvalitet og grønnstruktur vil være viktige temaer i planarbeidet. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet. 

  Detaljregulering 456 Borgerenga har vært til politisk oppstart i Formannskapet Strategi og plan - sak 33/20, og kommunen anbefaler oppstart av planarbeidet. Konsekvenser av endret utnyttelse av området skal utredes og analyseres for alle aktuelle plantemaer, før planen kan fremmes til 1. gangsbehandling, jf. vedtakspunkt 3 i sak 33/20

  Varsel om oppstart skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

  Plankart

   

  Se planområdet i kommunens kartløsning

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill/merknader til planarbeidet kan du sende disse skriftlig til Berntsen plan og oppmåling AS

  via epost til: magnus@bpoo.no

  med kopi til:

  Ringerike kommune

  Postboks 123 Sentrum

  3502 Hønefoss

  eller via epost til: postmottak@ringerike.kommune.no

  Frist til å komme med innspill er 19.03.2021

  Videre saksgang:

  Etter at fristen for merknader er gått ut, samles alle innkomne merknader og vurderes. Forslagstiller utarbeider så et planforslag som sendes til kommunen for førstegangsbehandling. Hvis kommunen da vedtar å sende planforslaget ut til offentlig høring, vil du på nytt kunne sende inn merknader til planforslaget.

  Saksdokumenter

  1. Referat fra oppstartsmøte

  2. Politisk oppstart, vedtak

  Siste endret: 18.02.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?