Du er her: Hjem / Barnehager i Ringerike

Innhold

  Barnehager i Ringerike

  I Ringerike kommune er det kommunale og private barnehager som gir et lekende, lærende og trygt barnehagetilbud til barn i alderen 0 – 6 år.

  Barnehager i Ringerike fordelt på områder

  Sokna

  Kirkemoen barnehage

  Sagveien 19, 3534 Sokna

  Sokna natur- og gårdsbarnehage

  Nordmoveien 21, 3534 Sokna

  Veien, Heradsbygda og Veme

  Heggen barnehage

  Heradsbygdveien 260, 3518 Hønefoss

  Heradsbygda barnehage

  Valhallveien 13, 3518 Hønefoss

  Veien barnehage

  Ringveien 116, 3517 Hønefoss

  Vesleveien familiebarnehage

  Vesleveien 11, 3517 Hønefoss

  Hønefoss nord

  Almemoen FUS barnehage.

  Almemoen 20, 3516 Hønefoss

  Espira Hovsmarka barnehage

  Hovsmarkveien 20, 3515 Hønefoss

  Hov barnehage SA

  Hov allè 30, 3515 Hønefoss

  Ullerål barnehage

  Krokenveien 42, 3515 Hønefoss

  Hønefoss sentrum

  Hønefoss barnehage

  Kong Ringsgate 17, 3510 Hønefoss

  Hønefoss syd

  Blåbærskogen barnehage

  Hvelven 34, 3510 Hønefoss

  Dalsbråten barnehage

  Carl Platousgate 5, 3511 Hønefoss

  Eikli barnehage

  Eikliveien 15, 3511 Hønefoss

  Espira Trygstad barnehage

  Trygstadveien 1, 3511 Hønefoss

  Hvervenmoen barnehage

  Kartverksveien 13, 3511 Hønefoss

  Tolpinrud barnehage SA

  Østmoveien 43, 3510 Hønefoss

  Haugsbygd

  Almgrenda Steinerbarnehage

  Almveien 15, 3520 Jevnaker

  Haug barnehage

  Toppenveien 18, 3514 Hønefoss

  Nedre Auren gårdsbarnehage AS

  Knestanggate 23, 3514 Hønefoss

  Skogstjernen familiebarnehage

  Bånntjernveien 42, 3514 Hønefoss

  Smeden barnehage

  Smeden 4, 3514 Hønefoss

  Åsa

  Åsatua naturbarnehage SA

  Tjyruhjellveien, 3512 Hønefoss

  Tyristrand

  Fegri familiebarnehage

  Vikersundveien 152, 3533 Tyristrand

  Tyristrand barnehage

  Kindåsveien 26, 3533 Tyristrand

  Hallingby

  Bondeheimen familiebarnehage

  Gamle Ådalsvei 105, 3525 Hallingby

  Hallingby barnehage

  Hvalsbruveien 10, 3518 Hallingby

  Hundremeterskogen familiebarnehage

  Barnehagen legges ned fra august 2020

  Linjeveien 45, 3525 Hallingby

  Nes i Ådalen

  Nes barnehage

  3524 Nes i Ådal

  Ny barnehageplass

  Barnehageplass kan søkes hele året. Hovedopptaket har søknadsfrist 1. mars.
  Alle som har søkt innen 1. mars, vil få svar i begynnelsen av april.

  Søknader som kommer etter fristen er ikke med i hovedopptaket, men blir behandlet i løpende opptak når det er ledige barnehageplasser.

  Ringerike kommune har samordnet opptak av barn til alle barnehager. Alle søknader må skje via barnehageportalen. Dette gjelder også endringer i søknaden, endring av plasstørrelse, søknad om bytte av barnehage og oppsigelse av barnehageplassen.

  Søkere som har søkt til fristen for hovedopptaket og har fylt ett år innen utgangen av august, har rett til barnehageplass fra august samme år. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til plass innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år, se Lov om barnehager.

  Har du behov for hjelp til å søke eller har du ikke personnummer kan du henvende seg i Servicetorget på rådhuset for å få hjelp, telefon 32 11 74 00 eller e-post postmottak@ringerike.kommune.no

  Hvem kan søke barnehageplass?

  Alle familier med barn i alder null til seks år kan søke barnehageplass.

  Ved hovedopptaket har disse rett til barnehageplass:

  Barn uten barnehageplass som fyller ett år i perioden januar til juli har rett til plass fra august det året de fyller ett år.

  Barn uten barnehageplass som fyller ett år i august, september, oktober eller november har rett til barnehageplass den månenden de fyller ett år.

  Eldre barn uten barnehageplass har rett til plass fra august.

  Barn uten barnehageplass som fyller ett år i desember har rett til barnehageplass førskommende august etter at de har fylt ett år. For mer informasjon se "Hvordan søke barnehageplass", og deretter de ulike opptakene.

  Enkelte barn har rett til prioritet. Hvis du søker om proritet må du sende inn dokumentasjon. I barnehagens vedtekter finner du mer informasjon om hvilke barn som kan få prioritet ved opptak. Vedtektene til kommunale barnehager finnes her: Veiledere, planer og vedtekter. Vedtektene til de private barnehagene finner du på deres nettsider eller ved å ta kontakt med leder av barnehagen.

  Når kan jeg søke barnehageplass?

  Hovedopptak – søknadsfrist 1. mars

  Ved hovedopptaket blir søknader til barn med rett til barnehageplass bosatt i Ringerike kommune ved barnhageoppstart behandlet.

  Ringerike kommune har ett samlet hovedopptak for kommunale og private barnehager. Foreldre som ønsker barnehageplass, sender kun en søknad uavhengig om de søker kommunal eller privat barnehageplass.

  Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars.

  Løpende opptak – ingen søknadsfrist

  Det er mulig å søke barnehageplass når som helst på året, også utenom hovedopptaket. Søknader som kommer utenom hovedopptaket blir registrert fortløpende og behandles hvis ønsket barnehage får ledig plass. Barn bosatt eller som skal flytte til Ringerike kommune blir prioritert.

  Jeg venter barn, når kan jeg søke barnehageplass?

  Du kan søke barnehageplass når barnet ditt har fått personnummer.

  Vi skal flytte til Ringerike, når kan jeg søke barnehageplass?

  Du kan søke barnehageplass selv om du ikke har flyttet til kommunen, men det er viktig at du legger inn en melding under merknader i søknaden om at du skal flytte til Ringerike og din nye fremtidige adresse.

  Fra når har jeg rett til plass i barnehage?

  Det må være søkt innen fristen (1.mars) og du må være bosatt/meldt at du skal flytte til Ringerike til barnehageoppstart for å ha rett til plass ved hovedopptaket, jf. Lov om barnehager § 12 a.

  Disse har rett til plass ved hovedopptaket:

  • Barn uten barnehageplass som fyller ett år i perioden januar til juli har rett til plass august det året de fyller ett år.
  • Barn uten barnehageplass som fyller ett år i august, september, oktober eller november har rett til barnehageplass den månenden de fyller ett år.
  • Eldre barn uten barnehageplass har rett til plass fra august.
  • Barn uten barnehageplass som fyller ett år i desember har rett til barnehageplass førskommende august etter at de har fylt ett år.
  Har jeg rett til plass hvis jeg søker utenom hovedopptaket? (løpende opptak)

  Nei, men søknader som kommer utenom hovedopptaket blir registrert fortløpende og behandles hvis ønsket barnehage får ledig plass (løpende opptak). Barn bosatt eller som skal flytte til Ringerike kommune blir prioritert.

  Når får jeg svar på søknaden?

  Alle får svar på e-post at søknaden er mottatt av Ringerike kommune (gjelder om du har søkt kommunal eller privat barnehager). Hovedopptaket har søknadsfrist 1.mars, og alle som har søkt innen fristen, vil få svar i begynnelsen av april. Søknader mottatt etter fristen for hovedopptaktet vil bli med i løpende opptak som er fortløpende resten av året.

  Om søknadsprosessen

  Opptak av barn til barnehageplass foretas etter innstilling fra leder av barnehagen i samarbeid med myndighetsområdet barnehage. Opptaket skjer etter vedtatte retningslinjer. Det legges stor vekt på brukernes ønsker og behov ved opptaket. Ved det årlige hovedopptaket skal søkere varsles skriftlig om barna har fått plass. Skriftlig svar på søknader til hovedopptak sendes ut i begynnelsen av april.

  I søknaden om barnehageplass må det settes opp minimum to ønskede barnehager, maks fire. Ønskene settes opp i prioritert rekkefølge.

  Klagemulighet

  Søkere som ikke har fått 1. eller 2. ønske oppfylt, eller ikke har fått tilbud om barnehageplass ved hovedopptaket, mottar et orienteringsbrev om klageadgang og rett til begrunnelse. Søkere har klagerett innen tre uker fra de mottar brevet.

  Les mer om klageadgangen i Forskrift om saksbehandling ved opptak i barnehage.

  Finner kommunen at klageren skulle vært tildelt den ønskede barnehageplassen, skal barnet tilbys første ledige plass etter at barn med prioritet etter Lov om barnehager § 13 er tilbudt plass. Dersom kommunen ikke gir klageren medhold, blir klagen sendt videre til kommunal kalgenemd.

  Søknadsskjema for barnehageplass

  Hvor er det ledig barnehageplass nå?

  Her oppdateres det når barnehagene får ledige plasser utenom hovedopptaket. Ønsker du plass nå, men i en annen barnehage - ta kontakt med ønsket barnehage for å høre om hvilke muligheter det er.

  Almgrenda Steinerbarnehage, Hallingby barnehage, Kirkemoen barnehage, Hvervenmoen barnehage, Blåbærskogen barnehage, Vesleveien familiebarnehage, Smeden barnehage og Haug barnehage har ledige barnehageplasser. Det kan variere på plasser for barn under og over 3 år.

  Ta kontakt med leder i barnehagen for mer informasjon. Kontaktinformasjon finnes på barnehagenes nettsider.

  Om barnehagene

  Både kommunale og private barnehager er underlagt Kunnskapsdepartementet, og er en del av utdanningssystemet. De kommunale barnehagene rapporter direkte til kommunalsjefen for barn og unge. De private barnehagene rapporterer til egne eiere.

  Alle barnehager skal gi barn under skolepliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i samarbeid med barnas hjem. De skal også bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver. Alle barnehagehagene skal bidra til å skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslang læring og aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn.

  Barnehagene skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosial, etnisk og kulturell bakgrunn. Alle barnehagene skal ha en forsvarlig bemanning, og de ordinære barnehagene må følge bemannings- og pedagognorm. Bemanningsnormen betyr en voksen per tre barn under tre år og en voksen per seks barn over tre år. Pedagognormen betyr en barnehagelærer per syv barn under tre år og en barnehagelærer per 14 barn over tre år. Normene gjelder for barnehagen som helhet.

  Utvidet barnehagetilbud i Heradsbygda barnehage for barn med nedsatt funksjonsevne

  Det tilbys et utvidet barnehagetilbud i Heradsbygda barnehage. Heradsbygda barnehage er en ordinær kommunal barnehage med et utvidet barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne som har behov for en-til-en bemanning i kortere eller lengre perioder.

  Tilbudet gis for et år av gangen. Noen barn vil profitere på et utvidet barnehagetilbud i starten av sin barnehagetid, og kan bytte til "hjemmebarnehagen" etter et år eller to, mens andre barn vil ha behov for utvidet barnehagetilbud hele barnehagetiden. Slike bytter blir prioritert ved hovedopptaket.

  Det utvidete tilbudet som gis er tilpasset det enkelte barns forutsetninger, nivåer og evner. Hvert barn har sin egen individuelle spesialpedagogiske plan. Planen inneholder elementer fra barnehagens årsplan. På den måten følger barnet de samme verdiene og retningslinjene som barnehagen forøvrig. Personalet har kompetanse på å tilrettelegge for barn som trenger ekstra hjelp og støtte i barnehagen.

  For mer informasjon ta kontakt med din kontaktperson på helsestasjonen eller styrer i Heradsbygda barnehage, e-post: jane.reuterdahl@ringerike.kommune.no / telefon: 934 96 468.

  Tilrettelegging av barnehagetilbudet for barn med nedsatt funksjonsevne

  Barnehageloven § 19g

  Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Plikten til tilrettelegging omfatter ikke tiltak som innebærer en uforholdsmessig byrde for kommunen. Ved vurderingen av om tilretteleggingen innebærer en uforholdsmessig byrde, skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen og virksomhetens ressurser.

  Kommunen fatter vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne.

  Nedsatt funksjonsevne

  Nedsatt funksjonsevne er definert som «tap av, skade på eller avvik i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner» (NOU 2011:22). Det fremkommer av forarbeidene til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven at begrepet omfatter fysiske, psykiske og kognitive funksjoner.

  Om barnet har nedsatt funksjonsevne må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, og barnets funksjonsnivå må ses opp mot den enkelte situasjon barnet befinner seg i.

  Selv om begrepet nedsatt funksjonsevne skal forstås vidt, er det lagt til grunn i forarbeidene til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven at tilretteleggingsbehovet må være av en viss varighet og styrke for at den skal kunne begrunne et krav om individuell tilrettelegging (Ot.prp. nr. 44 (2007-2008) s. 180).

  Dokumentasjon

  Det følger av forarbeidene til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven at den som fremsetter et krav om individuell tilrettelegging på forespørsel må kunne dokumentere at vedkommende har nedsatt funksjonsevne og eventuelle behov. Et krav til dokumentasjon skal likevel ikke gå lenger enn det som er nødvendig for å vurdere behovet for individuell tilrettelegging. Dokumentasjonen skal ha relevans ved en vurdering av behov for individuell tilrettelegging (Ot.prp. nr. 44 (2007-2008) punkt s. 181).

  Barnets foreldre skal alltid få mulighet til å uttale seg i saker om tilrettelegging.

  Samtykke

  Kommunen kan ikke innhente taushetsbelagte opplysninger om barnet, uten at foreldrene samtykker til dette. Kommunen kan heller ikke dele opplysninger om barnet med andre instanser uten at det er hjemmel i lov for det. Dersom det ikke er hjemmel i lov for å dele opplysninger, må det innhentes samtykke fra foreldrene.

  Ordinært barnehagetilbud

  Det følger av barnehageloven § 2 tredje ledd at:

  Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.

  Bestemmelsen stiller krav til at den enkelte barnehage skal tilpasse barnehagetilbudet ut fra barnets funksjonsnivå.

  Kommunen har imidlertid en tilretteleggingsplikt for barn med nedsatt funksjonsevne når funksjonsnedsettelsen er av en slik art at det kreves tilrettelegging utover det ordinære barnehagetilbudet.

  Kommunens tilretteleggingsplikt gjelder tiltak som er nødvendige for at barn med nedsatt funksjonsevne skal kunne nyttiggjøre seg av barnehagetilbudet og for å sikre barnet et likeverdig barnehagetilbud.

  Melding om behov for et individuelt tilrettelagt barnehagetilbud

  Det er foreldre, i samarbeid med barnehagen, som melder om behov for individuell tilrettelegging av barnehagetilbudet for barnet.

  Meldeskjema om behov for et individuelt tilrettelagt barnehagetilbud

  Meldeskjema og dokumentasjon sendes Barn og unge v/Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss

  Tilretteleggingen kan gjøres innenfor barnehagens rammer – og/eller med hjelp fra kommunen. I tilfeller hvor tilretteleggingen ikke kan gjøres innenfor barnehagens rammer, er det barnehagen som melder til kommunen hvilket hjelpebehov de trenger støtte til.

  Vedtaksmyndighet

  Kommunen som barnehagemyndighet skal gjøre en konkret og individuell vurdering med begrunnelse og fatte vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne etter barnehageloven § 19 g. Kommunen skal opplyse saken best mulig før vedtaket fattes, jf. forvaltningsloven § 17.

  Plikt til tilrettelegging omfatter ikke tiltak som innebærer en uforholdsmessig byrde for kommunen. Kommunen kan tilby barnet plass i en annen barnehage dersom individuell tilrettelegging i den barnehagen der barnet går/skal begynne i, blir å anse som en uforholdmessig byrde.

  Vedtak om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan påklages, jf. forvaltningsloven §§ 28-32. Dette vedtaket sendes foreldre med kopi til barnehagen.

  Hva koster en barnehageplass?

  Her finner du pris- og betalingsinformasjon som de kommunale barnehagene benytter. Regelverk for søskemoderasjon og redusert foreldrebetaling gjelder både kommunale og private barnehager.

  For informasjon om priser og betalingsinformasjon i de private barnehagene henvises det til den enkelte barnehages nettsider eller vedtekter.

  Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er kr 3040 per måned fra 1. august 2019.

  Prisliste for barnehageplass i Ringerike 2019

  Ved  koster det i vårhalvåret koster det i høsthalvåret
  100 % plass 2990 kroner i mnd 3040 kroner i mnd
  80 % plass 2630 kroner i mnd 2670 kroner i mnd
  70 % plass 2300 kroner i mnd 2340 kroner i mnd
  60 % plass 1970 kroner i mnd 2000 kroner i mnd
  50 % plass 1640 kroner i mnd 1670 kroner i mnd
  40 % plass 1310 kroner i mnd 1340 kroner i mnd

  Man betaler for 11 mnd per år, juli er betalingsfri måned.

  Ved deltidsplass inkluderer prisen et administrasjonsgebyr på 10 %.

  Betalingsbetingelser

  Foreldrebetalingen er fordelt på 11 måneder, juli er betalingsfri måned. Betalingsfrist er den 20. for inneværende måned, purregebyr og forsinkelsesrenter vil påløpe ved betaling etter forfallsdatoen. Manglende betaling for 2 måneder medfører tap av barnehageplassen.

  Her kan du lese mer om Foreldrebetaling

  Fravær fra kommunale barnehager

  Fravær fra barnehagen på grunn av at barnet er bortreist på ferie og lignende gir ikke reduksjon i foreldrebetalingen. Det kan søkes om betalingsreduksjon/fritak ved langvarig fravær av andre spesielle årsaker

  Redusert pris

  Søskenmoderasjon

  Søskenmoderasjon gis med 30 % for barn nr. 2 og 50 % på øvrige barn. Moderasjonen gis på den minste plass % om barna har ulik størrelse på barnehageplassen. Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger.

  Redusert foreldrebetaling ved lav inntekt

  Familier med samlet inntekt under kr. 548 500 kan søke om reduksjon i foreldrebetaling.
  Ordningene med redusert foreldrebetaling følger Forskrift om redusert foreldrebetaling

  Grunnlag og dokumentasjon

  Foreldrebetalingen beregnes ut fra husholdningens skattepliktige person- og kapital inntekt, søker/medsøker må ha samme folkeregisteradresse som barnet. Husstandens inntekter må dokumenteres ved siste års tilsendte skattemeldinger (tidligere selvangivelse).

  Ved vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt i forhold til året før, kan det dokumentes med siste lønnsutbetaling ved siden av skattemeldingen. Du kan først søke om redusert foreldrebetaling for barnehageåret 2019/20 når du har mottatt skattemeldingen for 2018. 

  Dersom man søker om betalingsmoderasjon vil søknad også automatisk gjelde gratis kjernetid

  Søknadsskjema om redusert foreldrebetaling

  Gratis kjernetid

  Gratis kjernetid er en ordning for familier eller husholdning med 2-, 3-,  4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart. Retten til gratis kjernetid inntreffer fra oppstart av hvert barnehageår. Fra og med 1. august 2019 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 548 500 kroner. Dersom man søker om betalingsmoderasjon vil søknad også automatisk gjelde gratis kjernetid.

  Søknadsskjema om gratis kjernetid 

  Har du spørsmål om priser, betalingsmoderasjon eller søknadsskjema kan Servicetorget hjelpe deg. Send en e-post med dine spørsmål til Servicetorget eller ring 321 17 400

  Ønsker du å endre barnehage eller si opp barnehageplass?

  Barn som har plass i barnehage i Ringerike og ønsker overflytting til annen barnehage må søke innen 20. februar for å bli tatt med i hovedopptaket. Plass i barnehage må sies opp via foreldreportalen med minimum en måneds varsel innen den 30. i måneden.


  Ved ønske om endring av plasstype gjøres det i Barnehageportalen med minimum en måneds varsel innen den 30. i måneden.

  Oppsigelse av plass eller endring av plasstype etter 1. mars medfører fast månedlig betaling ut juni måned.

  Endring eller oppsigelse av barnehageplass

  Veiledere, planer og vedtekter for de kommunale barnehager

  Barnehagene har mange veiledere, planer og vedtekter, kommunale og statlige. Statlige føringer må kommunale og private barnehager forholde seg til. Planer og veiledere utarbeidet av kommunenen deles og/eller lages i samarbeid med de private barnehagene.

  De kommunale barnehagene har samme vedtekter. De kommunale vedtektene ligger i lenken under. De private barnehagene har egne vedtekter, og kan finnes på den enkelte barnehages nettside eller ved å ta kontakt med leder av barnehagen.

  Veiledere, planer og vedtekter

  Siste endret: 13.09.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?