Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2022 / Arkiv vedtak 2022 / 463 Citygården og hotellkvartalet

Innhold

  463 Citygården og hotellkvartalet

  Detaljregulering for Citygården og hotellkvartalet er nå vedtatt i kommunestyret.

  Beskrivelse

  Kommunestyret vedtok 10.03.2022 Bh.NR 17/22, plan 463 Detaljregulering for Citygården og hotellkvartalet.

  Vedtaket innebærer at det kan tilrettelegges for etablering av ny sentrumsbebyggelse med bolig og næring der Citygården står i dag og utvidelse av hotellet på parkeringsplassen som i dag ligger nord for hotellet. Det tilrettelegges for torg mellom bygningene. 

  Vedtak i kommunestyret 10.03.2022 Bh. NR: 17/22:

  1. Forslag til detaljregulering for Citygården og hotellkvartalet, plan ID 463, som vist på plankart datert 25.11.2021 og reguleringsbestemmelser datert 17.01.2022 vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. 
  2. Ringerike KS ber rådmannen avholde et temamøte for kommunestyret, hvor byplanens funksjon, bestemmelser osv. gjennomgås grundig, med den hensikt og forsøke å skape en felles forståelse blant kommunestyrets medlemmer, for intensjonen, hensikten begrensninger og muligheter med "områderegulering Hønefoss sentrum" som er den korrekte betegnelsen.


  Vedtaket kunngjøres ihht. plan- og bygningsloven § 12-12.

  Plankart

  Planen omfatter området som er vist på kartutsnittet under.

  Planavgrensning, citygården og hotellkvartalet

  Her finner du planen i kommunens kartløsning

  Påklage vedtak? 

  Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller pr. post til:


  Ringerike kommune
  Reguleringsavdeling
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss.


  Frist for å klage på vedtaket er 18. april 2022 (3 uker fra kunngjøring).


  Du finner mer informasjon om klagerett, rettsvirkning, erstatning og innløsning på denne siden.

  Saksdokumenter

  1. Plankart verikalnivå 1
  2. Plankart vertikalnivå 2
  3. Reguleringsbestemmelser
  4. Planbeskrivelse
  5. Saksfremlegg med saksprotokoll
  6. Illustrasjoner til regulering
  7. Illustrasjonsprosjekt – Kvalitativ og estetisk beskrivelse
  8. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer
  9. Uttalelser til offentlig ettersyn
  10. Uttalelser til begrenset høring
  11. Illustrasjonsplan
  12. Risiko og sårbarhetsanalyse
  13. Saksprotokoll – 1.gangsbehandling
  14. Saksfremlegg – 1.gangsbehandling
  Siste endret: 30.09.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?