Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2022 / Arkiv vedtak 2022 / 466 Pålsrudgrenda i Åsa

Innhold

  466 Pålsrudgrenda i Åsa

  Detaljreguleringsplan for Pålsrudgrenda i Åsa er vedtatt.

  Beskrivelse

  Kommunestyret vedtok 9.desember 2022 plan 466 detaljregulering for Pålsrudgrenda i Åsa (saksnr 153/22). 

  Vedtaket innebærer at det legges til rette for 9 eneboligtomter like vest for Steinsfjorden Montessori-skole i Åsa. 

  Vedtak i kommunestyret

  1. Plan 466 Detaljregulering for Pålsrudgrenda vedtas

  2. Søksmål mot gyldigheten av vedtaket eller krav om erstatning som følge av vedtaket kan ikke reises etter at klageadgangen er benyttet, og klagen er avgjort av den høyeste klageinstansen som står åpen.

  Plankart

  Her finner du planområdet i kommunens kartløsning

  Påklage vedtak?

  Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til: 

  Ringerike kommune

  Reguleringsavdeling

  Postboks 123 Sentrum

  3502 Hønefoss

  Frist for å klage på vedtaket er tre uker fra kunngjøring i avisen som er 17. desember 2022. Du finner mer informasjon om klagerett, rettsvirkning, erstatning og innløsning på egne sider. 

  Saksdokumenter

  1. Plankart

  2. Regulerinsbestemmelser

  3. Planbeskrivelse

  4. Saksframlegg med saksprotokoll

  5. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer

  6. Høringsuttalelser

  7. Tilleggsmerknad til planforslaget

  8. Illustrasjonsplan

  9. ROS-analyse 

  10. VA- og overvannsnotat

  11. Illustrasjonsplan overvann

  12. Terrengsnittegninger

  13. Notat om massehåndtering

  14. Arkeologisk registreringsrapport

  15. Naturtypekartlegging

  16. Geologisk notat

  17. Sol- og skyggeanalyse

  18. Plan og profil for vei

  Siste endret: 14.12.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?