Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2019 / Arkiv offentlig ettersyn 2019 / 428 Detaljregulering for Nedre Klekkenhagen, Haugsbygd

Innhold

  428 Detaljregulering for Nedre Klekkenhagen, Haugsbygd

  Detaljregulering for Nedre Klekkenhagen (Haugsbygd) legges ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av konsentrert- og frittliggende småhusbebyggelse. Frist for innsendelse av merknader er 29. mai 2019.

  Beskrivelse

  428 Detaljregulering for Nedre Klekkenhagen i Haugsbygd legges ut til offentlig ettersyn etter politisk 1. gangsbehandling i Strategi og plan 20.03.19 bh. nr. 10/19. Dette i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

  Planområdet, som ligger i Haugsbygd, omfatter området som er vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av konsentrert- og frittliggende småhusbebyggelse. Det planlegges for oppføring av to tomannsboliger og to firemannsboliger. Området som ønskes utbygd er avsatt til boligformål i kommuneplanen og er sentrumsnært både i forhold til Hønefoss og til Haugsbygd sentrum.

  Plankart

  Har du innspill?

  Innspill/merknader til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller til:

  Ringerike kommune
  Areal- og byplan
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss.

  Frist for innsendelse av merknader er 29. mai 2019.

  Saksdokumenter

  1. Saksutredning
  2. Saksprotokoll - Strategi og plan
  3. Saksprotokoll - Hovedutvalg for miljø og areal
  4. Plankart
  5. Planbestemmelser
  6. Planbeskrivelse
  7. Illustrasjoner
  8. ROS-analyse
  9. Sol- og skyggeanalyse
  10. Veiprofiler
  11. Rapport områdestabilitet
  12. Arkeologisk rapport
  13. Trafikkanalyse
  14.  Vurdering av uttalelser til oppstart
  15. Vurderinger av uttalelser til endret plangrense
  16. Referat oppstartsmøte
  17. Uttalelser til varsel om oppstart
  18. Uttalelser til varsel om endring av planavgresning
  Siste endret: 14.01.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?