Du er her: Hjem / Skal du bygge? / Tilsyn med privat avløpsanlegg og utslipp

Innhold

  Tilsyn med privat avløpsanlegg og utslipp

  I Ringerike kommune er det ca. 4000 private avløpsanlegg i drift. Disse befinner seg hovedsakelig i områder med spredt bebyggelse.

  Strategiplan for opprydning i spredt avløp

  Kommunestyret vedtok i 2011 en strategi for opprydding i spredt avløp. Strategien har som mål om at alle på sikt skal ha en avløpssituasjon som er i tråd med gjeldende regelverk. Det må tas stilling til om en opprydding skal skje ved oppgradering av avløpsanlegget, eller om avløpet skal tilknyttes kommunalt avløp.  

  Det er vesentlig at en slik oppgradering eller tilknytning først skjer i områder hvor det negative forurensningsbidraget er størst til de ulike resipientene, og der avstanden til kommunalt avløpsnett er nærliggende (se egen artikkel om tilknytningsplikt).

  Det er enheten for Miljø- og Arealforvaltning i Ringerike kommune som er delegert myndighet til å pålegge oppgradering og tilknytning.

  Tiltakstyper for opprydning i spredt avløp i Ringerike kommune

  • Oppgraderingstiltak – private avløpsrenseanlegg. Private enkelthusanlegg og/eller mindre private fellesanlegg.
  • Buffersonetiltak - tilknytning av bygninger innenfor øvre kostandsgrense 3G.
  • Randsonetiltak - kommunal tilrettelegging/samarbeid med/mellom private, med påfølgende tilknytning innenfor øvre 3G

  Handlingsplan for spredt avløp i Ringerike kommune

  I strategien er det utarbeidet en handlingsplan basert på prioritering mellom de 7 sonene (nedbørsfeltene) i kommunen, og satt mål-år for når oppryddingen skal være ferdig.

  1. Steinsfjorden (2014)
  2. Sogna (2018)
  3. Tyrifjorden (2020)
  4. Randselva-Storelva (2026)
  5. Begna (2029)
  6. Lysakervassdraget (2030)
  7. Sandviksvassdraget (2031)


  Kart over soneinndeling: