Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2023 / Arkiv varsel om oppstart 2023 / 499 Fossekallveien 7 - Oppstart av planarbeid

Innhold

  499 Fossekallveien 7 - Oppstart av planarbeid

  Planarbeidet vil legge til rette for en tremannbolig i et boligområde langs Fossekallveien nord i Hønefoss. Frist for innspill er mandag 15. mai 2023.

  Bakgrunnen for kunngjøringen

  Oppstart av planarbeidet kunngjøres i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 tredje ledd. Reglene for planarbeidet er fastsatt i plan- og bygningsloven § 12-3.

  Om planinitiativet

  Forslagsstiller Lafton Eiendom AS varsler oppstart av planarbeid for Plan 499 Detaljregulering for Fossekallveien 7 nord i Hønefoss. Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 86/467, 86/543, 87/191, 86/47, 86/761, 86/762 og 86/434. Planområdet er på ca. 6,6 daa.

  Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en tremannsbolig i et eksisterende boligområder langs Fossekallveien. Det viktigste arealformålet i planen vil være boliger. I tillegg vil det reguleres fortau langs Fossekallveien ned til krysset med Krokenveien. Det vil være krav om å bygge fortau på nordøst-siden av Fossekallveien fra der eksisterende fortau slutter ned til ny avkjørsel for Fossekallveien 7. Støy, uteoppholdsarealer og lekeområder vil være viktige problemstillinger i planarbeidet.

  Planarbeidet er i tråd med gjeldende kommuneplan, og planen utløser ikke krav til konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger.

  Kart

  Oversiktskart som viser hvor i Hønefoss planområdet ligger. Planavgrensningen er tegnet inn med svart linje.

  Her finner du planområdet i kommunens kartløsning

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill til planarbeidet kan du sende disse skriftlig til forslagstiller med post eller e-post. Innspillet merkes med "Plan 499 Detaljregulering for Fossekallveien 7". 

  Frist for innspill er mandag 15. mai 2023.

  Adresser:

  Lafton Eiendom AS
  v/ Sindre Lafton
  Telegrafalléen 2

  3510 HØNEFOSS

  E-post: lafton@eiendomshuset.no

  Innspill sendes også i kopi til Ringerike kommune med post eller e-post:

  Ringerike kommune
  Postboks 123 Sentrum

  3502 HØNEFOSS

  E-post: postmottak@ringerike.kommune.no

  Saksdokumenter

  1. Planinitiativ/forespørsel om oppstartsmøte

  2. Oppstartsmøtereferat

  3. Planavgrensning

  4. Foreløpige skisser

  5. Foreløpige perspektivtegninger

  6. Bilde av dagens situasjon, Fossekallveien 7

  Siste endret: 11.04.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?