Du er her: Hjem / Barnehager i Ringerike

Innhold

  Barnehager i Ringerike

  I Ringerike kommune er det kommunale og private barnehager som gir et lekende, lærende og trygt barnehagetilbud til barn i alderen 0 – 6 år.

  Om barnehagene

  Både kommunale og ikke-kommunale barnehager er underlagt Kunnskapsdepartementet og er en del av utdanningssystemet. De kommunale barnehagene rapporter direkte til kommunalsjefen for barn og unge. De ikke-kommunale barnehagene rapporterer til egne eiere.

  Barnehagen skal gi barn under skolepliktig alder gode utviklings-og aktivitetsmuligheter i samarbeid med barnas hjem. Den skal også bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og bidra til å skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslang læring og aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn.

  Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosial, etnisk og kulturell bakgrunn.

  Barnehager i Ringerike

  Alle barnehagene i Ringerike

  Almemoen FUS barnehage.

  Almemoen 20, 3516 Hønefoss

  Almgrenda Steinerbarnehage

  Almveien 15, 3520 Jevnaker

  Blåbærskogen barnehage

  Hvelven 34, 3510 Hønefoss

  Bondeheimen familiebarnehage

  Gamle Ådalsvei 105, 3525 Hallingby

  Dalsbråten barnehage

  Carl Platousgate 5, 3511 Hønefoss

  Eikli barnehage

  Eikliveien 15, 3511 Hønefoss

  Espira Hovsmarka barnehage

  Hovsmarkveien 20, 3515 Hønefoss

  Espira Trygstad barnehage

  Trygstadveien 1, 3511 Hønefoss

  Fegri familiebarnehage

  Vikersundveien 152, 3533 Tyristrand

  Hallingby barnehage

  Hvalsbruveien 10, 3518 Hallingby

  Haug barnehage

  Toppenveien 18, 3514 Hønefoss

  Heggen barnehage

  Heradsbygdveien 260, 3518 Hønefoss

  Heradsbygda barnehage

  Valhallveien 13, 3518 Hønefoss

  Hov barnehage SA

  Hov allè 30, 3515 Hønefoss

  Hundremeterskogen familiebarnehage

  Barnehagen legges ned fra august 2020

  Linjeveien 45, 3525 Hallingby

  Hvervenmoen barnehage

  Kartverksveien 13, 3511 Hønefoss

  Hønefoss barnehage

  Kong Ringsgate 17, 3510 Hønefoss

  Kirkemoen barnehage

  Sagveien 19, 3534 Sokna

  Nedre Auren gårdsbarnehage AS

  Knestanggate 23, 3514 Hønefoss

  Nes barnehage

  3524 Nes i Ådal

  Skogstjernen familiebarnehage

  Bånntjernveien 42, 3514 Hønefoss

  Smeden barnehage

  Smeden 4, 3514 Hønefoss

  Sokna natur- og gårdsbarnehage

  Nordmoveien 21, 3534 Sokna

  Tolpinrud barnehage

  Østmoveien 43, 3510 Hønefoss

  Tyristrand barnehage

  Kindåsveien 26, 3533 Tyristrand

  Ullerål barnehage

  Krokenveien 42, 3515 Hønefoss

  Veien barnehage

  Ringveien 116, 3517 Hønefoss

  Vesleveien familiebarnehage

  Vesleveien 11, 3517 Hønefoss

  Åsatua naturbarnehage

  Tjyruhjellveien, 3512 Hønefoss

  Ny barnehageplass

  Barnehageplass kan søkes hele året, men hovedopptaket har søknadsfrist 1. mars.
  Alle som har søkt til fristen, vil få svar innen begynnelsen av april.

  Søknader som kommer etter fristen er ikke med i hovedopptaket, men blir behandlet i løpende opptak når det er ledige barnehageplasser.

  Ringerike kommune har samordnet opptak av barn til alle barnehager. Alle søknader må skje via elektronisk søknadsskjema. Dette gjelder også endringer i søknader og søknad om overflytting og oppsigelse.

  Søkere som har søkt til fristen for hovedopptaket og har fylt ett år innen utgangen av august, har rett til barnehageplass fra august samme år. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til plass innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år, se Lov om barnehager. Søkere som ønsker hjelp til å søke eller som ikke har personnummer kan henvende seg i servicetorget på rådhuset for å få hjelp, telefon 32 11 74 00 eller e-post postmottak@ringerike.kommune.no

  Hvem kan søke barnehageplass?

  Alle familier med barn i førskolealderen null til seks år kan søke barnehageplass.

  Ved hovedopptaket har disse rett til barnehageplass:

  Barn uten barnehageplass som fyller ett år i perioden januar til juli har rett til plass august det året de fyller ett år.

  Barn uten barnehageplass som fyller ett år i august, september, oktober eller november har rett til barnehageplass den månenden de fyller ett år.

  Eldre barn uten barnehageplass har rett til plass fra august.

  Barn uten barnehageplass som fyller ett år i desember har rett til barnehageplass førskommende august etter at de har fylt ett år. For mer informasjon se "Hvordan søke barnehageplass", og deretter de ulike opptakene.

  Enkelte barn har rett til prioritet. Hvis du søker om proritet må du sende inn dokumentasjon. I barnehagens vedtekter finner du mer infomrasjon om hvilke barn som kan få prioritet ved opptak. Vedtektene til kommunale barnehager finnes her  "Veiledere, planer og vedtekter" . Vedtektene til de private barnehagene finner du på deres nettsider eller ved å ta kontakt med barnehagen.

  Når kan jeg søke barnehageplass?

  Hovedopptak – søknadsfrist 1.mars

  Ved hovedopptaket blir søknader til barn med rett til barnehageplass bosatt i Ringerike kommune ved barnhageoppstart behandlet.

  Ringerike kommune har ett samlet hovedopptak for kommunale og private barnehager. Foreldre som ønsker barnehageplass, sender kun en søknad uavhengig om de søker kommunal eller privat barnehageplass.

  Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars.

  Løpende opptak – ingen søknadsfrist

  Det er mulig å søke barnehageplass når som helst på året, også utenom hovedopptaket. Søknader som kommer utenom hovedopptaket blir registrert forløpende og behandles hvis ønsket barnehage får ledig plass. Barn bosatt eller som skal flytte til Ringerike kommune blir prioritert.

  Hvor er det ledig barnehageplass nå?

  Almgrenda Steinerbarnehage, Hallingby barnehage, Kirkemoen barnehage, Heradsbygda barnehage, Hvervenmoen barnehage, Blåbærskogen barnehage, Vesleveien familiebarnehage og Haug barnehage har ledige barnehageplasser.Det kan variere på plasser for barn under og over 3 år.

  Ta kontakt med leder i barnehagen for mer informasjon.

  Her oppdateres det når barnehagene får ledige plasser utenom hovedopptaket. Ønsker du plass nå, men i en annen barnehage - ta kontakt med ønsket barnehage for å høre om hvilke muligheter det er. 

  Jeg venter barn, når kan jeg søke barnehageplass

  Du kan søke barnehageplass når barnet ditt har fått personnummer.

  Vi skal flytte til Ringerike, når kan jeg søke barnehageplass?

  Du kan søke barnehageplass selv om du ikke har flyttet til kommunen, men det er viktig at du legger inn en melding under merknader i søknaden om at du skal flytte til Ringerike og din nye adresse.

  Fra når har jeg rett til plass i barnehage?

  Det må være søkt innen fristen (1.mars) og du må være bosatt/meldt at du skal flytte til Ringerike til barnehageoppstart for å ha rett til plass ved hovedopptaket, jf. Lov om barnehager § 12 a.

  Disse har rett til plass ved hovedopptaket:

  • Barn uten barnehageplass som fyller ett år i perioden januar til juli har rett til plass august det året de fyller ett år.
  • Barn uten barnehageplass som fyller ett år i august, september, oktober eller november har rett til barnehageplass den månenden de fyller ett år.
  • Eldre barn uten barnehageplass har rett til plass fra august.
  • Barn uten barnehageplass som fyller ett år i desember har rett til barnehageplass førskommende august etter at de har fylt ett år.
  Har jeg rett til plass hvis jeg søker utenom hovedopptaket? (løpende opptak)

  Nei, men søknader som kommer utenom hovedopptaket blir registrert forløpende og behandles hvis ønsket barnehage får ledig plass (løpende opptak). Barn bosatt eller som skal flytte til Ringerike kommune blir prioritert.

  Finnes det et tilbud for barn med særskilte behov?

  Ja, det tilbys et utvidet barnehagetilbud i Heradsbygda barnehage. Heradsbygda barnehage er en ordinær kommunal barnehage med et utvidet barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne som har behov for en-til-en bemanning i kortere eller lengre perioder.

  Tilbudet gis for et år av gangen. Noen barn vil profitere på et utvidet barnehagetilbudet i starten av sin barnehagetid, og kan bytte til "hjemmebarnehagen" etter et år eller to, mens andre barn vil ha behov for utvidet barnehagetilbud hele barnehagetiden. Sliker bytter blir prioritert ved hovedopptaket.

  Det utvidete tilbudet som gis er tilpasset det enkelte barns forutsetninger, nivåer og evner. Hvert barn har sin egen individuelle spesialpedagogiske plan. Planen inneholder elementer fra barnehagens årsplan. På den måten følger barnet de samme verdiene og retningslinjene som barnehagen forøvrig. Personale har kompetanse på å tilrettelegge for barn som trenger ekstra hjelp og støtte i barnehagen.

  For mer informasjon ta kontakt med din kontaktperson på helsestasjonen eller styrer i Heradsbygda barnehage, jane.reuterdahl@ringerike.kommune.no / 934 96 468

  Når får jeg svar på søknaden?

  Alle får svar på e-post at søknden er mottatt av Ringerike kommune (gjelder om du har søkt kommunal eller privat barnehager). Hovedopptaket har søknadsfrist 01.mars, og alle som har søkt innen fristen, vil få svar innen begynnelsen av april. Søknader mottatt etter fristen for hovedopptaktet vil bli med i løpende opptak som er fortløpende resten av året.

  Om søknadsprosessen

  Opptak av barn til barnehageplass foretas etter innstilling fra styrer i samarbeid med myndighetsområde barnehage. Opptaket skjer etter vedtatte retningslinjer. Det legges stor vekt på brukernes ønsker og behov ved opptaket. Ved det årlige hovedopptaket skal søkere varsles skriftlig om barna har fått plass. Skriftlig svar på søknader til hovedopptak sendes ut rundt 1. april.

  Klagemulighet

  Søkere som ikke har fått 1. eller 2. ønske oppfylt, eller ikke har fått tilbud om barnehageplass ved hovedopptaket, mottar et orienteringsbrev om klageadgang og rett til begrunnelse. Søkere har klagerett innen tre uker fra de mottar brevet.

  Les mer om klageadgangen i Forskrift om saksbehandling ved opptak i barnehage.

  Finner kommunen at klageren skulle vært tildelt den ønskede barnehageplassen, skal barnet tilbys første ledige plass etter at barn med prioritet etter Lov om barnehager § 13 er tilbudt plass. Dersom kommunen ikke gir klageren medhold, blir klagen sendt videre til kommunens klageinstans.

  Søknadsskjema for barnehageplass

  Hva koster en barnehageplass?

  For informasjon om priser og betalingsinformasjon i de private barnehagene henvises det til den enkelte barnehages nettsider eller vedtekter. Her finner du pris- og betalingsinformasjon som de kommunale benytter barnehagene. Regelverk for søskemoderasjon og redusert foreldrebetaling gjelder både kommunale og ikke-kommunale barnehager.

  Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er kr 3040 per måned fra 1.august 2019.

  Prisliste for barnehageplass i Ringerike 2019

  Ved  koster det i vårhalvåret koster det i høsthalvåret
  100 % plass 2990 kroner i mnd 3040 kroner i mnd
  80 % plass 2630 kroner i mnd 2670 kroner i mnd
  70 % plass 2300 kroner i mnd 2340 kroner i mnd
  60 % plass 1970 kroner i mnd 2000 kroner i mnd
  50 % plass 1640 kroner i mnd 1670 kroner i mnd
  40 % plass 1310 kroner i mnd 1340 kroner i mnd

  Man betaler for 11 mnd per år.

  Ved deltidsplass inkluderer prisen et administrasjonsgebyr på 10 %.

  I kommunale barnehager kan du kun søke om 100% eller 50% plass. 

  Betalingsbetingelser

  Foreldrebetalingen er fordelt på 11 måneder, juli er betalingsfri måned. Betalingsfrist er den 20. for inneværende måned, purregebyr og forsinkelsesrenter vil påløpe ved betaling etter forfallsdatoen. Manglende betaling for 2 måneder medfører tap av barnehageplassen.

  Her kan du lese mer om Foreldrebetaling

  Fravær

  Fravær fra barnehagen på grunn av at barnet er bortreist på ferie og lignende gir ikke reduksjon i foreldrebetalingen. Det kan søkes om betalingsreduksjon/fritak ved langvarig fravær av andre spesielle årsaker

  Redusert pris

  Søskenmoderasjon

  Søskenmoderasjon gis med 30 % for barn nr. 2 og 50 % på øvrige barn. Moderasjonen gis på den minste plass % om barna har ulik størrelse på barnehageplassen. Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger.

  Redusert foreldrebetaling ved lav inntekt

  Familier med samlet inntekt under kr. 533 500,-  (fra 01.august 2019 gjelder 548 500 kroner) kan søke om reduksjon i foreldrebetaling.
  Ordningene med redusert foreldrebetaling følger Forskrift om redusert foreldrebetaling

  Grunnlag og dokumentasjon

  Foreldrebetalingen beregnes ut fra husholdningens skattepliktige person- og kapital inntekt, søker/medsøker må ha samme fokeregisteradresse som barnet. Husstandens inntekter må dokumenteres ved siste års tilsendte skattemeldinger (tidligere selvangivelse).

  Ved vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt i forhold til året før, kan det dokumentes med siste lønnsutbetaling ved siden av skattemeldingen. Du kan først søke om redusert foreldrebetaling for barnehageåret 2019/20 når du har mottatt skattemeldingen for 2018. 

  Dersom man søker om moderasjonsbetaling vil søknad også automatisk gjelde gratis kjernetid

  Søknadsskjema om redusert foreldrebetaling

  Gratis kjernetid

  Gratis kjernetid er en ordning for familier eller husholdning med 2-, 3-,  4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart. Det betyr at gratis kjernetid gjelder årskullene som har de tre siste årene i barnehagen, samt de med utsatt skolestart. Retten til gratis kjernetid inntreffer fra oppstart av hvert barnehageår. Fra og med 1. august 2018 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år (fra 01.august 2019 gjelder 548 500 kroner). Dersom man søker om moderasjonsbetaling vil søknad også automatisk gjelde gratis kjernetid.

  Søknadsskjema om gratis kjernetid 

  Har du spørsmål om priser, moderasjonsbetaling eller søknadsskjema kan Servicetorget hjelpe deg. Send en e-post med dine spørsmål til Servicetorget eller ring 321 17 400

  Ønsker du å endre barnehage eller si opp barnehageplass?

  Barn som har plass i barnehage i Ringerike og ønsker overflytting til annen barnehage må søke innen 20. februar for å bli tatt med i hovedopptaket. Plass i barnehage må sies opp via foreldreportalen med minimum en måneds varsel innen den 30. i måneden.


  Ved ønske om endring av plasstype gjøres det i Oppvekstportalen med minimum en måneds varsel innen den 30. i måneden.

  Oppsigelse av plass eller endring av plasstype etter 1. mars medfører fast månedlig betaling ut juni måned.

   Endring eller oppsigelse av barnehageplass

  Siste endret: 04.07.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?