Innhold

  477 Tolpinrud torg

  Forslagsstiller ønsker å legge til rette for dagligvarebutikk og boliger på sørsiden av Askveien på Tolpinrud (tidligere Sophas takeaway). Frist for innspill er 10. august 2021.

  Beskrivelse

  Tolpinrud torg AS varsler om oppstart for 477 Detaljregulering for Tolpinrud torg i Ringerike kommune.

  Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 47/67,77,80,81,41. Planområdet er ca.  daa og ligger langs Askveien på Tolpinrud, området ligger på sørsiden og består av tidligere kafe/butikkeiendom og boligeiendommer.

  Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ny dagligvarebutikk og leiligheter (40-50 boenheter fordelt på flere bygningsvolumer). Boligene vil få egen garasjekjeller.
  Det vil bli lagt vekt på god bokvalitet, med varierende uteoppholdsarealer i et grønt miljø. Prosjektet vil utfylle botilbudet på Tolpinrud som ytre sentrumssone.
  Tolpinrudveien mot gangbru er lagt inn i planavgrensning, dette for å tilrettelegge for myke trafikanter.


  Forslagsstiller er Tolpinrud torg AS v/Robin Junge.

  Planarbeidet er i tråd med gjeldende kommuneplan, og planen utløser ikke krav til konsekvensutredning.

  Varsel om oppstart skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

  Plankart

   Kart

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill til planarbeidet kan dusende dette skriftlig til:

   

  Tolpinrud Torg AS

  Robin Junge

  Blomsgate 19

  3511 Hønefoss

  mob 480 76 544

  robin@langesand.no

   

  med kopi til Ringerike kommune, Strategi og utvikling, postmottak@ringerike.kommune.no, eller med post til PB 123 Sentrum, 3502 Hønefoss.

   

  Frist for innspill er 10.08.2021.

  Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Robin Junge, tlf. 480 76 544 robin@langesand.no.

  Saksdokumenter

  1. Planinitiativ
  2. Forespørsel om oppstartsmøte
  3. Referat fra oppstartsmøte
  4. Geoteknisk vurdering
  5. Vedlegg planinitiativ
  Siste endret: 09.09.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?