Du er her: Hjem / Slik styres Ringerike kommune / Presentasjoner fra politiske møter

Innhold

  Presentasjoner fra politiske møter

  Her finner du presentasjoner fra ulike temamøter i formannskapet, kommunestyret og utvalg.

  2020

  Kommunestyret

  Presentasjoner fra møtet 06. februar 2020

  Virkemidler i alkoholloven v/Fylkesmannen i Oslo og Viken

  Presentasjoner fra møtet 03. mars 2020

  Presentasjon - Regnskap 2019 Ringerike kommune v/Rådmann. KS 03.03.20

  Presentasjoner fra møtet 04. juni 2020

  Orientering - Status gjenåpning av barnehager og skoler v/kommunelsjef Marianne Mortensen

  Presentasjoner fra møtet 25.06.20

  Planstrategi 2020-2023 og planprogram

   

  Formannskapet

  Presentasjoner fra møtet 22. januar 2020

  Investeringsprosjektene v/Terje Dahlen, ass. rådmann

  Presentasjoner fra møtet 18. februar.2020

  Regnskap 2019 Ringerike kommune

  Presentasjoner fra møtet 22. april 2020

  Orientering - 1. kvartal v/ rådmann Tore Isaksen

  Presentasjoner fra møtet 26. mai 2020

  Orientering - Friluftslivskartlegging og verdsetting V/Tom-Erik Bakkely Aasheim

  Presentasjoner fra formannskapet strategikonferanse 10. juni 2020

  Presentasjon KOSTRA V/rådmann, ass. rådmann og kommunalsjefene, Marianne Mortensen, Christine M. Bråthen, Hilde B. Fivlesdal og Trude B. Steinmo

  Sykefravær V/kommunalsjef Trude Bredal Steinmo.

  Prognose V/ rådmann Tore Isaksen

  kommunebarometeret V/Karoline A. Fagervold avd. budsjett og analyse

  Status investeringsprosjektene og hvordan forvalte dette inn i fremtiden v/enhetsleder Jostein Nybråten og ass. rådmann Terje Dahlen

  Eiendomsforvaltning v/kommunalsjef Hilde B. Fivelsdal og ass. rådmann Terje Dahlen

  Presentasjoner fra formannskapet strategikonferanse 11. juni 2020

  Sektor for strategi og utvikling v/ass. rådmann Terje Dahlen

  USN Partnerskap v. Steinar Aasnes

  Hva skaper regional næringsutvikling v.Torger Reve

  Etter Covid-19, muligheter for regional utvikling v.Ulas Burkay

  Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi v/ klima- og miljøsjef Bente E. Anfinnsen og byplansjef Inger Kammerud

  Arealstrategi og bærekraftig mobilitet - Innledning til gruppearbeid

  Kommuneplanens samfunnsdel - gruppeoppgave

  Nasjonalt –smartby-veikart

  Hjertelia v/Knut Kjennerud

  Presentasjoner fra formannskapsmøte 16.06.20

  Byutvikling av og for Hønefoss

  Konseptutredning for ByLab Hønefoss

  Presentasjoner fra temamøte for formannskapet og HMA 25.august 2020

  Presentasjon - Veien videre for Ringerike v.ass. rådmann Terje Dahlen

  Presentasjon - Samfunnsplanlegging gjennom byplanen v. byplansjef Inger Kammerud

  Presentasjon - Planprosessen i Ringerike kommune v. avd.leder Katrine Kammerud

  Formannskapets strategi og plan

  Presentasjon fra møtet 12. februar 2020

  Presentasjon -  områderegulering-kommunedelplan-kommuneplan v.Inger Kammerud, byplansjef

  By- og formingsveileder v/Inger Kammerud, byplansjef

   Planstrategi og planprogram kommuneplanens samfunnsdel strategi og plan V/Bente Elsrud Anfinnsen og Katrine Kammerud

  Presentasjon fra møtet 20. mai 2020

  Orientering - Status Corona v/kommuneoverlege Karin Møller

  Orientering - Status gjenåpning av barnehager og skoler v/kommunalsjef Marianne Mortensen

  Orientering - Økt kapasitet Covid-19 2020 v/skommunalsjef Christine Myhre Bråthen

  Månedsrapport - Prognose april 2020 v/ rådmann Tore Isaksen

  Orientering - Ringerikspakka v. ass. rådmann Terje Dahlen

  Presentasjoner fra møtet 16. september 2020

  Bylab, aktive reguleringsplaner, samferdselsprosjekter, status næringsarbeid og div. aktuelle saker v/ ass. rådmann Terje Dahlen

  Status miljøfyrtårn v/klima og miljøsjef Bente E. Anfinnsen

  Administrasjonsutvalget

  Presentasjoner fra møtet 28. januar 2020

  Nytt blikk - Sterkere tilbake v/kommunalsjef HR, Trude Bredal Steinmo

  Presentasjoner fra møtet 27. mai 2020

  Orientering – Status Korona fra et HR-perspektiv. V/kommunalsjef Trude B. Steinmo

  HOV

  Presentasjoner fra møtet 10. Mars 2020

  Orientering - Coronavirus 10. mars 2020 v/kommuneoverlegen Karin Møller

  Presentasjon - Boligsosialt arbeid v/ Tine Solbakken og Tom Morten B. Nilsen

  Presentasjon av administrativ oppfølging av saker behandlet i HOV 2019 v/ kommunalsjef Christine Myhre Bråthen

  Presentasjoner fra møtet 18. august 2020

  Faste orienteringer v/kommunalsjef Christine M. Bråthen

  HMA

  Presentasjoner fra møtet 03. februar 2020

  Ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven v/ Kristine Grønlund

  Presentasjoner fra møtet 09.mars 2020 

  Orientering trafikkmålinger V/Erik Josephson

  HOK

  Presentasjoner fra møtet 11. mars 2020

  Presentasjon - Pilotprosjekt Ungdomsplassen 2019-2020 v/Kiahma Whelan, prosjektleder

  Presentasjoner fra møtet 19. august 2020

  Miljøveilederrollen skolen v. Ingvild Agnes Strande og Lena Marie Skakstad

  Befolknings- og elevtallsprognoser 2021-2034 v. kommunalsjef Marianne Mortensen

  Arbeidsmiljøutvalget

  Presentasjoner fra møtet 03. september 2020

  Sykefravær 2. kvartal v. kommunalsjef HR, Trude B. Steinmo

  Orientering - barnehage-  og skolestart koronakonsekvensen v. kommunalsjef Marianne Mortensen.

  AKAN-utvalget risikovurdering og kursinformasjon grunnkurs arbeidsmiljø v. Rune Faksvåg

  Orientering - Covid - 19 tilpassinger - ansatte v. kommunalsjef Christine M. Bråthen

  Avviksstatistikk januar - juli 2020 v. kvalitetssjef Kristoffer H. Pedersen

    

  2019

  Presentasjoner fra møte 7. mars 2019

  Støygrenser for datasenter v/ klima- og miljøsjef, Bente E. Anfinnsen

  Regnskap for 2018 v/ kommunalsjef Gyrid Løvli

  Presentasjoner fra møte 2. mai 2019

  Månedsrapport - prognose per mars 2019 v/ kommunalsjef Gyrid Løvli

  Presentasjoner fra møtet 27. juni 2019

  Bondelaget - Status, betydning og fremtid. V/ Harald Fagerås

  Regional planprosess og planprogram v/ Buskerud fylkeskommune

  Presentasjoner fra møtet 5. september 2019

  Orientering - Tilknytning til offentlige vann- og avløpsledninger. Private stikkledninger. v.Jostein Nybråten.

  Orientering - Områderegulering 2.gangs behandling (Byplan) v. Terje Dahlen og Inger Kammerud

  Orientering - Rapport Buskerudmuseet v. Gisle Skaaden.

  Orientering - Forvaltningsrevisjon
  2019 - Legemiddelhåndtering og ernæringsarbeid v.Gisle Skaaden

  Presentasjon fra møte 12. desember 2019

  Orientering - Hønefoss skole v/Hilde B. Fivelsdahl, kommunalsjef

  Folkevalgteopplæring 2019

  Presentasjon fra møte 31. oktober 2019

  Rådmannens presentasjon av budsjettet 2020 HP 2020 - 2023

  kommunale budsjetter v/kommunalsjef. Gyrid Christoffersen

  KS Kommunesektorens organisasjon v/Tina Skarheim, KS BTV

  Kostra v/Gyrid Christoffersen, kommunalsjef

  Kostra-analyse 2018 v/Gyrid Christoffersen

  Presentasjon fra møte 21. mai 2019

  Månedsrapport prognose 1. tertial 2019 v/ kommunalsjef, Gyrid Løvli

  Prosjekter som griper inn i skolevei til nye Ullerål v/ Erik Josephson og Arne Andersen

  Hønefoss skole v/ Rådmann, kommunalsjef, Aagotnes og Fivelsdal

  Presentasjoner fra møte 19. februar 2019

  Næringsstrategi v/ næringssjef, Harriet Slaaen

  Støygrense / Kryptovault på Follum v/ klima- og miljøsjef, Bente E. Anfinnsen og kommuneoverlege, Karin Møller  

  Regnskap 2018 v/ kommunalsjef Gyrid Løvli

  Presentasjon fra møtet 18.juni 2019

  Prosjekt "Forberedende samtale" v/ prosjektleder, Ulrika Hästbacka

  Presentasjon fra møtet 27. august 2019

  Status planer forrige periode og arbeid planstrategi mm v. Bente E. Anfinnsen og Terje Dahlen

  Områderegulering Hønefoss (byplanen) Gjennomgang av planforslaget til 2.gangsbehandling v. Inger Kammerud og Terje Dahlen

  Presentasjon fra møte 22. oktober 2019

  Budsjett 2020 - HP 2020-2023 Rådmannens forslag - FS 22.10.19

  Betalingsreglement 2020. Rådmannens forslag

  Presentasjoner fra møte 13. februar 2019

  Politisk innspill formannskapet fra Scala Eiendom

  Innspill til mannskapet strategi og plan fra AKA

  Presentasjoner fra møte 22. oktober 2019

  FNs bærekraftsmål - prioriterte fokusområder

  Næringsplan v/næringssjef, Harriet Slaaen

  Byreglement 2020 v/næringssjef, Harriet Slaaen

  Presentasjoner fra møte 7. november 2019

  Verksted FNs Bærekraftmål (Program mm)

  Vedlegg:

  Presentasjon fra møte 20. november 2019

  Presentasjon v/ Terje Dahlen, ass. rådmann

  HMA

  Presentasjoner fra møte 8. april 2019

  Presentasjon om skoleveistiltak - Ullerål v/Utbyggingsenheten, Erik Josephson og Arne Andersen

  Liste over tiltak v/Utbyggingsenheten, Erik Josephson og Arne Andersen

  Presentasjoner fra møte 4. juni 2019

  Ventelister pr. mai 2019 v/kommunalsjef, Christine Myhre Bråthen

  Habilitering- og rehabiliteringsplan Del 1 v. Anne Marie Thomle Brager

  Habilitering- og rehabiliteringsplan Del 2 v. Anne Marie Thomle Brager

  Presentasjoner fra møte 20. august 2019

  Status Nytt Blikk Helse og omsorg v/Kristin Akre-Hansen

  HOK

  Presentasjoner fra møte 13. november 2019

  Prosjekter som griper inn i skolevei til nye Ullerål. HOK 13.11.19 v/Erik Josephson

  Presentasjon av sektor v. Marianne Mortensen, kommunalsjef HOK 13.11.19

  Hønefoss skole presentasjon v/Frøislie, avd. leder teknisk forfvaltning

  FS Strategikonferanse 11. og 12. juni 2019

  Presentasjoner fra møte 11. juni

  Fortid, nåtid og fremtid v/Jan Solgård, Ole Haakon Opperud, Arne Sørland og Erik Karlsen

  Organisasjonsendring hos rådmannen v/rådmann

  Folkehelseoversikten 2019 v/kommunalsjef, Marianne Mortensen

  Folkehelse v/kommunalsjef, Marianne Mortensen, Christine M Bråthen og Magnar Ågotnes

  Kommunebarometeret v/kommunalsjef, Gyrid Løvli

  Økonomi og rammer for arb. med HP 2020 - 2023. v/kommunalsjef, Gyrid Løvli

  Status og utfordringer vva og beredskap v/kommunalsjef, Hilde B. Fivelsdahl

  Boligstiftelsen status og fremtid v/styreleder, Gjermund Riise Brekke

  Presentasjoner fra møte 12. juni

  Utredning eiendomsforvaltningen v/ass. rådmann

  Status/erfaringer/fremover v/ass. rådmann

  Status it-drift v/kommunalsjef, Gyrid Løvli

  Fremtidig driftsform for Aurora v/kommunalsjef, Christine Myhre Bråthen og Trude Bredal Steinmo

  2018

  Kommunestyret

  Presentasjoner fra kommunestyrets møte 06.09.2018

  Presentasjoner fra planverksted for kommunestyret:

  Transportsystemet og grønn mobilitet v/Terje Dahlen, ass.rådmann

  Hønefoss transportutredning v/ Linn Verde Thon, Rambøll

  Presentasjoner fra kommunestyrets møte 28.06.2018

  Områderegulering Hønefoss v/Linda Nethus, plankontoret

  Omorganiseringsprosesser v/Torkel Halvorsen, Buskerud Kommunerevisjon

  Formannskapet

  Presentasjoner fra strategiseminar 12. og 13. juni 2018

  Ordfører

  Vekstbarometer v/Steinar Aasnæss

  Catch media

  Landbrukskontoret

  Landbruk i Buskerud og Ringerike v/ Buskerud bondelag

  Nedre Lerberg gård

  Gårdbruker i Ringerike, nå og for fremtiden v/Christine Næss Mathiesen

  Kommunebarometeret v/ kommunalsjef Gyrid Løvli

  Nøkkeltall for utarbeidelse av budsjett v/ kommunalsjef Gyrid Løvli

  Eiendomsskatt - workshop v/ kommunalsjef Gyrid Løvli

  Rådmannen: om "Endringsarbeid" og "Omstilling og inovasjon gir gode kommuner"

  Presentasjon av tjensteområder ved kommunalsjefene Magnar Ågotnes, Marianne Mortensen og Christine Myhre 

  Presentasjon av tjenesteområde Samfunn ved kommunalsjef Gunn Edvardsen

  Om organisasjonen ved kommunalsjef Trude Bredal Steinmo

  Arbeidsgiverpolitikk - ved kommunalsjef Trude Bredal Steinmo

  Kulturinvesteringer ved kommunalsjef Magnar Ågotnes

  2017

  Formannskapet

  Presentasjoner fra strategiseminar 13. og 14.06.2017

  Ordfører

  Rådmann

  Presentasjoner fra kommunalsjefene:

  Økonomi

  Barn og unge

  Helse og omsorg

  Skole

  Presentasjon fra:

  Kunnskapsbyen Lillestrøm

  2016

  Formannskapet

  Presentasjoner fra møte 19.april 2016

  HRA

  Menova

  Miljø og areal

  Rambøll

  Ringeriksbadet

  Ringeriks-Kraft

  Presentasjoner fra møte 15.03.2016

  Investeringsposjektene

  Presentasjoner fra møte 19.01.2016

  Bruker- og pårørendeundersøkelse

  Kommunal planstrategi 2016-2020

  Kommunestyret

  Fra møtet 28.04.2016

  Ringerike Boligstiftelse

  Kommuneøkonomi del 2

  Fra møtet 31.03.2016

  Kommuneøkonomi del 1

  Fra møte 09.02.2016

  Integrering av flyktninger

  Fra møte 28.01.2016

  Kontrollutvalget

  Hovedkomiteen for miljø og areal (HMA)

  Fra møtet 18.01.2016

  Temamøte 18.01.16

  Siste endret: 24.09.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?