Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2021 / Arkiv varsel om oppstart 2021 / 466 - Pålsrud-grenda - justering av plangrense

Innhold

  466 - Pålsrud-grenda - justering av plangrense

  Det må foretas en tilpasning av plangrensen i vest for å få en tilfredsstillende adkomstveg til planområdet. Frist for innspill er 20. august 2021

  Beskrivelse

  I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, varsles justering av plangrense for detaljreguleringsarbeid for del av eiendommen gnr./bnr. 21/1 i Ringerike kommune. Oppstart av planarbeid ble varslet i brev datert 15.04.20. Ringerike kommune ønsker en endring av plangrense og det sendes derfor ut varsel om justering av plangrense. 

  Adkomst må justeres for å tilfredstille vegnormalene. Dette medfører at omtrent 200-250 m2 dyrket areal blir berørt. Videre har planmyndighet gitt nye føringer om at del av Åsaveien må tas med i planområdet. Endringene av plangrensen gir ingen endrede virkninger utover dette.

  Planforslaget er hovedsakelig i tråd med kommuneplanens arealdel, foruten en mindre tilpasning i vest. Det må foretas en tilpasning av plangrensen i vest for å få en tilfredsstillende adkomstveg til planområdet. Planområdet er i dag uregulert. Det foreligger heller ingen reguleringsplaner eller kommunedelplaner i tilgrensede.

  Plankart

  Se planområdet på kommunens kartløsning

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill/merknader til planarbeidet kan du sende disse skriftlig til:

  COWI AS v/ Trond H Krågsrud

  Hvervenmoveien 45

  3511 Hønefoss

  Eller via epost til toks@cowi.com

  Med kopi til:

  Ringerike kommune

  Postboks 123 Sentrum

  3502 Hønefoss

  Eller via epost til postmottak@ringerike.kommune.no

   

  Frist for å komme med innspill er 20.08.2021. 

  Spørsmål kan rettes til Trond H Krågsrud, tlf. 412 51 382, e-post: toks@cowi.com

  Videre saksgang

  Etter at fristen for merknader er gått ut, samles alle innkomne merknader og vurderes. Forslagstiller utarbeider så et planforslag som sendes til kommunen for førstegangsbehandling. Hvis kommunen da vedtar å sende planforslaget ut til offentlig høring, vil du på nytt kunne sende inn merknader til planforslaget.

  Se tidligere kunngjøring for varsel om oppstart

  Siste endret: 12.07.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?