Du er her: Hjem / Arealplaner / Planprosess fra A til Å

Innhold

  Planprosess fra A til Å

  På denne siden finner du informasjon om hvordan man utarbeider en reguleringsplan, saksgangen fra start til slutt, og hvem som har ansvaret..

   

  Utarbeide reguleringsplan

  Når man utarbeider private planer for et område (områderegulering eller detaljregulering) må disse tilfredsstille kravene som fremgår i plan- og bygningsloven (pbl.) sin plandel med tilhørende forskrifter. Reguleringsplan skal utarbeides av fagkyndige.

  Bildet under viser tidslinje med de ulike stegene fra start til endelig vedtak av reguleringsplaner i Ringerike kommune.

   

  Se nærmere på illustrasjon

   

  Planprosessens steg fra start til slutt

  1. Før planarbeidet starter og første kontakt

  For å oppnå rask saksbehandling er det viktig at planinitiativet er gjennomarbeidet og korrekt utformet. Ta tidlig kontakt med avdelingen Regulering. Vi kan gi informasjon og råd for det videre planarbeidet. På siden Reguleringsplan finner du mer informasjon om hva en reguleringsplan er og når det må utarbeides reguleringsplaner.

  Hvem kan utarbeide reguleringsplan?

  Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige og gis en entydig og forståelig form (pbl.§ 12-3). Dersom du skal utarbeide en reguleringsplan og ikke selv er kvalifisert, må du engasjere en fagkyndig konsulent.

  Endring av reguleringsplan - hva gjelder?

  For endring av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding av ny plan, se pbl. § 12-14.

  Når endringen i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder, kan endringer vedtas etter en forenklet prosess. Les mer om denne prosessen på planprosessens informasjonsside her.

  Kommunen må i hvert enkelt tilfelle vurdere konkret hva som ligger i at endringene ikke går utover hovedrammene i planen. 

  2. Oppstart av planarbeid/planinitiativ

  Planinitiativ og bestilling av oppstartsmøte

  Planinitiativ er initiativ til reguleringsplan eller til endring av reguleringsplan pbl. § 12-8.

  Planinitiativets viktigste funksjon er å starte dialogen mellom forslagsstiller og kommunen, ved å angi hva som tenkes realisert og hvor dette ønskes gjennomført. I oppstartsmøtet ser partene videre på planinitiativet i forhold til overordnede rammer og muligheter for området, men forslagsstiller må også sette seg inn i dette på forhånd.

  Hva skal gjøres? Hvem skal gjøre det? Hvordan skal det gjøres?

  Innhenting av

  rammer/informasjon

  Forslagsstiller

  Gjeldende arealplaner:

  Oversikt og informasjon om overordnede arealplaner:

  Nasjonale føringer

  Lokale føringer

  Innsending av planinitiativ/bestilling av oppstartsmøte Forslagsstiller Bruk mal for for planinitiativ og bestilling av oppstartsmøte. Se mal for relevante vedlegg. 
  Gjennomgang Kommunen Saken fordeles til saksbehandler. Internt oppstartsmøte med ulike faginstanser og interne avklaringer.
  Oppstartsmøte Kommunen Saksbehandler kaller inn til oppstartsmøte og skriver referat.

   

  3. Varsel om oppstart og kunngjøring

  Tabellen under viser prosessen for varsel om oppstart og kunngjøring. Dersom det er behov for planprogram, skal dette sendes på høring samtidig som det varsles oppstart av planarbeid. Les mer om planprogram og konsekvensutredninger her

  Dersom planinitiativet er i strid med overordnet plan, hvis det er behov for prinsippavklaringer, skal planitiativet legges frem for politikerne gjennom en politisk oppstart. Saken skal da behandles av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og Strategi og plan (formannskapet) før det kan varsles oppstart. Politikerne kan da vedta at det ikke skal gås videre med planarbeidet.

  Hva skal gjøres? Hvem skal gjøre det? Hvordan skal det gjøres?
  Varsling/kunngjøring Forslagsstiller

  Bruk kommunens maler for å lage utkast til kunngjøringsannonse og varselbrev. Disse og mer info om varsling/kunngjøring finner du på informasjonssiden

  Kommunen varsler på kommunens nettside.

  Medvirkning Forslagsstiller Se mer om medvirkning her på informasjonssiden.
  Gjennomgå innkomne innspill og uttalelser Forslagsstiller Sammendrag og kommentarer skal innarbeides i planbeskrivelsen, se pkt. 4. Bruk mal for sammenstilling av innspill.
  4. Utarbeiding av planforslag og dialog med kommunen

  Planforslag

  Komplett utarbeidet planforslag skal behandles etter pbl. § 12-10, og krav gitt i oppstartsmøtet. Planforslaget skal være i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder, kart- og planforskriften med mer. Planforslaget skal bestå plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. I tillegg kan kommunen legge flere føringer for krav til innsending av planforslag.  Når komplett og entydig planforslag er mottatt i kommunen, starter tidsfristen på 12 uker å løpe. 

  Hva skal gjøres? Hvem skal gjøre det? Hvordan skal det gjøres?
  Utredninger, registreringer m.m. Forslagsstiller

  Nødvendige utredninger og registreringer bør utarbeides så tidlig som mulig. For eksempel:

  biologisk mangfold, arkeologiske registreringer, trafikkrapport, geotekniske rapport m.m.

  Les mer om krav til utredning av skred i reguleringsplaner her.

  Oversikt over lokalt regelverk, retningslinjer, rapporter m.m.

  Utforming av planforslag Forslagsstiller

  Forslaget skal utarbeides iht. følgende nasjonale og kommunale veiledere og føringer:

  Reguleringsplanveileder 

  Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister

  Nasjonal produktspesifikasjon

  Krav til digitalt plankart i Ringerike kommune (sjekkliste)

  Bruk kommunens maler for:

  - Planbestemmelser(doc)

  - Planbeskrivelse (doc)

  Innsending av planforslag Kommunen og forslagsstiller

  Les mer om krav til innsending av planforslag på informasjonssiden.

  Gjennomgang av planforslaget kommunen Intern gjennomgang
  Kontakt med forslagsstiller kommunen/forslagsstiller Bekreftelse på mottatt materiale og eventuell anmodning om mer dokumentasjon. Møter mellom forslagsstiller og kommunen ved behov
  Komplettering forslagsstiller Innsending av mer dokumentasjon evt endring av plandokumentene.
  5. Behandling av planforslag

  Private planforslag skal behandles av kommunen innen 12 uker hvis ikke annen frist er avtalt med forslagsstiller. Kommunen kan fremme alternative forslag til regulering av arealet. Dersom kommunen ikke
  finner grunn til å fremme forslaget, skal forslagsstiller innen tre uker
  underrettes med brev.

  Hva skal gjøres? Hvem skal gjøre det? Hvordan skal det gjøres?
  Tidsfrister Kommunen Lovbestemt saksbehandlingstid for detaljreguleringer er tolv uker. Se egen informasjonsside.
  Saksfremlegg til politisk behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA) og formannskapet (strategi og plan), (SP) . Kommunen Kommunedirektøren lager saksframstilling.
  Vedtak om offentlig ettersyn/høring HMA og SP

  Politisk behandling av planforslaget, og vedtak om planen skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.  

  Innbetaling av gebyr Forslagsstiller Kommunen sender gebyr til avtalt mottaker. Se betalingsreglement
  Kunngjøring om offentlig ettersyn/høring Kommunen Brev til grunneiere eller berørte parter og høringsinstanser, annonse i aviser og kunngjøring på kommunens internettside om pågående planprosesser. Evt. folkemøte vurderes. Les mer om medvirkning her på informasjonssiden.
  Merknadsbehandling Kommunen og forslagsstiller

  Kopi av merknader oversendes forslagsstiller.

  Forslagsstiller oppsummerer og kommenterer uttalelsene til høring/off.ettersyn. Bruk mal for oppsummering og kommentering av høringsuttalelser.

  Ev. ytterligere dokumentasjon Forslagsstiller Ved behov
  Ev. endringer Kommunen og forslagsstiller

  Større endringer kan medføre nytt offentlig ettersyn eller begrenset høring.

  Dialog mellom forslagsstiller og kommunen.

   6. Vedtak av reguleringsplan

  Kommunestyret skal treffe vedtak i reguleringssaken senest tolv uker etter at planforslaget er ferdigbehandlet. Kommunestyret har rett til å sende planer tilbake til administrasjonen for ny behandling, dersom de ikke er enig i planforslaget.

   

  Hva skal gjøres? Hvem skal gjøre det? Hvordan skal det gjøres?

  Saksfremlegg til politisk behandling i HMA, Strategi og Plan og kommunestyret (KS).

  Kommunen

  Kommunedirektøren lager saksframstilling til politisk behandling.

  Mindre reguleringsplaner kan vedtas av formannskapet.

  Vedtak. Alternativt kan KS sende saken tilbake til kommunedirektøren for bearbeiding.

  Kunngjøring av vedtatt plan Kommunen Brev til grunneiere/berørte og til høringsinstanser, annonse i avis og kunngjøring på kommunens internettside for vedtatte planer.
  7. Klagebehandling

  Tiltakshaver, naboer og andre klageberettigede
  kan klage på kommunens vedtak i bygge- og reguleringssaker. Klagen skal sendes til kommunen. Dersom kommunen ikke endrer vedtaket, sendes klagen videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

  Se side om klagerett

   

  Priser og gebyrer for behandling av reguleringsplaner

   

  Gebyr for detaljreguleringer 2024
  For koster det
  Forhåndskonferanse 10 000,-
  Oppstartsmøte 25 000,-
  Oppstartsgebyr detaljregulering uten politisk oppstartsak 42 500,-
  Oppstartsgebyr detaljregulering med politisk oppstartsak 64 000,-
  Enhetsgebyr ifm detaljregulering u/ planprogram og endring av reguleringsplan 100 000,-
  Enhetsgebyr ifm detaljregulering m/ planprogram og KU 200 000,-
  Arealgebyr for planområdets areal inntil 100.000 m2 betales pr. m2 6,-
  Arealgebyr for ny bebyggelse og anlegg* 
  inntil 100.000 m2 BRA beregnes for hver m2 BRA
  15,-
  Arealgebyr for eksisterende bebyggelse og anlegg*
  inntil 50.000 m2 BRA beregnes for hver m2 BRA
  10,-
  Dialogmøter  8 750,-
  Ekstragebyr per time* 1 260,-
  Prinsippavklaring - Politisk prinsippavklaring underveis i planprosessen 30 000,-

  * Det beregnes gebyr for areal både over og under terreng. Parkering under bakken medregnes ikke. Det beregnes ikke gebyr for den del av nytt areal som overstiger 100.000 m2 BRA. Det beregnes ikke gebyr for den del av eksisterende areal som overstiger 50.000 m2 BRA. I hensynssone for bevaring av kulturmiljø, inngår bare BRA for ny bebyggelse (ikke eksisterende, som reguleres til bevaring).

  ** Dersom kommunen må bruke ekstra tid på bearbeiding, utover det som er "vanlig", kan det også tas gebyr for medgått tidsbruk. Gebyret tas også per ekstra medgåtte time dersom forslagsstiller har endringsforslag (utbyggers ønske) etter 1.gangsbehandling/offentlig ettersyn som krever ny høring/offentlig ettersyn. 

   

   

  Gebyr for endring av reguleringsplaner etter forenklet prosess (pbl. § 12-14)

  For koster det
  Forhåndskonferanse  10 000,-
  Oppstartsmøte 25 000,-
  Små/ bagatellmessige endringer
  (gjelder lokale forhold, sendes ikke til regionale myndigheter)
  31 500,-
  Øvrige endringer (sendes til regionale myndigheter) 93 750,-
  Små/ bagatellmessige endringer som avsluttes eller gis negativt vedtak 18 000,-
  Øvrige endringer som avsluttes eller gis negativt vedtak 47 500,-
  Ekstragebyr per time** 1 260,-
  Prinsippavklaring - Politisk prinsippavklaring underveis i planprosessen 30 000,-

  ** Dersom kommunen må bruke ekstra tid på bearbeiding, utover det som er "vanlig", kan det også tas gebyr for medgått tidsbruk. Gebyret tas også per ekstra medgåtte time dersom forslagsstiller har endringsforslag (utbyggers ønske) etter 1.gangsbehandling/offentlig ettersyn som krever ny høring/offentlig ettersyn. 

   

  Betalingsreglementet kan leses i sin helhet her.

  Siste endret: 22.01.2024

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?