Innhold

  285 Kolledalen

  285 Kolledalen. Endring av plan etter forenklet prosess - melding om delegert vedtak

  Vi varsler med dette at det er fattet følgende vedtak:

   

  1. 1.  Vedtas endring av 285 Kolledalen vedtas med hjemmel i plan- og   bygningsloven § 12-14, andre ledd.     
  2. Endringen går ut på oppdatering av plankart slik at plankart og virkelighet stemmer overens, og å tilpasse planbestemmelser etter dagens standar.
  3. 3.  Endringen medfører små endringer av plankartet og reguleringsbestemmelsene.


  Vedtaket er fattet på delegert myndighet ihht til gjeldende delegeringsreglement. HMA blir orientert om vedtaket.  

   

  Lovhenvisninger og behandlingsmåte


  Saken er behandlet som en endring i reguleringsplanen uten full planbehandling av reguleringsplan i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd. Dette kan gjøres når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder.

  Eiere og festere av eiendommer som er direkte berørt av endringen har hatt mulighet til å uttale seg til saken og endringen i tiden 23.02.2022 – 18.03.2022 etter plan- og bygningsloven § 12-14. Det kom ikke inn uttalelser til planendringen.

  Plankart

  Her finner du planområdet i kommunens kartløsning.

  Klagerett


  Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker etter dette brevet er mottatt, jf. forvaltningsloven § 29.

  For informasjon om klagerett, se kommunens nettside her.

  (www.ringerike.kommune.no → Teknisk og samfunn → Samfunns- og arealplanlegging → Planprosessens informasjonsside → klagerett)

   

  Saksdokumenter

  Plankart

  Bestemmelser

  Vedtak

  Oversiktskart

  Forslag om endring av planen

  Beskrivelser av endringer etter forenklet prosess i planbestemmelser og plankart

  Rammeplan for vann- og avløpsløsning

  Hydrologisk vurdering

  Sjekkliste ROS

  VA plan

  Vurdering av uttalelser 

  Siste endret: 06.09.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?