Innhold

  Skogbruk

  Kommunen som lokal skogbruksmyndighet har som oppgave å forvalte skogbruksloven med forskrifter. Det innebærer bl.a. saksbehandling av søknader og tilskuddsordninger rettet bl.a. mot skogkultur, skogsdrift og landbruksveier. Kommunen har også en rekke kontrolloppgaver knyttet til tilskuddsordningene.

  Skogfond

  Skogfond er en pliktig sparing for å å sikre finansiering av et bærekraftig skogbruk på eiendommen. Ordningen er regulert gjennom skogloven og forskrift om skogfond. For alt omsatt virke på eiendommen, skal 4 - 40 % av bruttoverdien avsettes til skogfond.

  Skogfondsmidlene er knyttet til eiendommen, og pengene kan kun benyttes til aktiviteter knyttet til eiendommen eller andre eiendommer skogeier eier. Innestående midler følger eiendommen ved eierskifte.

  Skogeier har ikke krav på renter av det som står inne på fondet. Rentemidlene går til administrasjon av skogfondsordningen, eventuelle tap ved ordningen, ulike rådgivningstiltak og områdevise skogbruksplaner.

  Du finner mer informasjon om skogfondsordningen på Landbruksdirektoratets hjemmesider

  Nytt fra 2017 er at kontoutskrift for skogfondskonto sendes til skogeiers meldingsboks i Altinn. Kontoutskrift kan hentes derfra. 

  Hva kan skogfond brukes til?
  • Skogkulturtiltak, for eksempel planting, markberedning og ungskogpleie
  • Nybygging og ombygging av skogsbilvei, samt ombygging av velteplass
  • Vedlikehold av skogsbilvei og velteplass
  • Miljøtiltak, for eksempel pleie av kantsoner i skog
  • Skogbruksplan med miljøregistrering
  • Bioenergianlegg og –utstyr for varmeleveranse
  • Forsikring av skog
  • Kursavgifter og kursmateriell for kurs knyttet til skogens drift
  • Oppmerking av eiendomsgrenser i forbindelse med jordskifte
  Hvordan sjekke saldo på skogfond?

  Du kan sjekke saldo på skogfondskontoen din via Altinn

  Utbetaling/refusjon av skogfond

  Ved utbetaling får du delvis skattefritak, med unntak av utbetaling som skal gå til å dekke merverdiavgift. Du bestemmer selv om du vil ha refundert beløpet med eller uten merverdiavgift. Utbetaling kan også gis direkte til fakturautsteder, enten som hele nettobeløpet eller hele fakturabeløpet. Husk å spesifisere om du ønsker beløpet refundert eller om beløpet skal utbetales direkte til fakturautsteder.

  Dersom du ønsker utbetaling av skogfond kan du registrere utbetalings- eller refusjonskravet ved å logge deg på skogfondskontoen din. Husk å legge ved kopi av faktura eller timeliste dersom du har gjort arbeidet selv. Alternativt kan faktura/timeliste sendes til landbrukskontoret. Ønsker du å søke tilskudd fyller du ut ett av skjemaene du finner på denne lenken: 

  Skjema for søknad om tilskudd

  Siste frist for å sende inn krav om utbetaling/refusjon og søknad om tilskudd er 15. november.

  Ekstra innbetaling

  Frist for ekstra innbetaling av skogfond er 6. februar påfølgende år.

  Tilskudd til skogbrukstiltak

  Se Tilskuddsordninger for mulige stønader.

  Skogsbilvei

  Når du som grunneier skal bygge eller ruste opp en vei, må det søkes om dette. Søknadsprosessen sikrer at du tar hensyn til miljø, landskap, kulturminner, friluftsliv og eventuelle andre interesser.

  Landbrukskontoret tilrettelegger, mottar og behandler søknader om opprusting og nyanlegg av skogsbilveier. Vi kan også bistå ved planlegging og veiledning ifm dette. Se forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier for mer informasjon.

  Søknad sendes inn forløpende, eventuelle frister vil bli kunngjort det aktuelle år.

  Aktuelle skjemaer finner du hos Landbruksdirektoratet

  Det er også mulig å søke om tilskudd.

  Les mer her

  Ser du etter informasjon om motorferdsel i utmark?

  Les mer om reglene for motorferdsel her

  Skogbruksplan

  Informasjon om skogressurser og registrerte miljøverdier er en forutsetning for et bærekraftig skogbruk. Kunnskap om eiendommens ressurser er en nødvendig for å si noe om, og få utnyttet, de økonomiske mulighetene der. En skogbruksplan kan være et godt utgangspunkt for planlegging og gjennomføring av tiltak i skogen; som tømmerdrift, ungskogpleie og veibygging.

  En skogbruksplan inneholder:

  • areal-, miljø- og ressursoversikter for eiendomen
  • oversiktlige og lett lesbare kart
  • mulighet for råd om hvordan eiendommen bør drives, både økonomisk og miljømessig 

  Les mer på landbruksdirektoratets hjemmesider

  Miljøregistrering i skog

  Miljøregistrering i skog (MiS) er en metode for å kartlegge miljøverdier knyttet til skogbruksplanlegging. Hovedmålet er å bedre kunnskapen og forvaltningen av biologisk mangfold i skog, gjennom å registrere viktige livsmiljøer for rødlistede arter.

  Hogst og kulturminner

  Du har selv ansvar for å påse at utførelsen av hogst ikke skader kulturminner. 

  Les mer her

  Skogkurs

  På hjemmesidene til Skogkurs finner du oversikt over aktuelle kurs.

  Skogsprøyting

  Det skal søkes kommunen om spredning av plantevernmidler i skog (bekjempelse av uønsket vegetasjon, sopp og skadedyr på stående skog). Søknad om spredning av sprøytemidler i skog sendes landbrukskontoret.

  Fristen er: 25. september året før sprøyting

  Søknadsskjema skogsprøyting

  Kontakt oss

  Landbrukskontoret for Ringerike og Hole

  Telefon: 32 11 74 00 (sentralbord)

  E-post: postmottak@ringerike.kommune.no

  Besøksadresse: Fossveien 9

  Siste endret: 05.07.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?