Innhold

  466 Pålsrudgrenda

  Hensikten med planen er å legge til rette for et nytt boligområde med 9 eneboligtomter like ved Ringerike Montessori i Åsa. Frist for innspill til planforslaget er 23. august 2022.

  Beskrivelse 

  Detaljregulering for Pålsrudgrenda i Åsa sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i Formannskapets Strategi og plan 18. mai 2022.

  Planområdet, som ligger like vest for eiendommen til Ringerike Montessori-skolen og omfatter området som er vist på kartutsnittet under.

  Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et nytt boligområde i Åsa, i tråd med kommuneplanens arealdel (felt B28). Planforslaget legger til rette for utvikling av 9 eneboligtomter. 

  Høring og offentlig ettersyn skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. 

  Plankart

  Se planforslaget på kommunens kartløsning

  Har du innspill?

  Uttalelser til planforlsaget sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller til: 

  Ringerike kommune

  Reguleringsavdelingen

  Postboks 123 Sentrum

  3502 Hønefoss

  Frist for uttalelser er 23. august 2022.

   

  Saksdokumenter

  1. Plankart

  2. Reguleringsbestemmelser

  3. Planbeskrivelse

  4. Illustrasjonsplan

  5. Terrengsnitttegninger

  6. Notat massehåndtering

  7. Arkeologisk registreringsrapport

  8. Naturtypekartlegging

  9. Geologisk notat

  10. Risiko og sårbarhetsanalyse

  11. Sol- og skyggeanalyse

  12. Plan og profil for vei

  13. Notat  VA og overvann

  14. Illustrasjonsplan overvann

  15. Innspill til varsel om oppstart

  16. Oppsummering og kommentering av innspill til oppstart

  17. Saksframlegg inkl. saksprotokoll til 1.gangsbehandling

  18. Saksframlegg politisk oppstart  14.04.2020

  19. Saksprotokoll politisk oppstart 14.04.2020

  Siste endret: 18.10.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?