Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2023 / Arkiv offentlig ettersyn 2023 / 471 - Detaljregulering for Hvervenmoen

Innhold

  471 - Detaljregulering for Hvervenmoen

  Hensikten med planarbeidet er å regulere de gjenstående arealene på Hvervenmoen det er knyttet plankrav til. Frist for å uttale seg til planen er 10.07.2023.

  Beskrivelse

  471 - Detaljregulering for Hvervenmoen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i Formannskapets Strategi og plan 16.05.2023, sak 28/23.  
  Høring og offentlig ettersyn skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

  Planområdet, som ligger ca. 2km sør for Hønefoss sentrum, ved av/påkjøringen til E16, omfatter området som er vist i kartutsnittet under.

  Planområdet er markert med rødt.

  Hensikten med planen er å detaljregulere områder som det i dag er satt plankrav til i gjeldende områdeplan. Planen er konsekvensutredet på handel og trafikk. Forslagsstiller, AKA AS, ønsker å etablere mer forretningsvirksomhet enn det som i dag er tillatt, og ønsker blant annet å endre flere av feltene avsatt til kontorvirksomhet, til nå å være avsatt til forretning. Dette innebærer at de ubebygde arealene som i dag finnes på Hvervenmoen i fremtiden vil bygges ut med butikker og forretninger, fremfor kontorlokaler.

  I planarbeidet åpnes det for å etablere bevertning i form av veikro og bevertning i konsept, og det gis muligheten for å etablere dagligvarebutikk innenfor planområdet. Det legges videre opp til å redusere arealkravet for etablering av nye butikker på Hvervenmoen. Det er interessemotsetninger i forhold til arealkrav for etablering av detaljhandel, og antall etableringer av dagligvareforretning innenfor planområdet. Det ønskes i høringsperioden særskilt belyst konsekvenser for detaljhandel hvor kommunedirektøren foreslår minstekrav for etablering på 1 500 m² og forslagsstiller foreslår minimum arealkrav 1 200 m². Videre ønskes det også belyst konsekvenser for etablering av dagligvarebutikker hvor kommunedirektøren foreslår at det kan tillates én dagligvarebutikk med minimum handelsflate 2 500 m², og forslagsstiller foreslår at det tillates to dagligvarebutikker med minimum handelsflate 2 500 m². For å ivareta trafikkflyten i området, vil forslagsstiller utvide broen mellom Hvervenkastet og Hvervenmoen med ett ekstra felt, og utvide rundkjøringen på Hvervenmoen til å ha to filer.

  Plankart

  Plankart for reguleringsplanen er vist nedenfor.

  Her finner du planområdet i kommunens kartløsning.

  Frist for uttalelse

  Uttalelser til planforslaget sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til Ringerike kommune, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss, innen 10.07.2023. Merk innspillet med «471 – Detaljregulering for Hvervenmoen».

  Kommunens kontaktperson: Svend Hendrik Vinje, e-post: svend.hendrik.vinje@ringerike.kommune.no, eller på tlf: 48 22 22 50.

  Vedlegg

  Plankart

  Kommunedirektørens forslag til reguleringsplanbestemmelser

  Forslagsstillers forslag til reguleringsplanbestemmelser

  Planbeskrivelse

  Saksprotokoll med saksframlegg 

  Konsekvensutredning

  Uttalelser til oppstart av planarbeid

  Oppsummering av uttalelser til oppstart

  ROS-analyse for Hvervenmoen

  Handelsanalyse for Hvervenmoen

  Trafikkanalyse for Hvervenmoen 

  Siste endret: 02.08.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?