Du er her: Hjem / Barnehager i Ringerike

Innhold

  Barnehager i Ringerike

  I Ringerike kommune er det kommunale og private barnehager som gir et lekende, lærende og trygt barnehagetilbud til barn i alderen 0 – 6 år.

  Om barnehagene

  Både kommunale og ikke-kommunale barnehager er underlagt Kunnskapsdepartementet og er en del av utdanningssystemet. De kommunale barnehagene rapporter direkte til kommunalsjefen for barn og unge. De ikke-kommunale barnehagene rapporterer til egne eiere.

  Barnehagen skal gi barn under skolepliktig alder gode utviklings-og aktivitetsmuligheter i samarbeid med barnas hjem. Den skal også bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og bidra til å skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslang læring og aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn.

  Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosial, etnisk og kulturell bakgrunn.

  Barnehager i Ringerike

  Kommunale barnehager

  Eikli barnehage

  Haug barnehage

  Hallingby barnehage

  Heggen barnehage

  Heradsbygda barnehage

  Hvervenmoen barnehage

  Hønefoss barnehage

  Nes barnehage

  Tyristrand barnehage

  Veien barnehage

  Ullerål barnehage

  Private barnehager

  Almemoen FUS barnehage

  Almgrenda Steinerbarnehage

  Blåbærskogen barnehage

  Dalsbråten barnehage

  Espira Hovsmarka barnehage

  Espira Trygstad barnehage

  Hov barnehage SA

  Kirkemoen barnehage

  Nedre Auren gårdsbarnehage AS

  Smeden barnehage

  Sokna natur- og gårdsbarnehage

  Tolpinrud barnehage

  Åsatua naturbarnehage

  Familiebarnehager

  Bondeheimen familiebarnehage

  Fegri familiebarnehage

  Hundremeterskogen familiebarnehage

  Skogstjernen familiebarnehage

  Vesleveien familiebarnehage

  Viul familiebarnehage - Permisjon barnehageåret 18/19

  Slik søker du barnehageplass

  Hvem kan søke barnehageplass?

  Alle familier med barn i førskolealderen null til seks år kan søke barnehageplass.

  Barn som oppfyller disse kriteriene er prioritert en tildeling av barnehageplass:

  Barn som fyller 1 år innen utgangen av november det året det søkes, og som er bosatt i Ringerike når plassen skal tas i bruk har rett til plass i følge §12a i Lov om barnehager. Barn som har nedsatt funksjonsevne og som har sakkyndig vurdering. Søkes det om prioritert plass pga sykdom eller funksjonshemming må dette dokumenteres. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester.

  Hvordan søke barnehageplass?

  Ringerike kommune har ett samlet hovedopptak for både kommunale og private barnehager i året. Foreldre som ønsker barnehageplass, sender kun en søknad uavhengig av om de søker kommunal- eller privat barnehageplass. Søknadsfrist er 1. mars. Det er løpende opptak til ledige plasser ellers i året.

  Om søknadsprosessen

  Opptak av barn til barnehageplass foretas etter innstilling fra styrer i samarbeid med myndighetsområde barnehage. Opptaket skjer etter vedtatte retningslinjer. Det legges stor vekt på brukernes ønsker og behov ved opptaket. Ved det årlige hovedopptaket skal søkere varsles skriftlig om barna har fått plass. Skriftlig svar på søknader til hovedopptak sendes ut rundt 1. april.

  Klagemulighet

  Det kan klages på avslag på søknad om plass. Søker kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt. Dette i følge Forskrift om saksbehandlingsregler ved

  Søknadsskjema for barnehageplass

  Hva koster en barnehageplass?

  For informasjon om priser og betalingsinformasjon i de private barnehagene henvises det til den enkelte barnehages nettsider eller vedtekter. Her finner du pris- og betalingsinformasjon som de kommunale benytter barnehagene. Regelverk for søskemoderasjon og redusert foreldrebetaling gjelder både kommunale og ikke-kommunale barnehager.

  Prisliste for barnehageplass i Ringerike 2018

  Ved  koster det 
  100 % plass 2910 kroner i mnd
  80 % plass 2560 kroner i mnd
  70 % plass 2240 kroner i mnd
  60 % plass 1920 kroner i mnd
  50 % plass 1600 kroner i mnd
  40 % plass 1280 kroner i mnd

  Man betaler for 11 mnd per år.

  Deltidsplass inkluderer prisen et administrasjonsgebyr på 10 %.

  I kommunale barnehager kan du kun søke om 100% eller 50% plass. 

  Betalingsbetingelser

  Foreldrebetalingen er fordelt på 11 måneder, juli er betalingsfri måned. Betalingsfrist er den 20. for inneværende måned, purregebyr og forsinkelsesrenter vil påløpe ved betaling etter forfallsdatoen. Manglende betaling for 2 måneder medfører tap av barnehageplassen.

  Her kan du lese mer om Foreldrebetaling

  Fravær

  Fravær fra barnehagen på grunn av at barnet er bortreist på ferie og lignende gir ikke reduksjon i foreldrebetalingen. Det kan søkes om betalingsreduksjon/fritak ved langvarig fravær av andre spesielle årsaker

  Redusert pris

  Søskenmoderasjon

  Søskenmoderasjon gis med 30 % for barn nr. 2 og 50 % på øvrige barn. Moderasjonen gis på den minste plass % om barna har ulik størrelse på barnehageplassen. Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger.

  Redusert foreldrebetaling ved lav inntekt

  Familier med samlet inntekt under kr. 533 500,-  kan søke om reduksjon i foreldrebetaling.
  Ordningene med redusert foreldrebetaling følger Forskrift om redusert foreldrebetaling

  Grunnlag og dokumentasjon

  Foreldrebetalingen beregnes ut fra husholdningens skattepliktige person- og kapital inntekt, søker/medsøker må ha samme fokeregisteradresse som barnet. Husstandens inntekter må dokumenteres ved siste års tilsendte skattemeldinger (tidligere selvangivelse).

  Ved vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt i forhold til året før, kan det dokumentes med siste lønnsutbetaling ved siden av skattemeldingen. Du kan først søke om redusert foreldrebetaling for barnehageåret 2018/19 når du har mottatt skattemeldingen for 2017. 

  Dersom man søker om moderasjonsbetaling vil søknad også automatisk gjelde gratis kjernetid

  Søknadsskjema om redusert foreldrebetaling

  Gratis kjernetid

  Gratis kjernetid er en ordning for familier eller husholdning med 3-,  4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart. Det betyr at gratis kjernetid gjelder årskullene som har de tre siste årene i barnehagen, samt de med utsatt skolestart. Retten til gratis kjernetid inntreffer fra oppstart av hvert barnehageår. Fra og med 1. august 2018 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år. Dersom man søker om moderasjonsbetaling vil søknad også automatisk gjelde gratis kjernetid.

  Søknadsskjema om gratis kjernetid 

  Har du spørsmål om priser, moderasjonsbetaling eller søknadsskjema kan Servicetorget hjelpe deg. Send en e-post med dine spørsmål til Servicetorget eller ring 321 17 400

  Ønsker du å endre barnehage eller si opp barnehageplass?

  Barn som har plass i barnehage i Ringerike og ønsker overflytting til annen barnehage må søke innen 20. februar for å bli tatt med i hovedopptaket. Plass i barnehage må sies opp via foreldreportalen med minimum en måneds varsel innen den 30. i måneden.


  Ved ønske om endring av plasstype gjøres det i Oppvekstportalen med minimum en måneds varsel innen den 30. i måneden.

  Oppsigelse av plass eller endring av plasstype etter 1. mars medfører fast månedlig betaling ut juni måned.

   Endring eller oppsigelse av barnehageplass

  Siste endret: 05.11.2018

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?