Innhold

  440 Bakkeveien 7 (Hønefoss)

  440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 legges ut på høring og til offentlig ettersyn etter politisk 1.-gangsbehandling i Formannskapet (Strategi og plan) 27.08.19 Bh.

  Beskrivelse

  Planområdet, som ligger på Benterud i Hønefoss, omfatter området som er vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av en åttemannsbolig, med takterrasse, uteoppholdsarealer og utvendig parkering. Foreslått reguleringsformål er boligbebyggelse (blokkbebyggelse), uteoppholdsareal, lekeplass, gårdsplass, parkeringsplass, kjørevei og fortau. 

  Planområdet består i dag av en enebolig med opparbeidet gårdsplass (gnr./bnr. 39/42). Arealet ligger i et etablert boligområde med nærhet til skole, rekreasjonsarealer, lekearealer og sentrumsfunksjoner.

  Oversiktskart

   

   

   

   

  Har du innspill?

  Innspill/merknader til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller til:

  Ringerike kommune
  Areal- og byplan
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss.

  Frist for innsendelse av merknader er mandag 14. oktober 2019.

  Saksdokumenter

  1. Oversiktskart

  2. Forslag til plankart, 1.-gangsbehandling

  3. Forslag til reguleringsbestemmelser, 1.-gangsbehandling

  4. Planbeskrivelse, 1.-gangsbehandling

  5. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer

  6. Samtlige uttalelser til oppstart av planarbeidet

  7. Saksframlegg til 1.-gangsbehandling

  8. Saksprotokoll fra 1.-gangsbehandling

  9. ROS-analyse

  10. Trafikkanalyse

  11. Solstudie – Eksisterende situasjon

  12. Solstudie – med foreslått utbygging 

   

  Siste endret: 14.01.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?