Du er her: Hjem / Familiens hus / Ekstra hjelp i barnehage og skole

Innhold

  Ekstra hjelp i barnehage og skole

  På denne siden kan du lese om tilbud til barn og unge i barnehage eller skole, og til foreldre.

  Logopedisk hjelp

  Nyttig informasjon om logopedi

  Logopedi er et fagområde som retter seg mot språk, tale og kommunikasjon. Evnen til å utvikle språk og tale er av stor betydning for vår utvikling, og vansker med disse områdene er derfor viktig å følge opp tidlig.

  Vansker med språk og tale kan oppstå som følge av en forsinkelse i språkutviklingen, en medfødt vanske eller sykdom eller skade.

  Barn trenger tid til å utvikle lyder og språket sitt. Mange barn har tillegnet seg språk og de aller fleste språklyder i løpet av barnehagetiden, men gjerne med unntak av r-, s-, kj-, og skj-lyden. Disse lydene lærer de fleste barn først etter skolestart. 

  Barnet må være fylt 7 år før logopedene begynner å jobbe med r-lyden.

  Lesping kan behandles når barnet har fylt 7 år og nye fortenner oppe og nede er fullt utvokst.

  Når det gjelder stamming er det viktig at barnet henvises raskt.

  Informasjon om logopedtjenesten for barn og unge

  Kommunens to logopeder holder til i Familiens hus, og gir hjelp til barn og unge i alderen 0-16 år som har:

  • forsinket eller avvikende språkutvikling,
  • uttalevansker
  • talevansker grunnet leppe-kjeven-ganespalte
  • stemmevansker
  • taleflytvansker som stamming eller løpsk tale, eller
  • diskrimineringsvansker på grunn av hørselstap.

  Slik jobber logopedene

  Logopedene jobber i hovedsak veiledende med foresatte og ansatte i barnehager og skoler. De samarbeider også med helsetjeneste, PP-tjeneste og kompetansesentre. Logopeden vurderer barnets behov gjennom en samtale. I noen tilfeller bidrar logopedene med veiledning og rådgiving, og i noen tilfeller jobber de direkte med barna i tillegg.

  Oppfølgingen/veiledning skjer i barnehage/på skoen, eller på logopedens kontor sammen med foresatte.

   

  Send henvisning for logopedisk hjelp

  Foresatte må sende skriftlig henvisning, helst i samarbeid med barnehage eller skole. Pedagogisk rapport fra barnehagen/skolen skal følge henvisningen. Den pedagogiske rapporten må gi en tydelig beskrivelse av barnets vansker.

  Før en henvisning til logoped skal barnet ha testet hørselen hos en øre-nese-halsspesialist. Dette er fordi et hørselstap i de fleste tilfeller vil påvirke talespråket til barnet, og derfor må være kartlagt.

  Henvisning til logoped

  Barnet må være fylt 7 år før logopedene begynner å jobbe med r-lyden.

  Lesping kan behandles når barnet har fylt 7 år og nye fortenner oppe og nede er fullt utvokst.

  Når det gjelder stamming er det viktig at barnet henvises raskt.

  Minoritetsspråklige barn i barnehage

  Sentrumsbarnehagene Hønefoss og Eikli  barnehage har høyest andel minoritetsspråklige barn i kommunen. De har også mange ansatte med minotitetsspråklig bakgrunn.

  Språkveilederne i kommunen tilbyr hjelp og veiledning til barnehager rettet mot språkmiljøet  og minoritetsspråklige barns norskspråklig utvikling.

  Språkveilederne leder også nettverket for barnehager med flerspråklige barn og holder informasjonsmøter for foreldre.

   Samtykke

  Kontaktinformasjon språkveiledere

  Spesialpedagogisk hjelp i barnehage

  Barn kan få rett til spesialpedagogisk hjelp etter en sakkyndig vurdering fra PPT. Du kan lese mer om saksgangen på PPT sine sider. 

  Spesialpedagogisk hjelp i kommunale og private barnehager gis av spesialpedagoger fra kommunens spesialpedagogiske team.

  Barn som flytter til Ringerike og har vedtak om spesialpedagogisk hjelp fra annen kommune bør ta kontakt med Barnehagerådgiver i god tid før tilflytting og oppstart i barnehage.

  Kontaktinformasjon
  Gratis transport

  Barn har rett til gratis transport, hvis dette er nødvendig, for å kunne motta spesialpedagogisk hjelp. Barnet har også rett til nødvendig reisefølge og tilsyn. Dette er lovfestet i Barnehageloven § 36. 

  Det er foresatte som søker om skyss. Rett til skyss gis for et barnehageår om gangen. Ny søknad må sendes innen 1.mai hvert år for forlengelse. Dokumentasjon må legges ved søknaden.

  Kommunalsjef for Barn og unge fatter vedtak om skyss. Avgjørelsen er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. 

  Søknad om gratis skyss

  Informasjon til barnehagene

  Søke refusjon for forskuttert lønn

  Flyttemelding for barn som har spesialpedagogisk hjelp

  Tilrettelegging i barnehage for barn med nedsatt funksjonsevne

  Ringerike kommune skal tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med nedsatt funksjonsevne. Det gjelder tiltak som er nødvendig for at barnet skal kunne nyttiggjøre seg av barnehageplassen. Dette er fastsatt i Barnehageloven § 37.

  Det er barnehagen sammen med foresatte som søker om tilretteleggingen. Dokumentasjon på nedsatt funksjonsevne må legges ved søknaden. 

  Barnehagerådgiver fatter vedtak om individuelt tilrettelagte tilbud. Avgjørelsen er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

  Klageinstans er Fylkesmannen.

  Finn meldeskjema og les mer om tilskudd til tilrettelegging her

  Foreldreveiledning (TIBIR)

  Mange foreldre opplever at de strever med å få barna til å samarbeide og følge beskjeder fra de voksne. Noen barn krever mer av sine foreldre enn andre. De kan være mer urolige, ikke gjøre som de får beskjed om, bli oftere sinte, de kan snakke stygt eller de kan slå. Slik oppførsel hos barnet setter foreldrene på prøve. Hverdagen  blir strevsom og det kan bli vanskelig å ha det hyggelig som familie.
   

  Syns du det er vanskelig at...

  • 4-åringen nok en gang har klart å sabotere handleturen
  • barnet ikke vil sove og dere er så slitne at dere er nesten desperate
  • barnet forhandler i det uendelige, lenge etter at tålmodigheten vår er slutt
  • vi har vært gjennom nok en dag med brutte avtaler
  • det ble enda en ettermiddag med søskenkrangling 

  TIBIR står for “tidlig innsats for barn i risiko” og er et kommunalt program som retter seg mot familier med barn i alderen 3 -12 år.
  Det er en veiledningsmetode der målet er at barn og voksne kan gjenopprette en positiv relasjon slik at negative mønster brytes og positivt samspill fremmes. 

  Henvisningsskjema

  TIBIR foreldre-rådgivning

  Dette er et tilbud til foreldre som strever med små eller større hverdagssituasjoner med barnet. Men hvor utfordringene har vart i forholdsvis kort tid.
  Der man kan hjelpe foreldre på et tidlig tidspunkt for og hindre negativ utvikling.
  Foreldre og rådgiver møtes 1 time i uken, 4-8 ganger.
  Foreldrene trener på nye ferdigheter , og jobber med temaene hjemme mellom møtene med rådgiver.

  Kontakt for mer informasjon:

  PMTO-terapi

  Tilbud til foreldre hvor samspillet med barnet er preget av mas, aggresjon, konflikt og ulydighet.
  Der utfordringene har vart over tid, og foreldrene opplever at hverdagssituasjoner ofte ender i konflikt.
  Terapeuten samarbeider med foreldrene om å bryte negative samspillsmønstre , og skape en trygg og forutsigbar hverdag for barnet.
  Foreldrene trener på å takle hverdagskonflikter og skape positive samhandlingsmønstre.
  Foreldrene trener inn nye ferdigheter, og jobber med temaene hjemme.
  Foreldre og terapeut møtes 1 time hver uke, over 20-50 ganger.

  Kontakt for mer informasjon:

  De Utrolige Årene (DUÅ)

  Dette er et gruppetilbud til foreldre som opplever en slitsom hverdag med mye konflikter.

  Gruppen møtes 2 timer ukentlig, over 14 ganger. Gruppen består av foreldre til inntil 8 barn i alderen 3-6 år og 6-12 år.

  Gjennom dialog og øvelser jobber foreldre og gruppeledere med å fremme gode samspillsmønstre i familiene.
  Foreldrene får hjemmeoppgaver, og jobber med temaene mellom møtene.

  Kontakt en av helsesykepleierne:

  Kristin Andresen: 997 46 261

  Trude Hovden Sjøli: 970 83 130

  Liv & Røre

  Liv og Røre er et kurs for barn med overvekt i 1.-4.trinn, og foreldrene deres.Hovedmålet er å redusere overvekt gjennom endring av livsvaner i sunnere retning. 
  Les mer om Liv og Røre kurs her

  Veiledning til barnehager 

  Veiledning til ansatte i barnehage

  Veiledning til barnehager er et lavterskeltilbud, med formål å gjøre de ansatte i stand til å håndtere utfordringer med språk, samspill og sosial kompetanse hos barn.

  Tilbudet kan bestå i:

  • veiledning til ansatte
  • kompetansehevende tiltak som kurs eller arbeidsmetoder
  • oppfølging og dokumentasjon underveis
  • enkel kartlegging og observasjon

  Veileder kan anbefale andre tiltak, som henvisning til PPT og foreldreveiledning.

  Det kreves samtykke fra foresatte.

  Samtykkeskjema

  Kontaktinformasjon:

  Mari Svensrud-Wikstrøm, mobil: 952 11 404

  Ikke send sensitivt informasjon i e-post. Be om samtykke fra foresatte dersom saker ikke skal drøftes anonymt.

   

  Utvidet tilbud i Heradsbygda barnehage

  Ved Heradsbygda barnehage er det etablert en avdeling for barn som har et særskilt behov for et utvidet barnehagetilbud. Personaltettheten er større enn i andre barnegrupper. Lokaler og materiell er godt tilrettelagt for trening og utvikling.

  Les mer om avdeling Heradsbygda barnehage her

  Spesialundervisning og tilpasset opplæring i grunnskolen

  Prinsippet om tilpasset opplæring favner både ordinær opplæring og spesialundervisning. I den ordinære opplæringen har ikke eleven rett til noen særskilt tilrettelegging. Spesialundervisning er derimot en individuell rett eleven har i de tilfellene han eller hun trenger ekstra tilrettelegging utover det ordinære tilbudet.

  Tilpasset opplæring er de tiltakene som skolen setter inn for å sikre at alle elevene får best mulig utbytte av opplæringen. De kan være knyttet til organiseringen av opplæringen, pedagogiske metoder og progresjon.

  Tilpasset opplæring er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for at elevene skal oppleve økt læringsutbytte.

  Elevene i grunnskolen skal ha et forsvarlig og likeverdig opplæringstilbud. Elever som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring, kan ha rett på spesialundervisning. Spesialundervisningen skal legges opp slik at den sammen med det ordinære opplegget gir et likeverdig opplæringstilbud. Retten til spesialundervisning er hjemlet i Opplæringslovens kapittel 5.

  Det er PPT som vurderer om barn har behov for spesialundervisning.

  Du kan lese lese mer om saksgangen på PPT sine sider

  Siste endret: 06.09.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?