Innhold

  421 Lloyds marked

  Detaljregulering for Lloyds marked er nå vedtatt i kommunestyret.

  Beskrivelse

  Kommunestyret vedtok 29. september 2022, Saksnummer: 110/22, plan 421 - Detaljregulering for Lloyds marked.


  Vedtaket innebærer at det tilrettelegges for en revitalisering av dette sentrale området i Hønefoss med ny moderne, bærekraftig bybebyggelse for forretning, kontor, tjenesteyting og eventuelt hotell. Planforslaget sikrer bevaring av kulturhistorisk viktig bebyggelse med høy symbol- og identitetsverdi for Hønefoss, og ny bruk av disse.

   

  Vedtak i kommunestyret:

  1. Forslag til detaljregulering for Lloyds marked Alternativ 1, plan ID 421, som vist på plankart datert 22.08.2022 og reguleringsbestemmelser datert 22.08.2022 vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.

  Vedtaket kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-12.

  Plankart

  Planen omfatter området som er vist på flyfoto under (trykk på bildet for å gjøre det større). 

   

  Se vedtatt plankart under (trykk på plankartene for å gjøre de større):

   

  Her finner du planområdet i kommunens kartløsning. 

  Påklage vedtak?

  Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no , eller pr. post til:

  Ringerike kommune, Reguleringsavdeling, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss.

  Frist for å klage på vedtaket er tre uker fra kunngjøring i avisen, som gjøres 22. oktober 2022.

  Du finner mer informasjon om klagerett, rettsvirkning, erstatning og innløsning på egne sider.

  Saksdokumenter

  Plankart vertikalnivå 2

  Plankart vertikalnivå 1

  Reguleringsbestemmelser

  Planbeskrivelse

  Saksframlegg med saksprotokoll

  Illustrasjoner til regulering

  Oppsummering og vurdering av uttalelser ved offentlig ettersyn

  Tematisk oppsummering av uttalelser ved offentlig ettersyn med rådmannens kommentarer

  Her finner du alle uttalelser ved offentlig ettersyn

  Illustrasjoner av nærvirkning og fjernvirkning

  Sol- og skyggeanalyse

  Skygge ved vintersolverv 

  Notat Ledemur langs Hønefossen - Nødvendig nivå i forbindelse med 200-årsflom

  Vannlinjeberegning

  Kommentarer fra fagkyndig for flom til NVEs uttalelse ved offentlig ettersyn

  Risiko og sårbarhetsanalyse

  Geoteknisk rapport

  Temarapport støy

  Saksframlegg med saksprotokoll ved 1. gangsbehandling

  Siste endret: 21.10.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?