Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2023 / Arkiv vedtak 2023 / 468 - Linbråten i Haugsbygd

Innhold

  468 - Linbråten i Haugsbygd

  Beskrivelse

  Kommunestyret vedtok 09.desember.2022, saksnummer:152/22, plan 468 Detaljregulering av Linbråten i Haugsbygd. Vedtaket innebærer at det tilrettelegges for sju boenheter, fordelt på fire eneboliger med lite fotavtrykk og tre eneboliger i kjede i planområdet. 

  Vedtak i kommunestyret

  1. Planforslaget med planident 468 - Detaljregulering for Linbråten i Haugsbygd vedtas.
  2. Det innarbeides et rekkefølgekrav i planens bestemmelser om skolekapasitet, «Skolekapasitet skal være dokumentert før rammetillatelse gis».
  3. De deler av reguleringsplan 170 Færdenmarka vedtatt 31.01.1985, som overlappes av ny plan, oppheves jf. plan- og bygningsloven § 12-14.

  Vedtaket kunngjøres etter plan- og bygningsloven § 12-12. 

  Plankart

  Plankartet under viser planområdets plassering. 

  Planområdets plassering

  Her finner du planområdet i kommunens kartløsning

  Påklage vedtak?

  Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller pr. post til:

  Ringerike kommune
  Reguleringsavdeling
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss.

  Frist for å klage på vedtaket er tre uker fra kunngjøring i avisen som er 17.desember.2022.

  Du finner mer informasjon om klagerett, rettsvirkning, erstatning og innløsning på egne sider.

  Saksdokumenter

  1. Plankart

  2. Reguleringsbestemmelser

  3. Planbeskrivelse

  4. Saksfremlegg med vedtak 2. gansgbehandling

  5. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer

  6. Høringsuttalelser

  7. ROS-analyse

  8. Illustrasjonsplan

  9. Trafikktelling

  10. Støyvurdering

  11. Geoteknisk notat

  12. Rapport dragehode

  13. Rapport overvannshåndtering

  14. AA terrengsnitt

  15. BB terrengsnitt

  16. CC terrengsnitt

  17. DD terrengsnitt

  18. Solstudie 22.10.2022

  19. Saksfremlegg med vedtak 1. gangsbehandling

  Siste endret: 06.09.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?