Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2023 / Arkiv offentlig ettersyn 2023 / 477 Detaljregulering for Tolpinrud torg

Innhold

  477 Detaljregulering for Tolpinrud torg

  Hensikten med planen er å legge til rette for nye leiligheter og dagligvarebutikk. Frist for å uttale seg til planen er 06.02.2023.

  Plan 477 Detaljregulering for Tolpinrud torg sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter mottak av endringer slik som vedtatt i politisk behandling i formannskapets strategi og plan 16.11.2022.

  Planområdet ligger sentralt på Tolpinrud med direkte adkomst til fv. 290/Askveien, ca 1,5 km vest for  Søndre torg i Hønefoss sentrum. Planområdet omfatter området som er vist i plankartet under.

  Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nye leiligheter og dagligvarebutikk på eiendommene 47/67, 47/81, 47/80, 47/77, 47/57 og 47/41. Totalt vil det legges til rette for inntil 47 nye leiligheter med parkeringskjeller og en dagligvarebutikk med salgsareal inntil 800 m² med parkering i dagen. Det legges opp til at det kan etableres hurtigladere for elbil. Foreslåtte reguleringsformål er til bolig/forretning, bolig, uteoppholdsareal, torg, renovasjon, vei, gang/sykkel, gatetun mm. I forbindelse med planen legges det opp til støyskjerming mot fv. 290/Askveien, ombygging av Tolpinrudveien til gatetun og kryssløsning for fv. 290/Askveien må avklares. 

  Høring og offentlig ettersyn skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

  Plankart

  Plankart

  Her finner du planområdet i kommunens kartløsning

  Frist for uttalelse

  Uttalelser til planforslaget sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller til:

  Ringerike kommune
  Reguleringsavdeling
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss.

  Frist for uttalelser er 06.02.2023

  Saksdokumenter

  1. Plankart

  2. Reguleringsbestemmelser

  3. Planbeskrivelse

  4. ROS-analyse

  5. Illustrasjonsplan

  6. Illustrasjonsplan

  7. Dagligvarerapport

  8. Energinotat

  9. VA og overvannsrapport

  10. Støyrapport

  11. Trafikknotat

  12. Geoteknisk notat

  13. Geoteknisk uavhengig kvalitetssikring, områdestabilitetsvurdering

  14. Utomhusplan

  15. Brannteknisk notat

  16. Innspill til oppstartsvarsling

  17. Oppsummering av innspill til oppstartsvarsling

  18. Saksfremlegg med saksprotokoll

   

  Siste endret: 02.08.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?