Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2022 / Arkiv offentlig ettersyn 2022 / 473-Detaljregulering Nordberg

Innhold

  473-Detaljregulering Nordberg

  473 Detaljregulering for Nordberg legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i formannskapet (strategi og plan) 17.11.2021 Bh. Nr. 40/21. Hensikten med planarbeidet er å oppdatere dagens plan ved å legge til rette for ny småhusbebyggelse , 36 boenheter, som en utvidelse av eksisterende boligbebyggelse i Nordberg. Områdene for eksisterende boligbebyggelse planlegges ikke endret. Frist for innspill er 17. januar 2022.

  Beskrivelse

  473 Detaljregulering for Nordberg sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i formannskapets strategi og plan 17. november 2021. 

  Planområdet, som ligger ved Nordberg i Haugsbygd omfatter området som er vist på kartutsnittet.

  Hensikten med planarbeidet er å oppdatere dagens plan nr. 177-03 Nordberg mm. som ble vedtatt 24.04.1986, for å legge til rette for ny småhusbebyggelse, som en utvidelse av eksisterende boligbebyggelse i Nordberg. Foreslåtte reguleringsformål er konsentrert småhusbebyggelse, lekearealer, kjøreveg, støyskjerm, parkering og renovasjon. Områdene for eksisterende boligbebyggelse planlegges ikke endret. Høring og offentlig ettersyn skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

  Plankart

  Se planen i kommunens kartløsning

  Har du innspill?

  Uttalelser til planforslaget sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller til:

  Ringerike kommune

  Reguleringsavdelingen

  Postboks 123 Sentrum

  3502 Hønefoss

  Frist for uttalelser er 17.01.2022

  Saksdokumenter

  1. Plankart
  2. Reguleringsbestemmelser
  3. Planbeskrivelse
  4. Oversiktsplan
  5. ROS-analyse
  6. Geoteknisk utredning
  7. Geoteknisk rapport
  8. Støyrapport
  9. Trafikkanalyse
  10. Notat for VA-anlegg og overvann
  11. Illustrasjonsplan m/sol- og skyggevurderinger
  12. Saksframlegg med saksprotokoll - 1.gangsbehandling
  13. Merknadsbehandling
  Siste endret: 26.11.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?