Innhold

  Eldrerådet

  Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen. Formålet med eldrerådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder eldre.

  Om Eldrerådet

  Eldreråd skal representere de eldre i kommunen. Det er behov for eldreråd fordi eldre ofte er underrepresenterte i folkevalgte organer. Det er viktig at synspunkter fra eldre blir ivaretatt i kommunale beslutningsprosesser og det er derfor krav om eldreråd i hver kommune.

  Oppgaven til medlemmene er å ivareta interessene til eldre i kommunen og bidra til at eldres syn kommer frem.

  Eldrerådet har en viktig rolle i å bidra til at kommunen har god kunnskap om eldre og deres levekår, og i å være eldres stemme i ulike saker.

  Rådet fungere som talerør og brobygger mellom eldrebefolkningen og kommunens administrative og politiske ledelse. Det er derfor viktig at rådet og de enkelte rådsmedlemmene har en åpen og utadrettet kommunikasjon mot kommunens innbyggere.

  Har du spørsmål? Kontakt Politisk sekretariat på telefon: 32 11 74 00.

  Hva gjør Eldrerådet?

  Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen i alle saker som gjelder eldre. Rådet har rett til å uttale seg i sakene.

  Rådets rolle er da å gi anbefalinger og innspill, det er opp til kommunen å fatte vedtak i de enkelte saker. Rådets anbefalinger i den konkrete saken skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken endelig.

  Rådene vil kunne jobbe med en rekke ulike type saker og vil kunne bidra til å belyse sakene og sikre at perspektivet til eldre blir synliggjort.

  For at eldrerådet skal få bedre kjennskap til tilbudet til eldre i kommunen, kan eldrerådet planlegge besøk til ulike tjenestesteder i kommunen eller invitere representanter for lokale organisasjoner etc. for å få deres synspunkter.

  Eldrerådet kan behandle saker innen ulike områder, for eksempel:

  • Årsbudsjett og økonomiplaner
  • Plansaker, blant annet lokaliseringspolitikk, byutvikling, nærmiljøutvikling
  • Transport og tilgjengelighet
  • Boligutbygging og reguleringssaker
  • Helse-, pleie og omsorg, herunder folkehelse og forebyggende tiltak
  • Kultur, idrett og friluftsliv
  • Frivillighetspolitikk
  • Digitalisering
  • Årsmeldinger og rapporter fra etater innen saksområder som gjelder eldre
  • Andre aktuelle saker

  Møteplan og saksdokumenter

  Her finner du møteplan og saksdokumenter.

  Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, finner du her.

  Årsmeldinger

  Årsmeldingen for eldrerådet 2022.

  Siste endret: 20.11.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?