Innhold

  Eldrerådet

  Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen. Formålet med eldrerådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder eldre.

  Om Eldrerådet

  Eldreråd skal representere de eldre i kommunen. Det er behov for eldreråd fordi eldre ofte er underrepresenterte i folkevalgte organer. Det er viktig at synspunkter fra eldre blir ivaretatt i kommunale beslutningsprosesser og det er derfor krav om eldreråd i hver kommune.

  Oppgaven til medlemmene er å ivareta interessene til eldre i kommunen og bidra til at eldres syn kommer frem.

  Eldrerådet har en viktig rolle i å bidra til at kommunen har god kunnskap om eldre og deres levekår, og i å være eldres stemme i ulike saker.

  Rådet fungere som talerør og brobygger mellom eldrebefolkningen og kommunens administrative og politiske ledelse. Det er derfor viktig at rådet og de enkelte rådsmedlemmene har en åpen og utadrettet kommunikasjon mot kommunens innbyggere.

  Har du spørsmål? Kontakt Politisk sekretariat på telefon: 32 11 74 00

  Valg av Eldreråd

  Ringerike kommune skal velge nytt Eldreråd høsten 2023.
  Brenner du for saker som angår eldre? Vil du sitte i rådet de neste 4 årene, 2023-2027?

  Eldrerådet består av syv medlemmer og seks varamedlemmer.
  Fem av medlemmene er valgt etter forslag fra organisasjoner som representerer eldre i Ringerike og innbyggere i kommunen.
  To medlemmer er valgt blant kommunestyrets medlemmer. Medlemmene av rådet har en spredning på yrkeserfaring, interessefelt, kjønn og alder.

  Utvalgets medlemmer har plikt til å delta på møtene, med mindre det foreligger gyldig forfall. I løpet av et år er det ca. seks møter som er lagt inn i møtekalenderen.

  Frist for innmelding av kandidater

  Medlemmer som foreslås kan sendes skriftlig til Politisk sekretariat innen 1. august.

  E-post: sek@ringerike.kommune.no 
  Adresse: Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum,
  3502 Hønefoss.
  Leveres på Rådhuset: Osloveien 1, 3511 Hønefoss.

  Merk med valg av Råd/Utvalg.

  Hvem kan velges og hvordan er sammensettelsen?

  • Eldrerådet bør være bredt sammensatt og bestå av personer med ulik erfaring og bakgrunn.
  • Eldrerådet skal representere interessene til eldre i kommunen.
  • Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år. Dette innebærer at også personer under 60 år kan velges, så lenge flertallet av medlemmene i rådet har fylt 60 år.
  • Rådet i Ringerike kommune bestå av syv medlemmer og det er da krav om at hvert kjønn er representert med minst 40 prosent.
  • Det er ikke et krav om at en må være folkeregistrert som bosatt i kommunen eller i en av kommunene i fylket, for å kunne velges til å sitte i eldrerådet.
  • Personer som har vært valgt som rådsmedlem tidligere, kan velges til å sitte i rådet på nytt. Det er ingen grense i kommuneloven for hvor mange ganger et medlem kan velges.

  Hva skjer med innsendte forslag?

  Det blir laget sak med innkommende forslag på kandidater som fremmes for Valgutvalget i kommunen (Personidentisk med formannskapet).

  Valgutvalget sender sin innstilling på medlemmer og varamedlemmer til Kommunestyret.
  Kommunestyret velger eldrerådet og beslutter både sammensetningen av rådet og hvor mange medlemmer rådet skal ha.

  Når velges nytt råd?

  Nytt valg er høsten 2023. Valgperioden for eldrerådet er inntil fire år. Nytt eldreråd skal velges hver høst etter at kommunestyre- og fylkestingsvalget er gjennomført. Kommunestyre- og fylkestingsvalget skal holdes i september hvert fjerde år.

  Etter at valgoppgjøret i kommunestyret- og fylkestingsvalget er avsluttet, skal det nyvalgte kommunestyret ha et konstituerende møte. Eldrerådet kan bli valgt på det første møtet, men det er det ikke krav om. Dersom eldrerådet ikke velges på det første møtet til nytt kommunestyre, utvides funksjonstiden til de sittende rådene. Utvidelsen av funksjonstiden gjelder ikke lenger enn til årsskiftet. Dette betyr at kommunestyret må ha valgt et nytt råd innen årsskiftet det året det er kommunestyre- og fylkestingsvalg. Det er imidlertid en fordel at eldrerådet velges så tidlig som mulig, slik at det nye rådet kan komme i gang med sitt arbeid.

  Hva gjør Eldrerådet og hvilke saker jobbes med?

  Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen i alle saker som gjelder eldre. Rådet har rett til å uttale seg i sakene.

  Rådets rolle er da å gi anbefalinger og innspill, det er opp til kommunen å fatte vedtak i de enkelte saker. Rådets anbefalinger i den konkrete saken skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken endelig.

  Rådene vil kunne jobbe med en rekke ulike type saker og vil kunne bidra til å belyse sakene og sikre at perspektivet til eldre blir synliggjort.

  For at eldrerådet skal få bedre kjennskap til tilbudet til eldre i kommunen, kan eldrerådet planlegge besøk til ulike tjenestesteder i kommunen eller invitere representanter for lokale organisasjoner etc. for å få deres synspunkter.

  Eldrerådet kan behandle saker innen ulike områder, for eksempel:

  • Årsbudsjett og økonomiplaner
  • Plansaker, blant annet lokaliseringspolitikk, byutvikling, nærmiljøutvikling
  • Transport og tilgjengelighet
  • Boligutbygging og reguleringssaker
  • Helse-, pleie og omsorg, herunder folkehelse og forebyggende tiltak
  • Kultur, idrett og friluftsliv
  • Frivillighetspolitikk
  • Digitalisering
  • Årsmeldinger og rapporter fra etater innen saksområder som gjelder eldre
  • Andre aktuelle saker

  Møteplan og saksdokumenter

  Her finner du møteplan og saksdokumenter.

  Årsmeldinger

  Siste endret: 25.05.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?