Du er her: Hjem / Medvirkning

Innhold

  Medvirkning

  Her har du mulighet å komme med dine meninger og bidra til å utvikle ditt lokalsamfunn.

  Pågående medvirkningsprosesser

  Her vil du til enhver tid ha oversikt over hvilke planer og prosjekter som er åpne for å komme med innspill og meninger til. Du vil kunne lese litt om prosjektet eller gå til planens/prosjektes webside for å lese mer, og du vil lett kunne se når det fristen for å komme med innspill utløper. I tillegg vil du få en oversikt over hvilke forskjellige måter du kan komme med innspill på.

  Planer og høringer vi ønsker innspill på

   Pågående planprosesser

  Styrking av lokaldemokratiet

  Gjennom å gi innbyggerne våre mulighet for deltakelse og innflytelse både når det gjelder tjenesteyting og samfunnsutvikling er målet å styrke lokaldemokratiet.

  Det er en del av vårt samfunnsoppdrag å fremstå som dialogbygger gjennom å skape større åpenhet, nærhet og medvirkning. Vi ønsker å engasjere til aktiv utvikling av lokalsamfunnet. Engasjerte innbyggere som deltar gjennom medvirkningsprosesser både for å øke kvaliteten på tjenestene vi leverer og utvikle samfunnet gjennom planprosesser er avgjørende for at vi skal lykkes med å øke attraktiviteten til Ringerike kommune.

  Ringerike kommune skal ivareta brukernes rettssikkerhet og iverksette brukerrettede tiltak for å bedre kommunens planprosesser, tjenester og utvikling.

  Formål
  • Kommunen legger til rette for deltakelse og innflytelse med klare rammer i kommunens plan- og utviklingsarbeid.
  • Kommunen legger til rette for at brukermedvirkning anvendes som virkemiddel for å sikre økt kvalitet, forsvarlig og likeverdige tjenester til innbyggerne.
  • Brukermedvirkning og reell innflytelse skal sikres gjennom faste organer og systematisk samarbeid i hele organisasjonen.
  • Kommunen utvikler metoder og fornyer gjennom løpende dialig med innbyggerne og brukere på individnivå, tjenestenivå og systemnivå.
  • Kommunen utvikler og forbedrer brukerrettede tiltak innenfor IKT, internett og digitalisert saksbehandling.
  Medvirkningstrappen

  Brukermedvirkning skal være en integrert del i det strategiske og sektorspesifikke arbeidet i Ringerike kommune. Ringerike kommune skal forholde seg til ulik grad av innflytelse og involvering basert på type sak og hvor i behandlingen saken er.

  Som illustrert i medvirkningstrappen vil ulik grad av involvering betyr ulik grad av inflytelse:

  Medvirkningstrappen

  Ulike typer saksprosesser gir ulike former for grad av involvering og dermed også inflytelse. Saker må behandles på ulike måter fordi enkelte saker er mer omfattende og krever bredere involvering, mens andre saker krever mer detaljerte og en mer begrenset involvering av innbyggere.

  Aktører i medvirkningsprosessen

  Under er en oversikt over de forskjellige aktørene, deres roller og eksempler på dette.

  Oversikt over aktører og roller
    Sivilsamfunnet Representativt valgt organ Folkevalgt organ
  Rolle

  Fri og uavhengig

  Innbyggeraktivitet

  Ivaretar særinteresser

  Fellesskaps- og identitetsbyggende

  Ulik grad av kontakt med Ringerike kommune

  Representerer interesser i lokalsamfunnet

  Behandler relevante saker og kommer med uttalelser til temaer/saker

  Tar initiativ til behandling av saker

  Folkevalgte forvalter felles interesser

  Representerer innbyggerne og har en ombudsrolle for befolkningen

  Øverste organ i kommunen

  Skal motta innspill og være i dialog med innbyggerne

   

  Eksempler på aktører og deres roller
    Sivilsamfunner Representativt valgt organ Folkevalgt organ
  Rolle

  Frivillige organisasjoner eller interesseorganisasjoner

  Velforeninger eller beborere

  Andre kollektive grupperinger

  Individ

  Eldrerådet
  Rådet for funksjonshemmede
  Barnerådet
  Ungdomsrådet

  Kommunalt foreldreutvalgt
  Samarbeidsutvalget (SU)
  Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU)
  Elevråd

  Brukerråd eller brukermøter

  Kommunestyret

  Formannskap

  Hovedutvalg

   Barn og unges medvirkning

  Ungdom har kompetanse og lokal kunnskap som er viktig i utviklingen av det som skjer i Ringerike kommune.

  I FNs barnekonvensjon står det at:

  • Alle barn har rett til å bli hørt og bli tatt hensyn til.

  FNs komité for barnets rettigheter har laget en liste med ni grunnleggende krav som må ivaretas for å sikre at medvirkningsprosesser med barn og unge er gode og meningsfulle.

  Alle prosesser der ett eller flere barn medvirker, skal være:

  Åpne og informative

  Barna skal ha lett tilgang til informasjon som er tilpasset dem og forståelig for dem. De skal få kunnskap om hva som er hensikten med det de er med på, hvorfor de er med, hva deres rolle er og hva andres rolle, inkludert voksne. De skal få vite hvilke muligheter de har, hvilke begrensninger som finnes, hvilken grad av innvirkning de kan ha på en beslutning og hvem som tar den endelige avgjørelsen. De skal få kunnskap om sine rettigheter og voksnes ansvar.

  Frivillige

  Barna skal delta ut ifra eget ønske, basert på tilstrekkelig og tilpasset informasjon. Barna skal aldri tvinges til å uttrykke sine synspunkter mot sin vilje, og de skal gjøres oppmerksom på at de kan trekke seg underveis hvis de ikke lenger ønsker å delta.

  Basert på respekt

  Barnas synspunkter skal behandles med respekt, og de skal kunne ta initiativ på bakgrunn av egne ideer og forslag til aktiviteter. Voksne som arbeider med barn skal anerkjenne, respektere og bygge videre på gode eksempler der barna allerede medvirker. De skal også ha forståelse for den sosioøkonomiske, miljømessige og kulturelle konteksten barn lever i.

  Relevante

  Når barn blir spurt om å medvirke, skal tema og problemstillinger ha reell relevans for deres liv og gi dem mulighet til å bruke sin kunnskap og sine ferdigheter og evner. I tillegg skal det være rom for at barna kan framheve og ta opp spørsmål som de selv vurderer som relevante og viktige.

  Barnevennlige

  Omgivelsene og arbeidsmetodene skal tilpasses barnas kapasitet og evner. Det skal være tilstrekkelig tid og ressurser tilgjengelig for å sikre at barna kan forberede seg skikkelig, og at de er trygge på prosessen. Det skal tas hensyn til at barn i ulik grad har behov for støtte og tilrettelegging, alt etter deres alder og gradvise utvikling.

  Inkluderende

  Medvirkningsprosesser skal være inkluderende og ikke gjenspeile eksisterende diskrimineringsmønstre. Barn er ikke en homogen gruppe, og alle skal ha like muligheter, uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsevne, etc.

  Støtte av opplæring

  Voksne må være godt forberedt og ha de ferdigheter og hjelpemidler som trengs for å kunne legge til rette for at barn får medvirke på en god og meningsfull måte. Barn trenger kunnskap om hvilke rettigheter de har, få styrket sine ferdigheter, og få opplæring for å kunne ta i bruk sin rett til å bli hørt effektivt og på egne premisser.

  Sikre og sensitive med hensyn til risiko

  I visse situasjoner kan det være forbundet med risiko å gi uttrykk for sine synspunkter. Voksne har et ansvar for de barna de samarbeider med, og de må treffe alle mulige forholdsregler for å minimere risikoen for at barna blir utsatt for vold, utnyttelse eller andre negative konsekvenser på grunn av sin medvirkning. Barna skal vite at de har rett til beskyttelse mot vold, og hvor de kan henvende seg dersom de trenger hjelp.

  Ansvarlige

  Når voksne inviterer barn til å medvirke, har de også et ansvar for å la barna få reelt eierskap, inkludert i evaluering og oppfølging. Barna skal gis tilbakemeldinger på hvordan synspunktene deres er vektlagt, og hvordan deres medvirkning har påvirket utfallet av en prosess.

  Siste endret: 04.09.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?