Du er her: Hjem / Veiledere, planer og vedtekter

Innhold

  Veiledere, planer og vedtekter

  Barnehagene har mange veiledere, planer og vedtekter, kommunale og statlige.

  Fra ord til handling - handlingsplan for kommunale barnehager 

  Lov om barnehager og Rammeplan gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. I tillegg kommer Folkehelseloven, Stortingsmeldinger, pålagte satsningsområder og kommunale planer. FNs Barnekonvensjon gjenspeiles i våre barnehager. Særskilt vektlegger vi barns rett til å si sin mening i alt som vedrører det. Vi oppfordrer barn og foreldre til å medvirke til egen barnehagehverdag. Handlingsplanen er et strategidokument som skal være retningsgivende og understøtte prioriteringer i barnehagene. Handlingsplanen beskriver ikke tiltak. Ulike tiltak beskrives i de ulike barnehagenes fag-/årsplaner.

  Handlingsplanen - fra ord til handling

  Trivsel i våre barnehager

  Barna i våre kommunale barnehager skal ha et positivt og trygt miljø. Barna skal ikke bli utsatt forkrenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold, rasisme eller utestenging ibarnehagen. Når krenkende adferd oppdages, skal det reageres umiddelbart og iverksettes tiltak Trivselsplanen er vårt hjelpemiddel i arbeidet for å jobbe i tråd med barnehageloven og forskrift for miljørettet helsevern for skoler og barnehager.

  Trivselsplan for kommunale barnehager

  Overgangsrutiner fra barnehage til skole

  Formålet med overgangsrutiner er å sikre gode overganger, og å styrke sammenhengen i opplæringen for barn og unge i Ringerike kommune.

  I arbeidet for å oppnå et helhetlig og sammenhengende opplæringsløp, jobbes det kontinuerlig med et tett samarbeide mellom barnehagebarn, elever, foreldre/foresatte og ansatte i opplæringsinstitusjonene. Dette for å skape trygghet rundt overgangene.

  Det er viktig at riktig informasjon gis til alle involverte og at informasjon om barnet, barnehagetiden og elevens skolegang følger livsløpet slik at overgangene blir ivaretatt på best mulig måte.

  Samarbeidet om overgangen har også en forebyggende effekt. Alle overganger i livet kan i seg selv være kritiske. I den grad det er mulig må et samarbeid i overgangen mellom de ulike institusjonene også ha som mål å hindre negativ utvikling, og fange opp forhold som kan være risikofylte. Derfor er også det tverrfaglige samspillet viktig i overgangsarbeidet.

  Informasjon om overgangsrutiner for alle barnehagebarnvergansrutiner

  Vold i nære relasjoner

  Den som blir utsatt for vold i nære relasjoner, har behov for og rett til hjelp fra tjenesteapparatet. Ofte er behovene for hjelp sammensatte, og flere ulike tjenester må involveres. I dag opplever mange voldsutsatte å bli kasteballer mellom ulike hjelpere og tjenester. Dette er en unødvendig belastning for voldsutsatte og dårlig ressursutnyttelse.

  En arbeidsgruppe med fagpersoner fra ulike enheter i kommunen har jobbet frem en veileder for ansatte som i sitt arbeid møter mennesker som kan være utsatt for vold i nære relasjoner. 

  Veilederen er ment som et praktisk verktøy med beskrivelser av tjenesteområdenes eksisterende tilbud, roller og ansvar, med definisjoner, formelle bestemmelser og rutiner, og oversikt over samhandlingsarenaer.

  Veilederhefte for vold i nære relasjoner

  Minioritetsspråklige barn

  Ringerike kommune ønsker hvert år et antall nyankomne barn med en annen språklig og kulturell bakgrunn velkommen. Det er barnehagens og skolens viktigste oppgave å gi alle barna de beste mulighetene for god læring og positiv utvikling. God ferdigheter i norsk språk er avgjørende for barns mestring og utvikling.

  En flerkulturell barnehage/skole innebærer både utfordringer og muligheter. Mangfoldet representerer en viktig ressurs som beriker læringsmiljøet og gir et godt utgangspunkt for liv og virke i et mer og mer internasjonalt samfunn. Det krever kompetanse hos de ansatte for å kunne forholde seg til dette mangfoldet.

  Denne veilederen skal bidra til å sikre minoritetsspråklige barn i Ringerike kommune et godt opplæringstilbud. Her finnes felles rutiner, retningslinjer, arbeidsmåter og vurdering av språkferdigheter som skal bidra til et godt tilbud i kommunen.

  Veileder minoritetsspråklige barn

  Ny i barnehagen?

  Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Forståelse og samarbeid dekker ulike sider ved kontakten mellom barnehagen og foresatte. Med forståelse menes gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet. Med samarbeid menes regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles (jf. Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver).

  Informasjonshefte til nye foreldre i kommunale barnehager

  Statlige dokumenter for kommunale og private barnehager

   

  Vedtekter for kommunale barnehager

  1 Innledning - eierforhold og forvaltning, formål og innhold, barn og foreldres medvirkning og taushetsplikt,

  Alle barnehager skal i henhold til barnehagelovens § 7, Lov om barnehager, ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene, og disse skal ha opplysninger som er av betydning for foresattes forhold i barnehagen.

  § 1-1 Eierforhold og forvaltning

  Barnehagene eies og drives av Ringerike kommune. Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager, av forskrifter og retningslinjer fastsatt av Kunnskapsdepartementet, samt kommunale vedtak og planer for den enkelte barnehage.

  Hovedutvalget for oppvekst og kultur er ansvarlig for samordning, planlegging og drift av barnehagene. Hovedutvalget behandler de saker som fremgår av Lov om barnehager med forskrifter. Administrativt er barnehagene tilknyttet sektor Barn og unge med kommunalsjef for sektoren som ansvarlig. Enhetsleder har den daglige ledelse av den enkelte barnehage.

  § 1-2 Formål og innhold

  Barnehagens formål er i henhold til barnehagelovens § 1:

  «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverk og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

  Barna skal utfolde skapertrang, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

  Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati, likestilling og motarbeide alle former for diskriminering».

  Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for innhold og oppgaver.

  § 1-3 Barn og foreldres medvirkning

  For å sikre samarbeid med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg, jf. Barnehageloven § 4. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

  Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme felles interesse til foreldre, og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt og ha rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold i barnehagen.

  Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

  § 1-4 Taushetsplikt

  Samarbeidsutvalget og personalet skal skrive under erklæring om taushetsplikt, jf. Lov om barnehager § 20.

  2 Søknad, opptak og oppsigelse

  § 2-1 Opptak

  Barn som har rett på barnehageplass er ifølge barnehageloven § 12 a:

  «Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne lov og forskrifter.

  Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne lov og forskrifter.

  Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt».

  Kommunen har et hovedopptak. Løpende opptak gjennomføres hele året ved ledige plasser.

  § 2-2 Hovedopptak

  Søknadsfrist for hovedopptaket er 01.03 hvert år og ønsket oppstartdato er senest 31.12 hvert år.

  Alle godkjente barnehager i Ringerike samarbeider om opptaket i henhold til barnehageloven § 12.

  Først tildeles plass til barn med lovfestet rett til plass i barnehage. Deretter tildeles plass til øvrige barn som har søkt innen søknadsfristen 01.03.

  Dersom det ikke er ledig plass i de søkte barnehagene kan barn med rett til plass bli tildelt plass i en annen barnehage. Ved tildeling av plass har søkere som ikke har fått sine ønsker oppfylt rett til å stå på venteliste til de ønskede barnehager. Det betales fra tildelt plassdato.

  Opptakskrets er barn som er bosatt i Ringerike kommune.

  § 2-3 Søknad

  Søknad om plass skjer via den elektroniske Oppvekstportalen til Ringerike kommune. Barnehageåret er fra 15.08/til skolestart følgende år. Det kan søkes om barnehageplass hele året med løpende tildeling av ledige plasser. Dersom det skal søkes plass i andre kommuner for barn bosatt i Ringerike, må søker benytte søknadsprosedyren til den aktuelle kommunen. For å sikre rett til plass, må det også søkes om plass i bostedskommunen.

  § 2-3 Opptaksperiode

  Nytt barnehageår starter 15.08. Barnet beholder plassen fram til 15.08/til skolestart. En forutsetning for å beholde plassen de påfølgende år er at avtalen ikke er misligholdt.

  § 2-4 Kriterier for opptak

  Opptakskriterier i prioritert rekkefølge:

  1)     Barn med nedsatt funksjonsevne, jf. Lov om barnehager § 13. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Sakkyndig instans kan være lege, psykolog eller pedagogisk-psykologisk tjeneste.

  2)     Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd.

  3)     Vedtak om utsatt skolestart med uttalelse fra sakkyndig instans, jfr. Opplæringsloven.

  4)     Barn med dokumenterte helsemessige, sosiale eller psykiske vansker som kan ha utbytte av barnehageplass.

  5)     Barn med foreldre/søsken med alvorlig sykdom eller funksjonshemming.

  6)     Barn som går i familiebarnehage med øvrige aldersgrense 3 år og som fyller 3 år i inneværende kalenderår.

  7)     Barn i siste barnehageår før skolestart.

  8)     Søsken av barn som har barnehageplass i den aktuelle barnehagen. Det tilstrebes at søsken får plass i samme barnehage.

  9)     Barn uten barnehageplass med rett til plass, jf. § 12a barnehageloven.

  10)  Ønske om bytte av barnehage

  Det kreves dokumentasjon for punkt 1 – 5. Dokumentasjon sendes til barnehagerådgiver i Ringerike kommune og kan ikke være eldre enn 3 måneder.

  § 2-5 Tildeling av plass

  Barn kan tilbys plass i andre barnehager enn de som er prioritert i søknaden. Under ellers like forhold tilbys eldre barn plass foran yngre. Innenfor alle prioriteringskriterier vil eldre barn gå foran yngre, det vil si at det rangeres etter fødselsdato innenfor hvert kriterium.

  Barn med nedsatt funksjonsevne kan tildeles plass i annen barnehage enn foreldrene ønsker, dersom den andre barnehagen er bedre tilrettelagt eller har spesiell kompetanse knyttet til barnets behov.

  § 2-6 Oppsigelse

  Oppsigelse skal skje via Oppvekstportalen. Oppsigelsestiden er 1 måned med virkning fra den 01. i påfølgende måned. Det må betales for plassen i oppsigelsestiden, også dersom plassen ikke benyttes. Oppsigelsestiden gjelder også ved bytte av barnehage. Det er ingen oppsigelstid hvis bytte skjer mellom kommunale barnehager. Skolestartere må si opp barnehageplassen før 01.03 det året barnet begynner på skolen.

  Ringerike kommune kan si opp plassen med 3 måneders frist om de av økonomiske grunner finner å måtte stenge en eller flere barnehager.

  3 Redusert plass, bytte av barnehage og flytting

  §3-1 Plasstørrelse

  Barnehagene tilbyr 100% eller 50% plass. Barnet må ha begynt i barnehagen før foreldre/foresatte kan søke om endring av størrelsen på plassen. Betalingssatsen reduseres i forhold til størrelsen på plassen. Det er den enkelte barnehage som innvilger/ikke innvilger og administrerer fordelingen av dager til barna ut i fra foreldrenes behov og hensyn til barnehagens samlede pedagogiske og omsorgsmessige oppgaver, samt gruppesammensetning med hensyn til barnas alder, kjønn og funksjonsevne.

  §3-2 Bytte av barnehage

  Det er anledning til å søke om bytte av barnehage. Ved søknad om bytte av barnehage må ny søknad registreres av foreldre/foresatte i Oppvekstportalen. Ved innvilgelse av bytte må gammel plass sies opp.

  §3-3 Flytting

  Dersom barnet og dets foreldre/foresatte flyttet til en annen kommune, opphører retten til barnehageplass umiddelbart. Foresatte plikter strakt å melde fra til barnehagen om flytting og seneste 1 måned før flytting skjer. Barnehagemyndigheten kan i særlige tilfeller dispensere fra denne bestemmelsen.

  4 Foreldrebetaling - moderasjonsordinger, forfall og manglende betaling, mislighold,

  § 4-1 Betaling for oppholdet

  Foreldrebetaling følger makspris vedtatt av Stortinget. Kostpris kommer i tillegg og skal beregnes på grunnlag av de faktiske utgifter, jf. forskrift om foreldrebetaling § 1.

  For 50% plass påplusses et administrasjonsgebyr på 10%.

  § 4-2 Moderasjonsordninger

  Det gis søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling for husholdninger med lav inntekt og gratis kjernetid i samsvar med de til enhver tid gjeldende sentrale bestemmelse om foreldrebetaling i barnehager (FOR 2005-12-16 nr. 64).

  Søskenmoderasjon: Det betales full pris for 1. barn. Det gis 30% søskenmoderasjon for søsken nr. 2 og 50% for søsken nr. 3 og øvrige. Søskenmoderasjon innvilges automatisk.

  Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid: Husstander med lav inntekt kan få redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Eget søknadsskjema må benyttes, og spesifisert dokumentasjon må følge søknaden. Søknadsfrist er 01.06 hvert år ellers behandles søknader fortløpende. Det gis ikke tilbakevirkende kraft ved innvilgelse av redusert foreldrebetaling. Gratis kjernetid gjelder 3, 4 og 5 åringer. Det må søkes om redusertforeldrebetaling og gratis kjernetid hvert barnehageår.

  § 4-3 Forfall og manglende betaling

  Regningen for barnehageplassen betales ved forfall. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med lov om renter ved forsinket betaling.

  §4-4 Mislighold

  Ved vesentlig mislighold av betaling kan Barnehagemyndigheten vedta å inndra barnehageplassen. Mislighold anses som vesentlig dersom betalingen står til rest med 2 måneder eller mer.

  Dersom søkere har uoppgjort foreldrebetaling for tidligere plass i barnehage eller i skolefritidsordning (SFO), kan disse barna, eller deres søsken som tilhører samme husstand, risikere å ikke kunne ta i bruk innvilget barnehageplass før restansen er gjort opp

  5 Andre bestemmelser - åpningstid, ferie, overtredelse av åpningstid, leke- og oppholdsareal og internkontroll

  § 5-1 Åpningstid

  Barnehagene har åpningstider etter lokale behov. Oppholdstiden er 9,5 timer per dag.

  § 5-2 Ferie

  Barnehagene holder stengt de tre siste ukene i juli, tre dager mellom palmesøndag og skjærtorsdag, samt dagene mellom jul og nyttår. Barnehagene holder også stengt 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret.

  § 5-3 Gebyr for overtredelse av åpningstiden

  Barnet skal være hentet og ute av barnehagen ved stengetid. Ved henting av barn etter barnehagens stengetid faktureres familien et gebyr på kr. 300,- per gang. Dette for å dekke lønnsutgifter for ansattes overtid. Gebyret faktureres automatisk på neste faktura.

  § 5-4 Leke- og oppholdsareal

  For Ringerike kommunes barnehager fastsettes arealnormen til 4 kvm per barn over 3 år og 5,4 kvm per barn under 3 år. Arealnormen gjelder barnas netto leke- og oppholdsareal.

  Barns garderobe, vaske/stellerom, toaletter og inngang (grovgarderobe) regnes ikke med i netto leke- og oppholdsareal, jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

  Utearealet skal være 6 ganger oppholdsarealet inne.

  § 5-5 Internkontroll

  Barnehagene skal ha et internkontrollsystem i samsvar med kommunens retningslinjer og utover dette etter barnehagens behov. I hver barnehage skal det opprettes et miljø- og kvalitetssikringsutvalg. Enhetsleder skal kunne skriftlig dokumentere sitt internkontrollsystem.

  6 Endring av vedtekter

  Vedtektene oppdateres slik at det til enhver tid er i samsvar med kommunens handlingsprogram, politiske vedtak og gjeldende lovverk.

  Forsikring for barnehagebarn i kommunale barnehager

  Ringerike kommune anser det som viktig at barn har en sikker ramme omkring sitt opphold i skole, skolefritidsordning eller barnehage. Det kan likevel skje ulykker og alle barn i barnehage og grunnskole er forsikret gjennom kommunens forsikring.

  Barnehagebarn og grunnskoleelever som er forsikret, har krav på erstatning ved ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet eller dødsfall.

  Forsikringen er tilpasset de krav som stilles i forskriftene til opplæringsloven. Forsikringssum ved medisinsk invaliditet må minst utgjøre 5 G (G = grunnbeløpet i folketrygden).

  Forsikringen omfatter skader som inntreffer:
  • innenfor barnehagen/skolens område og naturlige nærområde i ordinær barnehage-/skoletid
  • under deltakelse i undervisning, lek, idrettsutøving, ekskursjoner, stevner, reiser med mer som foregår under barnehagens/skolens/FAUs ledelse, herunder Operasjon dagsverk
  • under reiser/arrangementer for øvrig som har karakter av klassetur og lignende, og hvor lærer deltar
  • på direkte vei til og fra barnehagen/skolen og hjemmet
  • under opphold i SFO
  • under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet som en del av undervisningen. Forsikringen gjelder da skader som inntreffer i ordinær arbeidstid, og på direkte vei mellom hjemmet og arbeidsstedet
  • under alle aktiviteter for barn i kommunens regi
  Forsikringen gir utbetaling ved:
  • varig medisinsk invaliditet (ménerstatning)
  • behandlingsutgifter ved ulykkesskade
  • dødsfall

  Erstatning beregnes etter grad av medisinsk invaliditet. 

  Hvis et barnehagebarn/grunnskoleelev blir skadet i barnehage-/skoletiden/, fyller barnehagen/skolen ut skademeldingsskjema, som sendes NAV, forsikringsselskapet og Ringerike kommune HR. 

  For øvrig henvises det til Forskrift til Opplæringsloven - Kapittel 8.

  Hvem har ansvaret når barnas eiendeler ødelegges i barnehage-/skoletiden?

  Barn får av og til ødelagt eiendeler mens de er i barnehagen eller på skolen. Briller har vist seg å være spesielt utsatt, i tillegg til bl.a. yttertøy.

  Kommunens ansvar

  For at kommunen skal kunne i legges ansvar, må barnehagen/skolen ha opptrådt klanderverdig. Det er derfor svært få tilfeller hvor kommunen må erstatte skader på barnas eiendeler.

  Årsakene til at noe blir ødelagt, kan være forskjellige. Barnet selv kan være uheldig eller opptre uvørent, slik at eiendeler blir ødelagt, og det kan være andre barn som på en eller annen måte er innblandet i det som skjer.

  Uhell

  Skader som oppstår ved uhell eller gjennom at barnet selv opptrer uvørent, må dekkes av barnet selv og dets foreldre. Dette gjelder også hvor andre barn er involvert i uhellet.

  Uforsvarlig opptreden

  I tilfeller hvor et eller flere andre barn er innblandet i at eiendeler blir ødelagt, og disse har forårsaket skaden gjennom uforsvarlig opptreden, er disse ansvarlige for å erstatte skaden. Det kan her være snakk om bevisst ødeleggelse eller situasjoner hvor den/de andre på annen måte kan klandres for det som skjedde. Vurderinger av hva som er uforsvarlig opptreden vil avhenge av situasjonen og barnets alder og modenhet.

  Foreldrenes ansvar

  I tilfeller hvor et annet barn må anses ansvarlig for skaden, er foreldrene til dette barnet ansvarlige for å dekke inntil kr. 5.000,-, jf. Skadeerstatningsloven § 1-2, i tillegg til at barnet også kan holdes ansvarlig. Spørsmålet om å få erstattet skaden er i slike tilfeller et privatrettslig forhold mellom de involverte barna og deres foreldre. Dersom barna/foreldrene ikke blir enige om erstatning, kan saken bringes inn for Konfliktrådet eller for det sivile rettssystemet. Barnehagen/skolen vil ikke kunne trekkes inn om part i slike tvister.

  Ulykkesforsikring

  Alle barnehage- og skolebarn i kommunen er ulykkesforsikret i barnehage-/skoletiden gjennom kommunens forsikringsordning. Denne forsikringen dekker kun ulykkesskader på barnet selv.

  Forsikring av eiendeler tilhørende barnehage-/skolebarn

  Kommunen (herunder barnehagen/skolen) dekker ødelagte eiendeler som er skadet ved en erstatningsmessig brann, vann eller innbruddskade ved barnehagen/skolen med inntil kr. 50.000,- pr. barn/elev. Kommunen har ingen forsikringsordning som dekker ødelagte eiendeler som ikke er rammet av forannevnte skadetilfeller.

  Siste endret: 18.03.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?