Du er her: Hjem / Miljøvern / Friluftsliv / Tilskudd til friluftslivtiltak i Ringerike kommune

Innhold

  Tilskudd til friluftslivtiltak i Ringerike kommune

  Ringerike kommune skal dele ut 200 000 kroner til friluftslivtiltak. Midlene har som formål å legge til rette for turmuligheter i Ringerike kommune og fremme kulturelle, sosiale og helsefremmede aktiviteter og møteplasser som gir trivsel, positiv identitet og god samfunnsutvikling i kommunen.

  Prioriterte tiltak: 

  Ved fordeling av tilskudd til tilrettelegging for friluftsliv skal følgende tiltak prioriteres

  • Tilrettelegging av fysiske tiltak i friluftslivsområder i og ved Hønefoss, tettsteder og bygder i Ringerike.  

  • Etablering, oppgradering og merking av turveier og turstier, møteplasser informasjonsskilt/tilrettelegging for læring og lokale turmål.

  • Tilrettelegging som sikrer god tilgjengelighet for alle. 

  • Tiltak som bidrar til gode koblinger mellom boligområder/skoler/barnehager/møteplasser/knutepunkter og nærturområder. 

  • Tiltak i områder hvor mangelfull tilrettelegging er en årsak til lav bruk. 

  Dersom tilskuddet skal gå til tilrettelegging av stier eller merking, varding og skilting må tiltaket gjennomføres i tråd med Merkehåndboka. 

  Søknaden må inneholde

  • Beskrivelse av tiltaket og formål. 

  • Målgruppe og aktivitet.  

  • Budsjett med utgifter, finansiering, egeninnsats/dugnad.  

  • Gjennomføringsplan.  

  • Vurdering av universell utforming.  

  • Behov og plan for vedlikehold (dette støttes ikke økonomisk). 

  • Beskrivelse av sikkerhet og mulige naturfarer i planlagte område. 

  • Skriftlig avtale med grunneier – se vedlegg lenger ned på siden. 

  • Dersom tiltaket berører et verneområde, må redegjøres hvorfor det er i tråd med verneforskriften. Eventuelt må dispensasjon søkes til rette instans.  

  • Kontonummer midlene skal overføres til. 

  • Beskrivelse av søker. 

  Finansiering og egenandel

  Det gis ikke støtte utover reelle utgifter (materialer, innkjøp og lignende), men egeninnsats i form av dugnad/frivillig arbeid bør synliggjøres i søknaden. Det kan gis tilskudd på inntil 100 % av tiltakets reelle utgifter dersom tiltaket innebærer en vesentlig egeninnsats gjennom frivillig arbeid. Søknader som gir høy nytte for tildelt støttesum prioriteres.  

  Tildelte sum utbetales etter sluttrapportering og ferdigbefaring.  

  Tiltaket må være ferdig og sluttrapport sendt inn innen 15.11.2022. Alternativt må det i søknaden begrunnes behov for lengre tid til gjennomføring.  

  Hvem kan søke?

  • Lag og organisasjoner i Ringerike kommune med organisasjonsnummer i enhetsregisteret kan søke. 

  • Lag og organisasjoner må være demokratisk oppbygde. 

  • Tilskudd blir ikke gitt til rene kommersielle tiltak og til enkeltpersoner. Heller ikke til organisasjoner som driver med politisk virksomhet, trossamfunn og organisasjoner som samler inn og videreformidler penger.

  Slik søker du

  Søknadsfrist: 22.06.2022.  

  Søknad sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller per post til 

  Ringerike kommune 
  Postboks 123 Sentrum 
  3502 Hønefoss 

  Søknaden merkes med «22/4214 tilskudd friluftsliv Ringerike kommune».

  Når søknadsfristen har gått ut

  • Vi lager en innstilling på fordeling av friluftslivmidlene.

  • Vedtak fattes av representanter fra Ringerike kommune og en ekstern jury. Endelig beslutning ligger hos kommunen. 

  • Vedtaksbrev sendes ut så snart endelig vedtak foreligger.

  Du kan klage vedtaket

  Vedtak om tildeling og avslag skal anses som enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b og kan påklages jf. forvaltningslovens kap. 6. Klagen fremsettes for det organ som har truffet vedtaket senest 3 uker etter at klager har mottatt underretning om vedtaket.

  Lurer du på noe?

  For ytterligere spørsmål eller informasjon, ta kontakt med Hans Kristian Øverby eller Ellen Margrethe Stabursvik på telefon 47904580/94864202 eller e-post: hans.kristian.overby@ringerike.kommune.no eller ellen.margrethe.stabursvik@ringerike.kommune.no 

  Vedlegg

  Skriftlig avtale med grunneier-mal

  Siste endret: 16.05.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?