Du er her: Hjem / Landsbrukskontoret for Ringerike og Hole / Vilt, jakt og fiske

Innhold

  Vilt, jakt og fiske

  Informasjon vedrørende utbrudd av fugleinfluensa i Norge

  Det er påvist høypatogen fugleinfluensa hos villfugl flere steder i landet. Smitten sirkulerer blant ville fugler, og vi må ta høyde for at utbrudd med et stort antall syke og døde villfugl kan oppstå også i vårt område.

  Mattilsynet oppfordrer kommunene til å gjøre nødvendige forberedelser for en slik situasjon.

  Det er foreløpig ikke påvist fugleinfluensa hos villfugl i Ringerike eller områder rundt. For Ringerike vil eventuell smitte kunne gjelde alle ville fugl, men spesielt andefugler, måkefugler og kråkefugler.

  Hvis du oppdager døde eller syke fugler og mistenker fugleinfluensa, meld da fra til Mattilsynet. Send e-post til innmelding.fugleinfluensa@mattilsynet.no.

  Her finner du informasjon om hva du skal gjøre hvis du finner døde eller syke fugler: 

  Hva skal jeg gjøre hvis jeg finner én eller flere døde fugler?

  Alja Mannaart

  Viltrådgiver i Ringerike og Hole 

  Jakt og fangst

  Alle som bedriver jakt og fangst må ha godkjent jegerprøve.

  For å delta på storviltjakt må jegerne ha:

  Med storvilt menes her elg, hjort og rådyr, og jakta administreres av viltnemnda i Ringerike.

  Småviltjakt er jakt på alt vilt som ikke regnes som storvilt, for eksempel hare, rev, skogsfugl og rype, og administreres av lokale lag og foreninger.

  Jakttider - når starter jaktsesongen?

  De artene det er åpnet for jakt på, har staten fastsatt egne jakttider.

  Jakttidene finner du i de sentrale forskriftene og de gjelder også for Ringerike kommune.

  Du kan også laste ned Miljødirekoratets egen jakttidsplakat som er en visuell fremstilling.

  Fellingstillatelse

  Det er åpnet for jakt på elg, hjort og rådyr i Ringerike. For å kunne jakte på et område må det ha en viss størrelse og utforming før det gis fellingstillatelse.

  Minsteareal for godkjenning av vald og tildeling av fellingstillatelse finnes i lokal forskrift.

  Søknad om godkjenning/endring av vald eller bestandsplanområde rettes til kommunen innen 1. mai.

  Skjema for godkjenning/endring av vald

  Skjema for godkjenning/endring av bestandsplanområde

  Fellingstillatelse for jakt på elg, hjort og rådyr gis av landbrukskontoret. Fellingstillatelsen spesifiserer hvilke dyr (art, antall, kjønn og aldersgruppe) som kan skytes i et gitt område. Tildelingen kan skje for hvert enkelt år, eller for flere år dersom driftsplan er framlagt og godkjent av landbrukskontoret og viltnemnda.

  Fellingsavgift

  Valdet må betale fellingsavgift for elg og hjort som er felt i valdet. 

  Fellingsavgift for storvilt for 2023
  Gebyr for felling av er kroner
  elg, voksen 620,-
  elg, kalv 370,-
  hjort, voksen 480,-
  hjort, kalv 290,-
  rådyr null

  Miljødirektoratet setter maksimumsavgift for art og alder.

  For hjortevilt blir avgiften politisk bestemt for hver år. Fellingsavgift betales etterskuddsvis.

  Fellingsrapport

  Fellingsrapporter, sett elg/sett hjort-skjemaer, slaktevektskjemaer og tannprøver av elg og hjort skal sendes til landbrukskontoret så fort som mulig, men senest 14 dager etter at jakta er avsluttet. 

  Sett elg - skjema   

  Sett hjort - skjema

  Slaktevektskjema elg   

  Slaktevektskjema hjort

  Jeg vil ta jegerprøven

  For å kunne utøve jakt eller fangst i Norge må alle jegere og fangstmenn:

  • gjennomføre jegerprøven
  • være registrert i Jegerregisteret
  • betale jegeravgift for gjeldende jaktår

  Nyttig informasjon om jegerprøven finnes på Miljødirektoratets hjemmesider og på www.jegerprøveeksamen.no

  Kurs og aldersgrense

  Jegerprøvekurs arrangeres av Folkeuniversitet og lokale jeger- og fiskerforeninger. Se på hjemmesidene til NJFF og Folkeuniversitet for kommende kurs.

  Eksamen kan avlegges etter godkjent kurs, og fra det kalenderåret man fyller 14 år. 

  Jegerprøveeksamen

  Kommunen har ansvar for gjennomføring av jegerprøveeksamen. 

  Ønskes mer informasjon om jegerprøveeksamen og eksamensdatoer kan du kontakte landbrukskontoret.

  Viltnemnda i Ringerike

  Viltnemnda i Ringerike er en politisk nemnd hvor viltansvarlig i kommunen er sekretær. Viltnemnda administrerer storviltjakta og behandler søknader om tilskudd fra det kommunale viltfondet og skadefellingstillatelser.

  Alle saker til viltnemnda går via viltansvarlig på landbrukskontoret.

  Hole kommune har ikke politsk viltnemd.

  Viltfondet

  Hensikten med viltfondet er å skape økonomisk bakgrunn for å fremme viltforvaltning i kommunen. Enkeltpersoner, vald og organisasjoner kan søke om tilskudd fra viltfondet, primært med tanke på elg og hjort, men også for andre arter. Nærmere bestemmelser om hva viltfondet kan brukes til finnes i forskrift om kommunale viltfond m.m.

  Søknad sendes til landbrukskontoret. Fristen er 1. mai og 1. november hvert år.

  Det kan også søkes om tilskudd fra fylkeskommunale viltfond.Dette gjøres elektronisk på Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Søknadsfrist der er 15. januar.

  Skadet vilt og fallvilt

  Kommunen har ansvar for å ta seg av skadet vilt og fallvilt. De praktiske oppgavene utføres av det kommunale fallviltmannskapet.

  Observasjoner av syke, skadde eller døde dyr meldes til fallviltgruppa på vakttelefon 950 91 801.

  Ved viltpåkjørsler kontaktes politiet på telefon 02800.

  Vilt som gjør skade

  Kommunen kan i visse tilfeller gi fellingstillatelse på vilt utenom ordinær jakttid for å avverge skade. En skadefellingstillatelse er et unntak fra viltlovens generelle fredningsprinsipp og fra prinsippet om at viltartene i størst mulig utstrekning skal være fredet i yngletiden. Visse vilkår må være oppfylt før en eventuell skadefellingstillatelse gis, og dette reguleres gjennom naturmangfoldloven § 18 og forskrift om felling av skadegjørende vilt. Søknad om skadefelling rettes til landbrukskontoret, og alle søknader behandles av viltnemnda. 

  Hva må en søknad om skadefelling inneholde?
  • Hvilken art som volder skade
  • Hvor mange dyr som er årsak til skade
  • Hvilke perioder dyret/dyrene gjør skade
  • Dokumentasjon på hva som er gjort av skade og i hvilket omfang
  • Tiltak som er utprøvd for å redusere eller forhindre skadeomfanget
  • Om eiendommen er organisert i jaktvald for arten som gjør skade
  • Om eiendommen har vært plaget med skader tidligere år
  • Om det er søkt om skadefellingstillatelse tidligere år. Dersom ja, førte fellingen til redusert skade?
  • Effekter av eventuelle tidligere skadefellinger (reduksjon og varighet)
  • Gjerne kart over problemområdet
  Grevling i hagen?

  Landbrukskontoret får særlig om våren henvendelser angående grevlinger i hagen. Når grevlingen kommer ut av hiet og er på jakt etter mat kan den gjøre skade på plenen. Selv om grevling er et rovdyr er den som regel ikke farlig for voksne, barn, katter eller hunder.

  Bymiljøetaten i Oslo har utarbeidet et informasjonshefte om grevling i bymiljøer, som heter «Grevling i hagen». Her finner du mange nyttige tips og råd til hvordan du forholder deg til grevling og hva man kan gjøre hvis man har utfordringer med grevling i hagen.

  Hvis grunneier ønsker å utføre en skadefelling stilles det krav om at skaden er av vesentlig økonomisk betydning. Det er imidlertid svært sjeldent at grevling gjør skade av vesentlig økonomisk betydning. Andre tiltak må være prøvd før felling. For å unngå at mordyr felles og unger blir igjen alene er kommunen svært restriktive i å gi skadefellingstillatelse i yngleperioden. Mer informasjon finnes i forskrift om felling av skadegjørende vilt.

  Forbud mot fôring av hjortevilt / skrantesjuke

  For å hindre spredning av hjorteviltsykdommen CWD (chronic wasting disease), også kalt skrantesjuke, er det forbudt å legge ut slikkesteiner og fôr til ville hjortedyr. Ved spesielle situasjoner kan det søkes om dispensasjon fra fôringsforbudet, les mer om dispensasjon fra forbud her.

  Meld fra om observasjoner av syke dyr

  En jeger som observerer et sykt dyr skal så snart som mulig melde fra om situasjonen til viltansvarlig i kommunen eller fallviltgruppas vakttelefon. Kommunen kan avgjøre om dyret skal avlives. Er dyret ett år eller eldre, skal det alltid tas prøver fra slike dyr. Prøvetakingen avtales mellom kommunen og Mattilsynet.

  Mer informasjon om skrantesjuke finnes hos MiljødirektoratetVeterinærinstituttet og Mattilsynet.

  Testing av eget vilt

  Jegere som ønsker prøve av eget vilt kan ta kontakt med Mattilsynet for å få tatt prøve. Hoder av slike dyr må bringes inn til Mattilsynet for prøvetaking.

  Søknad om dispensasjon fra fôringsforbud

  Ved spesielle situasjoner kan det søkes om dispensasjon fra fôringsforbudet. Som et minimum må en slik søknad inneholde

  • hvilken art det gjelder
  • kart over fôringsplass(er)
  • hva det skal fôres med
  • årsaken til fôring  
  • hvordan fôringsplassen(e) skal holdes under oppsyn

  Søknad rettes til landbrukskontoret for uttalelse og endelig vedtak fattes av Mattilsynet.

  Elg- og hjortebestanden i Ringerike

  Mål og retningslinjer - hjorteviltforvaltningen i Ringerike

  FAUN naturforvaltning har gjennom en årrekke gjennomfører bestands- og aldersvurderinger av elg og hjortebestandene i Ringerike ved å analysere innsendt tannmateriale for felte dyr.

  FAUN har også sammenstilt data og laget rapporter fra elgbeitetakseringer i Ringerike, gjennomført av lokale jegere/jaktrettshavere. De nyere rapportene finnes ved å klikke på linkene under. Ta kontakt med landbrukskontoret dersom du ønsker tilsendt rapporter fra tidligere år.

  Alders- og bestandsvurderinger

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  2013

  2012

  2011

  2010

  Elgbeitetakseringer

  2022

  2018

  2015

  2013

  2011

  2008

  Krepsefiske

  I Buskerud er kreps stort sett utbredt i søndre og midtre deler av fylket. Den største forekomsten av kreps er i Steinsfjorden. Kreps er fredet gjennom forskrift for åpning av fiske for innlandsfisk. Edelkreps (Astacus astacus) er trua og sårbar, og står oppført på Rødlista over arter som krever spesielt forvaltningsfokus.

  Krepsing i vassdrag i Buskerud

  Fylkesmannen har åpnet for fangst av ferskvannskreps i vassdrag i Buskerud i forskrift. Krepsing er tillatt fra 6. august kl. 18.00 til 15. september. Kreps som er under 9,5 cm skal settes ut igjen i vannet eller elva hvor den ble tatt opp. Mer informasjon finnes i forskriften. Egne bestemmelser gjelder i Steinsfjorden og Tyrifjorden, regulert i egen forskrift.

  Les mer

  Krepsing i Steinsfjorden og Tyrifjorden

  Fylkesmannen har åpnet for krepsing i forskrift om krepsing i Steinsfjorden og Tyrifjorden. Hvis du ønsker å krepse må du registrere deg i god tid før krepsefisket starter opp, og innen 1. august. Denne fristen gjelder både nye og eksisterende krepsefiskere. Krepsefisket starter 10. august kl. 18.00 og varer til og med 17. august. Maskevidden på teinene skal være minst 23 mm. Mer informasjon finnes i forskriften.

  Les mer

  Ønsker du mer informasjon kan du kontakte landbrukskontoret på landbruk@ringerike.kommune.no.

  Fiske

  Det finnes mange muligheter for sportsfiske i Ringerike og Hole kommuner. De fleste steder må det kjøpes fiskekort. Her kan du finne mer info om fiske i vår region. Det er ditt ansvar å løse fiskekort der det er nødvendig!

  Kontakt oss

  Landbrukskontoret for Ringerike og Hole

  Telefon: 32 11 74 00 (sentralbord)

  E-post: postmottak@ringerike.kommune.no

  Besøksadresse: Fossveien 9

   

  Siste endret: 07.09.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?