Du er her: Hjem / Veiledere, planer, skjemaer og vedtekter

Innhold

  Veiledere, planer, skjemaer og vedtekter

  Barnehagene har mange veiledere, planer og vedtekter, kommunale og statlige.

  Handlingsplan for trygt og godt psykososialt barnehagemiljø i Ringeriksbarnehagen 

  Handlingsplanen beskriver hva barnehagene skal gjøre for å forebygge, hva barnehagene skal gjøre for å gjenkjenne mobbing og krenkelser blant barn og voksne, samt hvilke tiltak som må gjøres dersom det forekommer mobbing eller krenkelser. 

  Handlingsplan for trygt og godt psykososialt barnehagemiljø i Ringerikesbarnehagene

  Bedre levekår blant barn og unge i Ringerike kommune

  Denne planen er et ledd i Regjeringens satsning mot barnefattigdom. Planen skal rette seg mot alle barn og unge og deres familier i Ringerike kommune som over tid lever med dårlig råd

  Strategiplan Bedre levekår blant barn og unge i Ringerike kommune

  HOPP - kosthold og fysisk aktivitet 

  Helsefremmende OPPvekst i Ringerike kommune (HOPP) er et tverrfaglig kommunalt samarbeid, som skal legge til rette for sunn livsstil hos barn og unge, gi bedre læringsforhold, økt trivsel og forebygge livsstilssykdommer og inaktivitet.

  Retningslinjer og veileder for kosthold og fysisk aktivitet

  Fra ord til handling - handlingsplan for kommunale barnehager 

  Lov om barnehager og Rammeplan gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. I tillegg kommer Folkehelseloven, Stortingsmeldinger, pålagte satsningsområder og kommunale planer. FNs Barnekonvensjon gjenspeiles i våre barnehager. Særskilt vektlegger vi barns rett til å si sin mening i alt som vedrører det. Vi oppfordrer barn og foreldre til å medvirke til egen barnehagehverdag. Handlingsplanen er et strategidokument som skal være retningsgivende og understøtte prioriteringer i barnehagene. Handlingsplanen beskriver ikke tiltak. Ulike tiltak beskrives i de ulike barnehagenes fag-/årsplaner.

  Handlingsplanen - fra ord til handling

  Introduksjonskurs

  Et kompetanseløft for barnehageansatte, med vekt på relasjonens betydning for læring og utvikling. 

  Introduksjonskurs

  Tilleggsmateriale til samtale med barn

  Overgangsrutiner fra barnehage til skole

  Formålet med overgangsrutiner er å sikre gode overganger, og å styrke sammenhengen i opplæringen for barn og unge i Ringerike kommune.

  Det er viktig at riktig informasjon gis til alle involverte og at informasjon om barnet, barnehagetiden og elevens skolegang følger livsløpet slik at overgangene blir ivaretatt på best mulig måte.

  Informasjon om overgangsrutiner for alle barnehagebarn

  Rutine og veileder for håndtering av mistanke om seksuelle overgrep i barnehagen

  Denne veilederen gjelder krisehåndtering i forhold til seksuelle overgrep og vold, overgrep som kan ha skjedd både i barnehagen og i hjemmet.

  Rutine og veileder for håndtering av seksuelle overgrep

  Vold i nære relasjoner

  Den som blir utsatt for vold i nære relasjoner, har behov for og rett til hjelp fra tjenesteapparatet. Ofte er behovene for hjelp sammensatte, og flere ulike tjenester må involveres. I dag opplever mange voldsutsatte å bli kasteballer mellom ulike hjelpere og tjenester. Dette er en unødvendig belastning for voldsutsatte og dårlig ressursutnyttelse.

  En arbeidsgruppe med fagpersoner fra ulike enheter i kommunen har jobbet frem en veileder for ansatte som i sitt arbeid møter mennesker som kan være utsatt for vold i nære relasjoner. 

  Veilederen er ment som et praktisk verktøy med beskrivelser av tjenesteområdenes eksisterende tilbud, roller og ansvar, med definisjoner, formelle bestemmelser og rutiner, og oversikt over samhandlingsarenaer.

  Veilederhefte for vold i nære relasjoner

  Vedtekter for kommunale barnehager 

  Alle barnehager skal ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene, og disse skal ha opplysninger som er av betydning for foresattes forhold i barnehagen. 

  Vedtektene oppdateres slik at det til enhver tid er i samsvar med kommunens handlingsprogram, politiske vedtak og gjeldende lovverk.

  Vedtekter for de kommunale barnehagene i Ringerike kommune 

  Statlige dokumenter for kommunale og private barnehager

  Dispensasjonsskjemaer for barnehagene

  Søknad om dispensasjon fra utdanningskravet

  Søknad om dispensasjon fra kravet om pedagognorm

  Etablering og drift av barnehager 

  Leke- og oppholdsareal 

  Ved rehabilitering eller ombygging av barnehagene skal dette meldes til sektor Utdanning og familie i kommunen. 

  Telefon 32 11 74 00 - sentralbordet er betjent kl. 09.00-15.00

  Send oss en e-post

  (ikke send epost med personsensitiv informasjon)

  Godkjenning av barnehager 

  Sektor Utdanning og familie i Ringerike har ansvaret for godkjenning av barnehager i Ringerike kommune.

  • Vi gir informasjon om oppstart og godkjenning av barnehager.
  • Vi gir veiledning i forbindelse med oppstart av barnehager.
  • Vi behandler søknader om godkjenning.

  Selve godkjenningen involverer flere etater med ulikt lovverk:

  • Barnehageloven, sektor Utdanning og familie
  • Plan- og bygningsloven, Byggesakskontoret
  • Lov om folkehelsearbeid med forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, Miljørettethelsevern 
  • Lov om tilsyn med næringsmidler, Mattilsynet
  • Arbeidsmiljøloven, Arbeidstilsynet

  Veileder: Godkjenning av barnehager

  Godkjenning av barnehager etter lov om barnehager

  Sektor Utdanning og familie, har ansvar for å påse at barnehager oppfyller kravene i barnehageloven, og dens bestemmelser. Det er sektoren som behandler søknad fra barnehageeier som er knyttet til godkjenning av barnehager, etter barnehagelovens §6, 14 og 15.

  Sektoren skal ved godkjenning av barnehage kreve politiattest fra søker og barnehageeier, etter Forskrift om politiattest, jf. § 6 om godkjenning av barnehager.

  Vilkår for drift av barnehagen

  Sektor Utdanning og familie behandler en søknad om om godkjenning etter en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold, jf. §§ 1, 1a og 2, og kan ved godkjenningen sette vilkår for driften med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid. Et vedtak fra sektoren kan påklages til fylkesmannen.

  Nå skal jeg melde fra om endringer? 

  Barnehageeier må sende en søknad, eller ved: 

  • Ønske om etablering av en ny barnehage
  • flytting av en godkjent barnehage til nye lokaler
  • større endringer som påvirker barnehagens drift 
  • før et eveutelt eierskifte av barnehagen

  Er du usikker på om du må melde fra til sektor Utdanning og familie, eller har flere spørsmål knyttet til godkjenning ta kontakt med oss. 

  Forsikring for barnehagebarn i kommunale barnehager

  Ringerike kommune anser det som viktig at barn har en sikker ramme omkring sitt opphold i skole, skolefritidsordning eller barnehage. Det kan likevel skje ulykker og alle barn i barnehage og grunnskole er forsikret gjennom kommunens forsikring.

  Barnehagebarn og grunnskoleelever som er forsikret, har krav på erstatning ved ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet eller dødsfall.

  Forsikringen er tilpasset de krav som stilles i forskriftene til opplæringsloven. Forsikringssum ved medisinsk invaliditet må minst utgjøre 5 G (G = grunnbeløpet i folketrygden).

  Forsikringen omfatter skader som inntreffer:
  • innenfor barnehagen/skolens område og naturlige nærområde i ordinær barnehage-/skoletid
  • under deltakelse i undervisning, lek, idrettsutøving, ekskursjoner, stevner, reiser med mer som foregår under barnehagens/skolens/FAUs ledelse, herunder Operasjon dagsverk
  • under reiser/arrangementer for øvrig som har karakter av klassetur og lignende, og hvor lærer deltar
  • på direkte vei til og fra barnehagen/skolen og hjemmet
  • under opphold i SFO
  • under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet som en del av undervisningen. Forsikringen gjelder da skader som inntreffer i ordinær arbeidstid, og på direkte vei mellom hjemmet og arbeidsstedet
  • under alle aktiviteter for barn i kommunens regi
  Forsikringen gir utbetaling ved:
  • varig medisinsk invaliditet (ménerstatning)
  • behandlingsutgifter ved ulykkesskade
  • dødsfall

  Erstatning beregnes etter grad av medisinsk invaliditet. 

  Hvis et barnehagebarn/grunnskoleelev blir skadet i barnehage-/skoletiden/, fyller barnehagen/skolen ut skademeldingsskjema, som sendes NAV, forsikringsselskapet og Ringerike kommune HR. 

  For øvrig henvises det til Forskrift til Opplæringsloven - Kapittel 8.

  Hvem har ansvaret når barnas eiendeler ødelegges i barnehage-/skoletiden?

  Barn får av og til ødelagt eiendeler mens de er i barnehagen eller på skolen. Briller har vist seg å være spesielt utsatt, i tillegg til bl.a. yttertøy.

  Kommunens ansvar

  For at kommunen skal kunne i legges ansvar, må barnehagen/skolen ha opptrådt klanderverdig. Det er derfor svært få tilfeller hvor kommunen må erstatte skader på barnas eiendeler.

  Årsakene til at noe blir ødelagt, kan være forskjellige. Barnet selv kan være uheldig eller opptre uvørent, slik at eiendeler blir ødelagt, og det kan være andre barn som på en eller annen måte er innblandet i det som skjer.

  Uhell

  Skader som oppstår ved uhell eller gjennom at barnet selv opptrer uvørent, må dekkes av barnet selv og dets foreldre. Dette gjelder også hvor andre barn er involvert i uhellet.

  Uforsvarlig opptreden

  I tilfeller hvor et eller flere andre barn er innblandet i at eiendeler blir ødelagt, og disse har forårsaket skaden gjennom uforsvarlig opptreden, er disse ansvarlige for å erstatte skaden. Det kan her være snakk om bevisst ødeleggelse eller situasjoner hvor den/de andre på annen måte kan klandres for det som skjedde. Vurderinger av hva som er uforsvarlig opptreden vil avhenge av situasjonen og barnets alder og modenhet.

  Foreldrenes ansvar

  I tilfeller hvor et annet barn må anses ansvarlig for skaden, er foreldrene til dette barnet ansvarlige for å dekke inntil kr. 5.000,-, jf. Skadeerstatningsloven § 1-2, i tillegg til at barnet også kan holdes ansvarlig. Spørsmålet om å få erstattet skaden er i slike tilfeller et privatrettslig forhold mellom de involverte barna og deres foreldre. Dersom barna/foreldrene ikke blir enige om erstatning, kan saken bringes inn for Konfliktrådet eller for det sivile rettssystemet. Barnehagen/skolen vil ikke kunne trekkes inn om part i slike tvister.

  Ulykkesforsikring

  Alle barnehage- og skolebarn i kommunen er ulykkesforsikret i barnehage-/skoletiden gjennom kommunens forsikringsordning. Denne forsikringen dekker kun ulykkesskader på barnet selv.

  Forsikring av eiendeler tilhørende barnehage-/skolebarn

  Kommunen (herunder barnehagen/skolen) dekker ødelagte eiendeler som er skadet ved en erstatningsmessig brann, vann eller innbruddskade ved barnehagen/skolen med inntil kr. 50.000,- pr. barn/elev. Kommunen har ingen forsikringsordning som dekker ødelagte eiendeler som ikke er rammet av forannevnte skadetilfeller.

  Tidsmerke Barnehagens navn Hvor mange bytter har du gitt tilbud? Hvor mange bytter måtte du avslå? Hvor mange har prioritert din barnehage som nr. 1? (Inkludert bytter) Hvor mange 1. prioriteter har du gitt tilbud? (inkludert bytter) Hvor mange har prioritert din barnehage som nr. 2? (Inkludert bytter) Hvor mange 2. prioriteter har du gitt tilbud? (Inkludert bytter) Hvor mange har prioritert din barnehage som nr. 3? (Inkludert bytter) Hvor mange 3. prioriteter har du gitt tilbud? (Inkludert tilbud) Hvor mange har prioritert din barnehage som nr. 4? (Inkludert bytter) Hvor mange 4. prioriteter har du gitt tilbud? (Inkludert bytter) Hvor mange har du gitt tilbud som ikke har hatt din barnehage som prioritet?              
  19.03.2021 kl. 07.57.25 Bondeheimen 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0 1 0            
  19.03.2021 kl. 08.06.53 Hov barnehage 3 0 17 17 16 0 10 1 3 0 1 0            
  19.03.2021 kl. 08.07.02 Fegri Familiebarnehage 1 0 3 2 10 0 1 0 1 0 0 1            
  19.03.2021 kl. 08.13.06 Åsatua naturbarnehage 0 0 4 4 1 0 2 2 2 0 0 0,8            
  19.03.2021 kl. 08.16.38 Nedre Auren gårdsbarnehage 3 1 30 19 7 0 6 0 1 0 0 0            
  19.03.2021 kl. 08.20.11 Hvervenmoen 0 0 12 11 13 1 7 1 6 0 1 4            
  19.03.2021 kl. 08.30.03 Espira Hovsmarka 2 0 26 25 21 0 7 0 1 0 0 0            
  19.03.2021 kl. 08.34.16 Heradsbygda barnehage 9 0 21 21 9 1 4 0 3 0 0 6            
  19.03.2021 kl. 08.39.26 Tolpinrud barehage 0 0 14 14 16 2 14 0 5 0 0 0            
  19.03.2021 kl. 08.57.02 Smeden barnehage 0 0 6 6 ? 1 ? 1 ? 0 0 0            
  19.03.2021 kl. 08.59.44 Almgrenda Steinerbarnehage 0 0 8 8 0 0 2 0 0 0 0 0            
  19.03.2021 kl. 09.06.46 Sokna natur og gårdsbarnehage 1 0 5 5 5 0 0 0 1 0 0 0            
  19.03.2021 kl. 09.25.24 Heggen 0 0 2 2 1 0 4 0 0 0 0 3 over 3 år            
  19.03.2021 kl. 09.37.48 Hønefoss barnehage 2 0 17 17 17 7 8 0 5 0 4 2,5            
  19.03.2021 kl. 09.43.54 Kirkemoen barnehage 2 0 6 5 4 0 0 0 1 0 0 1            
  19.03.2021 kl. 10.08.48 Espira Trygstad 1 1 17 13 12 0 8 0 5 0 0 0            
  19.03.2021 kl. 10.13.37 haug barnehage 1 0 4 2 21 7 8 0 6 0 1 0            
  19.03.2021 kl. 10.15.26 Ullerål barnehage 1 0 8 6 14 0 11 0 4 0 0 0            
  19.03.2021 kl. 11.04.01 Blåbærskogen barnehage 0 1 24 10 21 0 11 0 6 0 0 0            
  19.03.2021 kl. 11.13.31 Veien barnehage 0 0 4 4 11 0 4 0 2 1 5 0            
  19.03.2021 kl. 13.25.52 Almemoen FUS 3 0 12 12 15 2 7 1 7 1 2 6            
  19.03.2021 kl. 14.54.53 Eikli barnehage 2 0 18 16 21 0 11 0 4 0 0 0            
  20.03.2021 kl. 17.28.39 Sokna natur og gårdsbarnehage 1 0 5 5 5 0 0 0 1 0 0 0            
  22.03.2021 kl. 08.49.19 Hallingby barnehage 2 0 14 12 2 0 1 0 1 0 0 0            
  22.03.2021 kl. 13.41.29 Dalsbråten Barnehage 0 0 9 8 9 1 13 0 6 6 0 0            
  22.03.2021 kl. 13.55.38 Vesleveien Familiebarnehage 0 0 5 4 3 0 1 0 0 0 0 0            
  26.03.2021 kl. 10.55.27 Tyristrand barnehage 8 0 22 17 3 0 1 0 1 0 0 1            
  29.03.2021 kl. 10.35.29 Nes barnehage 0 0 9 9 1 0 0 0 0 0 0 15            
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                       
  Siste endret: 02.11.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?